Bölgesel bir çözüm sağlayıcı olacağız | Mikro Yazılım

ALPASLAN TOMUŞ Mikro Yazdım Gerıei Müdür Yardımcısı "Mikro Vazılım olarak, 2015 yılını öngörülen hedefleri geçerek yüzde 50'nin üzerinde bir büyüme ile tamamladık. 2016'nın da bizim açımızdan istikrarlı bir büyümeyi işaret ettiğini, yatırımlara devam edeceğimizi ve çalışan sayımızın da doğru orantılı olarak artacağını söyleyebiliriz. Uzun vadeli planlarımıza paralel bu yılın olumlu geçeceğini ve istikrarlı büyümemizin devam ettiği, pazar payımızın arttığı yeni bir yıl olacağını düşünüyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, Mikro Yazılım olarak çok geniş yelpazede müşteri portföyüne sahibiz ve çok farklı sektörlerden pek çok şirketin kurumsal, ticari ve e-devlet uyumlu süreçlerini hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu anlamda önümüzdeki dönemde de özellikle e-devlet tarafındaki hareketli sürecin bu ilgi ve eğilimi artıracağı görüşündeyiz. Uzun vaceli gelişim planımızın ilk adımlarını 2015 yılında attık ve gerek şirket gelirleri gerekse de pazar payı anlamında ciddi bir büyüme gerçekleştirdik.

2016 yılında ise müşterilerimize hizmet kalitemizi ve satış kanalımızın yetkinliklerini artıracak yeni yatırımlara devam edeceğiz. Söz konusu yatırımlar gerek altyapı, gerekse de yeni ürün ve hizmetler ekseninde olacak. Müşteri memnuniyet düzeyimizi, hizmet kalitemizi, ekosistemimizdeki katma değerli hizmetlerimizi artırmayı hedefliyoruz. Tüm bu çalışmalarımıza paralel müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla iletişimimizi güçlendirerek potansiyel müşterilerimizle de modern ve farklı kanallardan iletişim kuracağız. Hedefimiz kısa ve orta vadede Türkiye pazarındaki konummuuzu daha da güçlendirerek, uluslararası arenada da bölgesel bir çözüm sağlayıcı olarak konumlanmak" r 1 nimsenme oranının artışıyla birlikte, aynı trendi özellikle CRM gibi kurumsal uygulamalarda da göreceğiz. Özellikle küçük ve orta ölçekli şirketler ilk yatırım maliyetinin düşük olması ve ölçeklenebilir olması açısından buluta yönelmeye başladı. Böylelikle önümüzdeki dönemde bulut tabanlı kurumsal uygulama yazılımlarında daha hızlı artan bir harcama trendi gözlemlenebilir. Şu anda dünyada yayılan Endüstri 4.0 devrimi ile birlikte ERP kavramı pek çok Şirketin yeniden gündemine girdi.

İŞ ZEKASI ÇÖZÜMLERİ IFS Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin öztürk, "Şirketler fabrikalarını elaha akıllı hale getirebilmek için ilk adım olan süreçlerini bir ERP yazılımı ile yönetme konusunda yatırım yapıyorlar. Ya da mevcut kurumsal yazılımlarını buluta uygun, mobil entegrasyonları olan web üzerinden kullanılabilen daha teknolojik ve kullanıcı deneyimini ön planda tutan kurumsal yazılımlar İle değiştiriyorlar" diyor. Bu nedenle ERP pazarının önümüzdeki yıllarda daha da büyüyeceğini düşündüğünü söyleyen Ergin öztürk, "Kurumsal yazılım pazarında özellikle veri analitiğini sağlayan iş zekâsı çözümlerinin de hızlı bir büyüme göstereceği kanaatindeyiz" diye konuşuyor. Mikro Yazılım Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Tomuş da yazılım pazarında ERP, iş analitiği, mobil uygulama, veri güvenliği ve veri yedekleme alanlar; hizmet pazarında ise bulut ve barındırma hizmetleri, danışmanlık, destek hizmetlerinin büyümesinin öngörüldüğünü ifade ediyor. Tomuş, "Küçük ölçekli işletmeler için bulut üzerinden yazılım çözümlerinin sunulması artacak. 2017 yılında buluta bağlı servisler Türkiye pazarında daha da yaygınlaşacak. An- cak aynı paralelde kullanıcıların farkındalığının daha da gelişmesi, güven, İnternette hız gibi konuların aşılması ve bilinirliğin iyice artması bekleniyor" diyor. MOBİLİTE ÖNEM KAZANIYOR Günümüzde çok hızlı ve büyük bir dijital dönüşümün içerisinde bulunuyoruz. Teknoloji artık neredeyse her türlü ürün ve hizmetin vazgeçilmez bir parçası oldu. İletişim, finans, alışveriş gibi birçok süreç, teknolojiye dayalı bir şekilde müşterilere sunuluyor. Burada da öne çıkan mobilite oluyor. Hewlett Packard (HP) Enterprise Yazılım Kanal Satış Müdürü Eyüp Bay, "Müşteriler ürün ve hizmetlere anında, çoğunlukla mobil olarak ulaşmak istiyor, işlemlerin ve verilerin güvenli olması vazgeçilmez bir gereksinim haline geldi. Ürün ile hizmet seçiminde sosyal medya ve diğer internet verileri güçlü bir etken haline geldi" diyor. Kurumsal yazılımların dijital dönüşümün temel yapıtaşını oluşturduğunu ifade eden Bay, müşterilerini önceden anlayan, ihtiyaç anında kaliteli, güvenli ve ulaşıla- 60 Ekonomist 28 Şubat 2016 DOSYA/KURUMSAL YAZILIM "Bölgesel bir çözüm sağlayıcı olacağız" "Mikro Yazılım olarak, 2015 yılını öngörülen hedefleri geçerek yüzde 50'nin üzerinde bir büyüme ile tamamladık.

2016'nın da bizim açımızdan istikrarlı bir büyümeyi işaret ettiğini, yatırımlara devam edeceğimizi ve çalışan sayımızın da doğru orantılı olarak artacağını söyleyebiliriz. Uzun vadeli planlarımıza paralel bu yılın olumlu geçeceğini ve istikrarlı büyümemizin devam ettiği, pazar payımızın arttığı yeni bir yıl olacağını düşünüyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, Mikro Yazılım olarak çok geniş yelpazede müşteri portföyüne sahibiz ve çok farklı sektörlerden pek çok şirketin kurumsal, ticari ve e-devlet uyumlu süreçlerini hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu anlamda önümüzdeki dönemde de özellikle e-devlet tarafındaki hareketli sürecin bu ilgi ve eğilimi artıracağı görüşündeyiz. Uzun vaceli gelişim planımızın ilk adımlarını 2015 yılında attık ve gerek şirket gelirleri gerekse de pazar payı anlamında ciddi bir büyüme gerçekleştirdik.

2016 yılında ise müşterilerimize hizmet kalitemizi ve satış kanalımızın yetkinliklerini artıracak yeni yatırımlara devam edeceğiz. Söz konusu yatırımlar gerek altyapı, gerekse de yeni ürün ve hizmetler ekseninde olacak. Müşteri memnuniyet düzeyimizi, hizmet kalitemizi, ekosistemimizdeki katma değerli hizmetlerimizi artırmayı hedefliyoruz. Tüm bu çalışmalarımıza paralel müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla iletişimimizi güçlendirerek potansiyel müşterilerimizle de modern ve farklı kanallardan iletişim kuracağız. Hedefimiz kısa ve orta vadede Türkiye pazarındaki konummuuzu daha da güçlendirerek, uluslararası arenada da bölgesel bir çözüm sağlayıcı olarak konumlanmak" nimsenme oranının artışıyla birlikte, söyleyen Ergin öztürk, "Kurumsal cak aynı paralelde kullanıcıların far- aynı trendi özellikle CRM gibi ku- yazılım pazarında özellikle veri anali- kındalığının daha da gelişmesi, gü- rumsal uygulamalarda da göreceğiz. tiğini sağlayan iş zekâsı çözümlerinin ven, İnternette hız gibi konuların aşıl- Özellikle küçük ve orta ölçekli de hızlı bir büyüme göstereceği ka- ması ve bilinirliğin iyice artması bek- şirkeüer ilk yatırım maliyetinin dü- naatindeyiz" diye konuşuyor. leniyor" diyor, şük olması ve ölçeklenebilir olması Mikro Yazılım Genel Müdür Yar- açısından buluta yönelmeye başladı. dımcısı Alpaslan Tomuş da yazılım MOBİLİTE ÖNEM KAZANIYOR Böylelikle önümüzdeki dönemde pazarında ERP, iş analitiği, mobil uy- Günümüzde çok hızlı ve büyük bulut tabanlı kurumsal uygulama ya- gulama, veri güvenliği ve veri yedek- bir dijital dönüşümün içerisinde bu- zılımlannda daha hızlı artan bir har- leme alanlar; hizmet pazarında ise lunuyoruz.

Teknoloji artık neredey- cama trendi gözlemlenebilir. Şu an- bulut ve barındırma hizmetleri, da- se her türlü ürün ve hizmetin vazge- da dünyada yayılan Endüstri 4.0 dev- nışmanlık, destek hizmetlerinin bü- çilmez bir parçası oldu. İletişim, fi- rimi ile birlikte ERP kavramı pek çok yümesinin öngörüldüğünü ifade edi- nans, alışveriş gibi birçok süreç, tek- şirketin yeniden gündemine girdi. yor. Tomuş, "Küçük ölçekli işletme- nolojiye dayalı bir şekilde müşterile- ler için bulut üzerinden yazılım çö- re sunuluyor. Burada da öne çıkan İŞ ZEKASI ÇÖZÜMLERİ zümlerinin sunulması artacak. 2017 mobilite oluyor. IFS Türkiye Yönetim Kurulu Baş- yılında buluta bağlı servisler Türkiye Hewlett Packard (HP) Enterprise kan Yardımcısı Ergin öztürk, "Şirket- pazarında daha da yaygınlaşacak. An- Yazılım Kanal Satış Müdürü Eyüp ler fabrikalarını elaha akıllı hale geti- . — Bay, "Müşteriler ürün ve hizmetlere rebilmek için ilk adım olan süreçleri- \ anında, çoğunlukla mobil olarak ni bir ERP yazılımı ile yönetme ko- ^ ulaşmak istiyor. İşlemlerin ve verile- nusunda yatırım yapıyorlar. Ya da rin güvenli olması vazgeçilmez bir mevcut kurumsal yazılımlarını buluta gereksinim haline geldi. Ürün ile hiz- uygun, mobil entegrasyonları olan K \ met seçiminde sosyal medya ve diğer web üzerinden kullanılabilen daha '¦« y A internet verileri güçlü bir etken lıali- teknolojik ve kullanıcı deneyimini ön V ne geldi" diyor. Kurumsal yazılımla- planda tutan kurumsal yazılımlar İle ^ nn dijital dönüşümün temel yapıta- değiştiriyorlar" diyor. Bu nedenle ?!m oluşturduğunu ifade eden Bay, ERP pazarının önümüzdeki yıllarda müşterilerini önceden anlayan, ihti- daha da büyüyeceğini düşündüğünü Lİ2/# yaç anında kaliteli, güvenli ve ulaşıla- 60 Ekonomist 28 şubat 2016

DemoTalebi

İş Ortağımız size uygulamalı Mikro Yazılım programları sunumu yapacak. Programlarımızla tanışarak, işletmenizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak ürünü tespit edebilirsiniz.

Bize Ulaşın