Büyümek İsteyen Şirketleri Avantajlarımızla Destekliyoruz

FİRMALARA KURUMSAL VE TİCARİ YAZILIMLAR SUNAN MİKRO YAZILIM, ÖZELLİKLE EKONOMİNİN DİNAMİĞİ NİTELİĞİNDE GÖRDÜĞÜ KOBİ'LERİN BÜYÜMESİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA, KENDİ FAALİYET ALANINDA KULLANICILARINA AVANTAJLI UYGULAMALAR, FIRSATLAR VE İŞ BİRLİKLERİ GELİŞTİRMEYİ İLKE OLARAK BENİMSİYOR. BU KAPSAMDA ŞİRKET, BİR YAZILIM FİRMASI OLMASININ ÖTESİNDE, KOBİ'LERİN BÜYÜMESİNİ SAHİPLENEN KATMA DEĞERLİ BİR YAZILIM FİRMASI OLARAK KONUMLANIYOR MİKRO YAZILIM Türkiye'nin önde gelen yazılım firmalarından Mikro Yazılım, yaklaşık 30 yıldır sektörün öncülerinden biri olarak faaliyeti erine devanı ediyor. Mikro Yazılım'ın bugün, farklı sektörlerden 105 bin kurumsal müşterisi ve Türkiye çapında sayılan 400'e ulaşan bir satış ve destek kanalı bulunuyor. Şirket, uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve profesyonelliğini harmanlayarak, yeni geliştirdiği vizyonu ile ekonominin gelişmesine katkıda bulunacak adımlar alma kararlılığında.

Firma marka stratejisini, yatırımlarını, ürün ve hizmetlerini de bu kapsamda gelişti- "HEDEF KİTLEMİZ KOBİ'LER" Stratejilerinin temelinin marka sloganlarına 'Büyümek isteyen her şirkete lazım' şeklinde yansıdığını dile getiren Mikro Ya/ılım Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Tomuş, bu sloganının, hedef kitleleri KOBI'lere yönelik (büyümek isleyen şirketlere) Mikro Yazılmı'ın temelde sağladığı yararı anlattığını belirtiyor. "Mikro Yazılım, rölansman döneminin hemen ardından, ekonominin dinamiği niteliğinde gördüğü ve kendi hedef kitlesini de oluşturan KOBI'lere yönelik katma değerli hizmetler sunmak amacıyla kolları sıvadı. Bu kapsamda halihazırda çeşitli iş birliği, fırsat ve avantajlarla geliştirdiği Mikro Yazılım Avantajlar Dünyası konsepti ortaya çıktı" diyen Tomuş, Mikro Yazılım Avantajlar Dünyası'nın, Mikro Yazılım'm kendi müşterilerinin büyümesini destekleyecek nitelikte geliştirdiği her türlü fırsat, avantaj ve iş birliğini kapsadığının altını çiziyor. MİKRO YAZILIM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ALPASLAN TOMUŞ 30 YILLIK BİLGİ BİRİKİMİ VE DENEYİMİ SAYESİNDE BUGÜN MİKRO YAZILIM, GENİŞ BAYİ AĞINI DA KAPSAYAN TOPLAM 300'DEN FAZLA İŞ ORTAĞINA SAHİP BÜYÜK BİR EKOSİSTEM. TÜRKİYE'NİN HER NOKTASİNDA, MÜŞTERİLERİNE KESİNTİSİZ DESTEK VEREN VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÜZDE 96'LARI BULAN ŞİRKET, ÜRÜN VE HİZMETLERİNİ TÜRKİYE'DE VE TÜRKİYE SINIRLARININ ÖTESİNDE TOPLAM 100 BİNE YAKIN İŞLETMEYLE BULUŞTURMAYI BAŞARDI. 

Şu anda, Mikro Yazılım Avantajlar Dünyası konsepti kapsamında, kendi ürün ve çözümleriyle ilgili olarak katma değerli uygulamalarını hızla artırdıklarını anlatan Tomuş, diğer taraftan da yine Mikı o Yazılım kullanıcılarının büyümesini destekleyecek nitelikte iki büyük iş birliği hayata geçirdiklerim söylüyor. Bununla beraber, Mikro Yazılını Avantajlar Dünyası, yine katma değerli ikinci bir uygulama olarak Dinamo Elektrik'le iş birliğine gitti. Bu iş birliğiyle Mikro Y'azılım kullanıcıları, bir yıl boyunca elektriklerini yüzde 14 indirimli alıyorlar. Üstelik ister iş yerlerinde, isterse evlerinde kampanyadan yararlanabiliyorlar. TICIMAX'LE İŞ BİRLİĞİ Mikro Yazılım ve e-ticaret alanında Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Ticimax iş birliği ile Mikro Yazılım kullanıcılarına özel fırsatları da beraberinde getiriyor. "Bu kapsamda Mikro Yazılım ve yine e-ticaret sektörünün önde gelen şirketlerinden Ticimax iş birliği ile Mikro Yazılım kullanıcılarına özel oluşturulan e-ticaret paketinin yıllık fiyatı KDV dahil bin 800 TL olarak anons edildi" diyen Alpaslan Tomuş, Mikro Yazılım kullanan ve büyümek isteyen şirketlerin, Mikro Yazılım ve e-ticaretin önde gelen şirketlerinden Ticimax iş birliği ile kendilerine sunulan avantajlı e-ticaret paketi sayesinde, kolayca e-ticaret sitelerini açıp satışa başlayabildiğini sözlerine ekliyor.

"BÜYÜMEK İSTEYEN ŞİRKETLERİ AVANTAJLARIMIZLA DESTEKLİYORUZ" FİRMALARA KURUMSAL VE TİCARİ YAZILIMLAR SUNAN MİKRO YAZILIM, ÖZELLİKLE EKONOMİNİN DİNAMİĞİ NİTELİĞİNDE GÖRDÜĞÜ KOBİ'LERİN BÜYÜMESİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA, KENDİ FAALİYET ALANINDA KULLANICILARINA AVANTAJLI UYGULAMALAR, FIRSATLAR VE İŞ BİRLİKLERİ GELİŞTİRMEYİ İLKE OLARAK BENİMSİYOR. BU KAPSAMDA ŞİRKET, BİR YAZILIM FİRMASI OLMASININ ÖTESİNDE, KOBİ'LERİN BÜYÜMESİNİ SAHİPLENEN KATMA DEĞERLİ BİR YAZILIM FİRMASI OLARAK KONUMLANIYOR miKra YAZILIM Türkiye'nin önde gelen yazı- diği her türlü fırsat, avantaj ve iş lıuı firmalarından Mikro birliğini kapsadığının altını çiziyor. Şu Yazılım, yaklaşık 30 yıldır sek- ^anda, Mikıo Y'azılım Avantajlar Dünyası türmı öncülerinden biri ola- ^ koıısepti kapsamında, kendi ürün ve rak faaliyetlerine devanı ediyor. Mikro w., çözümleriyle ilgili olarak katma değerli Y'azılım'ın bugün, farklı sektörlerden JfS 1 uygulamalarını hızla artırdıklarını 105 bin kurumsal müşterisi ve Türkiye jM T 1 anlatan Tonııış, diğer taraftan da yiııe çapuıda sayılan 400'eulaşanbirsatışve \ 1 Mikıo Yazılım kullanıcılarının büyü- destek kanalı bulunuyor. flM meşini destekleyecek nitelikte iki Şirket, uzıuı yıllara dayanan bilgi biriki- ^büyük iş birliği hayata geçirdiklerim mi ve profesyonelliğini harmanlayarak, ^J? mm ^ • I söylüyor. yeni geliştirdiği vizyonu ile ekonomi- Bununla beraber, Mikro Yazılını rıin gelişmesine katkıda bulunacak Avantajlar Dünyası, yine katma değerli adımlar alma kararlılığında.

Firma ikinci bir uygulama olarak Dinamo marka stratejisini, yatırımlarmı, ürün J ' M Elektrik'le iş birliğine gitti. Bu iş birli- ve lıizmetlerini de bu kapsamda gelişti- . H ğivle Mikro Y'azılım kullanıcıları, bir yıl ıiycır. '^1 boyunca elektriklerini yüzde 14 iııdi- M\ ¦ _ ^ ı rimli alıyorlar. Üstelik ister iş yerlerin- "HEDEF KİTLEMİZ KOBİ'LER" de, İsterse evlerinde kampanyadan Stratejilerinin temelinin marka slogan- yararlanabiliyorlar, larına'Büyümek isteyen her şirkete ^ lazım' şeklinde yansıAğmı düe getiren M|KRQ yAZ|L|M ^ MmQR YARD|MC|S| f Mikro Yazılım Genel Mudur Yardımcısı ALPASLAN T0MUÇ ¦ TICIMAX'LE İŞ BİRLİĞİ I Alpaslan Tomuş, bu sloganının, hedef Mikro Yazılım ve e-ticaret alanında kiüeleri KOBI'lere yönelik (büyümek 30 YILLIK BİLGİ BİRİKİMİ VE Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden isteyen şirketlere) Mikro Yazılmı'ın DENEYİMİ SAYESİNDE BUGIA4 Ticimax iş birliği ile Mikro Yazılım kullanı- temelde sağladığı yararı anlattığını MİKRO YAZILIM, GENİŞ BAYİ AĞINI | alarma özel fırsatları da beraberinde geti- | belirtiyor.

"Mikro Yazılım, rölaıısman DA KAPSAYAN TOPLAM 30CTDEN I riyor. "Bu kapsamda Mikro Yazılım ve I döneminin lıemeıı ardından, ekono- FAZLA İŞ ORTAĞINA SAHİP BÜYÜK | yine e-ticaret sektörünün önde gelen | millin dinamiği niteliğinde gördüğü ve BİR EKOSİSTEM. TÜRKİYE'NİN HER şirketlerinden Ticimax iş birliği ile Mikro kendi hedef kitlesini de oluşturan NOKTASINDA MÜŞTERİLERİNE Yazılım kullanıcılarına özel oluşturulan KOBI'lere yönelik katma değerli lıiz- KESİNTİSİZ DESTEK VEREN VE fr'tıcaret paketinin yıllık fiyatı KDV dahil metler sunmak amacıyla kolları s,vadi. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÜZDE b,n 8°° TL Oİarak Şnons edlldl ^en Bu kapsamda halihaznda çe^li i, bhh- «lAM BULAN ŞİRKET. ÜRÜN ^T™* M'kr°"! °*T ve büyümek isteyen şirketlerin, Mikro ğı, fırsat ve avantajlarla geliştirdiği VE HİZMETLERİNİ TÜRKİYE DE Yazılımvee-ticaretinöndegelenşirketle- Mikro Yazılım Avantajlar Dünyası kon- VE TÜRKİYE SINIRLARININ rinden Ticimax [ş bir|iğ; j|e indilerine septi oıtaya çıktı" diyen Tomuş, Mikıo ÖTESİNDE TOPLAM 100 BİNE sunulan avantajlı e-ticaret paketi sayesin- Y;ı/ılım Avantajlar Dünyası'nııı, Mikro YAKIN İŞLETMEYLE BULUŞTURMAYI | de, kolayca e-ticaret sitelerini açıp satışa | Yazılım'uı kendi müşterilerinin büyü- BAŞARDI başlayabildiğini sözlerine ekliyor. I meşini destekleyecek nitelikte geliştirdi.

DemoTalebi

İş Ortağımız size uygulamalı Mikro Yazılım programları sunumu yapacak. Programlarımızla tanışarak, işletmenizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak ürünü tespit edebilirsiniz.

Bize Ulaşın