Büyümek İsteyen Şirketlerin Adresi Mikro Yazılım

30 yıldır sektörün öncü ismi Mikro VazıLım'ın farklı sektörlerde 105 bin kurumsal müşterisi ve Türkiye çapında sayıları AOO'e ulaşan bir satış ve destek kanalı var Şirketin yeni hedefi KOBİ'leri büyütmek. 30 yıldır sektörün öncü İtflUj | 1 ismi Mikro Yazılım'ın farklı sektörlerde 105 bin kurumsal müşterisi ve Türkiye çapında v.manau@businesslire.com.tr sayıları AOO'e ulaşan bir satış ve destek kanalı var Şirketin yeni hedefi KOBİ'leri büyütmek. miKRD YAZILIM

95 BUSSINESLFE BusinessLife olarak KOBl'lerin teknoloji tarafında dalıa agresif obuaları gerektiğine şiddetle inanıyoruz. Eskiden kalan yazılımlar ve eskiden kalan iş yapma süreçleri değişmeli. Bu değişim öncelikle çalışanlar ve daha sonra kurumlar için katma değerin daha kolay ortaya çıkartılabildiğj alanlar yaratacaktır. Patronlar için işin yapılabilirliğinden daha çok arlık işin yapılma süresi ve kaç kişi ile yapıldığı da büyük oranda önemli, Bu da siz BusinessLife patronlarının teknolojik gelişmeleri lakip etmesi ile mümkün oluyor. İş yerinizde hangi yazılımı kullanıyorsunuz bilemiyoruz ama mevcut yazılımınızın size uygun bir çözüm sunup sunmadığının kararını da siz vereceksiniz. Bu yüzden işletme körlüğü yaşayan birçok patronun dışarıdan bu konuda destek aldığına da bizzat şahit oluyoruz, Bu sayımızda BusinessLife olarak Mikro Yazılım Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Tomuş ile yaptığımız röportaj ile kurumların önceliklerini, yazılım ihtiyaçlarının nasıl yönetilmesi gerektiğini masaya yatırdık. Yaklaşık 30 yıldır sektörün öncüleri arasında yer alan Mikro Yazılımın bugün, farklı sektörlerden 105 bin kurumsal müşterisi ve Türkiye çapında sayıları 400'e ulaşan bir satış ve destek kanalı var. Uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve profesyonelliğini harmanlayarak, yeni geliştirdiği vizyonu ile ekonominin gelişmesine katkıda bulunacak adımlar atma kararlılığında. Firma marka stratejisini, yatırımlarını, ürün ve hizmetlerini de bu kapsamda geliştiriyor. Mikro Yazılımın marka yatırımları ve iletişiminde radikal bir değişim sürecine girdiğini görüyoruz. Bu süreç, firmanın en az 5 yıllık projeksiyonumuzu belirler ve sürdürülebilir nitelikte olduğu belirtiliyor. BusinessLife olarak Mikro Yazılım Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Tomuş ile yaptığımız röportajı sizlerle paylaşıyoruz.

Mikro Yazılım Marka Değişim Sürecini Nasti Yönettiniz? Rölansman sürecimiz öncesinde firmayı ALPASLAN TOMUŞ MİKRO YAZILIM GENEL MÜDÜR.YARDIMCISI ARALİK 2016 ^ 95/BUSSINESUFE tarafında yazılımlar ve kalan yapma süreçleri değişmeli. Bu değişim öncelikle çalışanlar ve daha sonra kurumlar için katma değerin daha kolay 'v^x** ¦*'. ortaya çıkartılabildiği alanlar yaratacaktır. Patronlar için işin yapılabilirliğinden daha çok artık işin yapılma süresi ve kaç kişi ile yapıldığı da büyük oranda önemli, Buda siz BusinessLife patronlarının teknolojik. gelişmeleri lakip etmesi ile mümkün HK j. rJyiWr*mm İş yerinizde hangi yazılımı kullanıyor- iHF^ i sunuz bilemiyoruz ama mevcut * î?w2' j - M fM yazılımınızın size uygun bir çözüm sunup ?' 'ZJ&İ^r sunmadığnıın kararını vcrecck- \ I siniz. Bu yüzden işletme körlüğü yaşayan. birçok patronun dışarıdan bu konuda destek aldığına da bizzat şahit oluyoruz. Bu sayımızda BusinessLife olarak Mikro Yazılım Genel Müdür Yardımcısı ^ Alpaslan Tomuş ile yaptığımız röportaj ile kurumların önceliklerini, yazılım jffm^v ' -¦. ihtiyaçlarının nasıl yönetilmesi gerektiğini ğ fmi masaya yatırdık.

t fw!r Yaklaşık 30 yıldır sektörün öncüleri H'. tt arasında yer alan Mikro Yazıbmın bugün, ^B ip J R farklı sektörlerden 105 bin kurumsal ^B M müşterisi ve Türkiye çapında sayıları ^B &• '. ¦F1 #* ' ^^^^B•. 400e ulaşan bir satış ve destek kanalı ^B 3- ^ var. Uzun yıllara dayanan bilgi birikimi rtBf }WM t veprofesyonelliğiniharmanlayarak, yeni geliştirdiği vizyonu ile ekonominin ESS'İF.sLr / gelişmesine katkıda bulunacak adımlar E atma kararlılığında. Firma marka strate- g&y aPj^F ^^^B jisini, yatırımlarını, ürün ve hizmetlerini jflf de bu kapsamda geliştiriyor. Mikro Yazılımın marka yatırımları ve iletişiminde radikal bir değişim sürecine girdiğini goruyoruz. Bu süreç, firmanın ^ TgL ia?J en az 5 >ıllık projeksiyonumuzu belirler a ve sürdürülebilir nitelikte olduğu belir- H Müdür Yardımcısı Alpaslan Tomuş ile yaptığımız röportajı sizlerle paylaşıyoruz. Mikro Yazılım Marka Değişim Sürecini Nastl Yönettiniz? Rölansman sürecimiz öncesinde firmayı şimdi ve gelecekte doğru konumlandırmak ve sürdürülebilir bir marka stratejisi belirlemek adına pek çok çalışma yaptık. Hedef kitlemizi doğru konumlandırmak için öncelikle kendi konumumuzu tespit etmek için araştırmalar yaptırdık ve veri topladık. Araştırmalarımızı yaptırdığımız firmaları seçerken, ulusal ve uluslararası anlamda kendi sektörünün önde gelen firma/markaları olmasına önem verdik. Topladığımız verileri ekip olarak hep birlikte yorumladık. Bu noktada hedef kitlemizi tespit etmiş olduk. Geçmiş dönemleri de göz önüne alarak hedef kitlemize paralel bir projeksiyon oluşturduk. Hedef kitleye, doğru mesajları, doğru mecralarda iletmek için bize yön verecek partnerleri de büyük bir heyecan ve titizlikle seçtik. Mikro Yazılım olarak tüm bu meşakkatli çalışmalar sonucu ortaya çıkan marka vaadimiz, hali hazırda marka sloganımıza yansımış durumdadır: "Mikro Yazılım: Büyümek isteyen her şirkete lazım." KOBÎ'ler ve büyümekte olan şirketler hedef kitle denebilir mi? Evet. Sloganımız, hedef kitlemiz KOBÎ'lere yönelik (büyümek isteyen şirketlere) Mikro Yazılım'ın temelde sağladığı yararı anlatıyor. Bu bizim marka vaadimizi yansıttığı gibi, aynı zamanda Mikro Yazılımın bugüne kadarki marka algısını da içinde barındırıyor. Mikro Yazılımı tercih eden firmalar, yıllarca süren ve kazan/kazan mantığına ve güvene dayalı olarak gelişen partnerlik ilişkisinde Mikro Yazılım ile birlikte büyümüş ve işlerini geliştirmiş firmalardır. HİZMET KALİTEMİZ MARKA DEĞERİMİZDEKİ ARTIŞIN EN ÖNEMLİ FAKTÖRÜ Şirketin yeni projeksiyonuna giden yolculuğu anlatabilir misiniz? Öncelikle kurumsal ve ticari yazılım pazarının en köklü ürün vc çözüm sağlayıcısı firmalarından birisi olarak, tüm iş yapış süreçlerimizi yeniden ele aldık İhtiyaç duyulan iyileştirmeleri ve yenilikleri, sürdürülebilirlik kriteri ile hayata geçirdik.

Amacımız zaten yüksek olan müşteri memnuniyetini kalıcı kıhp daha da yukarılara çekmekti. Müşteri memnuniyet düzeyini, hizmet kalitemizi ve ekosistemimizde yarattığımız marka değerini artırmak için çok yoğun ve hızlı süreçler yönettik. İlim bu çalışmalara paralel olarak, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla iletişimimiz güçlendirerek potansiyel müşterilerimizle de modern vc farklı kanallardan iletişim kurduk. Başarılı da oldunuz... I ledelımiz, olabilecek en kısa sürede büyümekisteyen her şirkete lazım olduğumuz algısını oturtmaktı. Açıkçası bunu da başardığımızı düşünüyorum. Elbette her gün büyüyen ve henüz doymamış olan yazılım pazarına bakacak olursak, aslında hepimiz yolun başında sayılırız. Her gün markamızı doğru şekilde bir sonraki güne taşımak için bu heyecanla çalışıyoruz. Bu anlamda firmamızın marka değerinin temelinde;

  • Yüksek müşteri memnuniyeti (Her 10 kullanıcıdan 9'u Mikro Yazılım kullanmaktan memnun),
  • Geniş ürün portföyü,
  • Amatör ruhlu profesyonel hizmet anlayışı,
  • Yaygın satış ve destek kanalı yatıyor.

HER 10 KULLANICIDAN 9'U MİKRO YAZILIMI TAVSİYE EDİYOR

Müfteri memnuniyeti konusunda geri dönüşler nastlpeki? Anlattığımız bu temeller, Mikro Yazılım'ı "tavsiye edilen marka" haline getirdi. Bugün her 10 kullanıcıdan 9'u Mikro Yazılımı başka firmalara tavsiye etmeye devam ediyor. Tüm kapsamı göz önüne alarak rahatlıkla söyleyebiliriz ki; marka, bizim için var olmak kadar önemlidir, var oluşumuzu temsil etmektedir... Müşterilerimizin bu güveni bizi onurlandırıyor.

KOBİLER İÇİN AVANTAJLAR DÜNYASI KONSEPTİNİ GELİŞTİRDİK

Hedef kitleniz KOBÎ'ler İçin uygulanan stratejiniz nedir? "Mikro Yazılım: Büyümek isteyen her şirkete lazım" sloganımız, hedef kitlemiz KOBl'lere yönelik (büyümek isteyen şirketlere) şirketimizin temelde sağladığı yararı hedef kitle denebilir mi? Evet. Sloganımız, hedef kitlemiz KOBÎ'lere yönelik (büyümek isteyen şirketlere) Mikro yarattığımız marka değerini artırmak için • Amatör ruhlu profesyonel hizmet anlayışı, Yazılımın temelde sağladığı yararı anlaüyor. çukyüğuııvehlzh süreçler yönettik. Tüm v Bu bizim marka vaadimizi yansıttığı bu çahşmalara paralel olarak> müştcril„ * Yaygın satış ve destek kanalı yatıyor. gibi, aynı zamanda Mikro Yazılımın erimjz ye iş ortaklarumzla üetişüııimiz

HER 10 KULLANICIDAN 9'U MİKRO YAZILIMI bugune kadarki marka algısını da içinde güçlendirerek potansiyel müşterilerimizle TûuojvF rnjvnR barındırıyor. Mikro Yazılımı tercih eden d modcrn vc ferk]l kanallardan iletişim firmalar, yıllarca süren ve kazan/kazan kurduk Ş Mü^ri memnuniyet konusunda geri mantığına ve güvene dayalı olarak gelişen dönüşler nastlpeki? partnerlik ilişkisinde Mikro Yazılım ile Başarılı da oldunuz... Anlattığımız bu temeller, Mikro Yazılım'ı birlikte büyümüş ve işlerini geliştirmiş j [etıe|imiz, olabilecek en kısa sürede "tavsiye edilen marka" haline getirdi. Bugün firmalardır.

Büyümekisteyen her şirkete lazım olduğu- her 10 kullanıcıdan 9'u Mikro Yazılımı baş- HİZMET KALİTEMİZ MARKA DEĞERİMİZDEKİ muz ^B181111 Oturtmaktı. Açıkçası bunu da ka firmalara tavsiye etmeye devam ediyor. ARTICIN FN (İNFMIİ FAKTtİm'l başardığımızı düşünüyorum. Elbette her Tüm kapsamı göz önüne alarak rahatlıkla AH I tyN tN UNtMU rAK IUHU gün büyüyen ve henüz doymamış olan söyleyebiliriz ki; marka, bizim için var Ştr tmyemprojestyonunagt enyocu yazılım pazarına bakacak olursak, aslında olmak kadar Önemlidir, var oluşumuzu luğu anlatabilir mısınız. hepimiz yolun başında sayılırız. Her gün temsil etmektedir... Müşterilerimizin bu Öncelikle kurumsal ve ticari yazılım markamızı doğru şekilde bir sonraki güne güveni bizi onurlandırıyor. pazarının en köklü ürün vc çözüm taşımak İçin bu heyecanla çalışıyoruz. KOBİLER İÇİN AVANTAJLAR DÜNYASI KONSEPTİNİ sağlayıcısı firmalarından birisi olarak, tüm u ,Bu anlamda firmamızın marka değerinin GELİŞTİRDİK iş yapış süreçlerimizi yeniden ele aldık Ih- .. , «tuyunum üyaç duyulan iyileştirmeleri ve yenilikleri, tcmcünüe; Hedef kitleniz KOBİler için uygulanan sürdürülebilirlik kriteri ile hayata geçirdik. • Yüksek müşteri memnuniyeti (Her 10 stratejiniz nedir? Amacımız zaten yüksek olan müşteri mem- kullanıcıdan 9'u Mikro Yazılım kullanmak- "Mikro Yazılım: Büyümekisteyen her şir- nuniyetini kalıcı kıhp daha da yukarılara tan memnun), kele lazım" sloganımız, hedef kitlemiz KO- çekmekti. Müşteri memnuniyet düzeyini, , Geniş portföyüj Bİ'lere yönelik (büyümek isteyen şirketlere) hizmet kalitemizi ve ekosistemimizde şirketimizin temelde sağladığı yararı anlatıyor.

Bu, marka vaadimizi yansıttığı gibi, aynı zamanda Mikro Yazılımın bugüne kadarki marka algısını da içinde barındırıyor. Mikro Yazılımı tercih eden firmalar, yıllarca süren ve fezan/kazan mantığına ve güvene dayalı olarak gelişen partnerlik ilişkisinde bizimle birlikte büyümüş ve işlerini geliştirmiş firmalar. Mikro Yazılım, rölansman döneminin hemen ardından, ekonominin dinamiği niteliğinde gördüğü ve kendi hedef kitlesini de oluşturan KOBİ'lere yönelik katma değerli hizmetler sunmak amacıyla kolları sıvadı. Bu kapsamda hali hazırda çeşidi işbirliği, firsatve avantajlarla geliştirdiği Mikro Yazılım Avantajlar Dünyası konsepti ortaya çıktı. Mikro Yazılım Avantajlar Dünyası nedir peki? Mikro Yazılım Avantajlar Dünyası, Mikro Yazılımın kendi müşterilerinin büyümesini deslekleyecek nitelikte geliştirdiği her türlü fırsat, avantaj ve işbirliğini kapsıyor. Firmalara kurumsal ve ticari yazılımlar sunan şirketimiz, özellikle ekonominin dinamiği niteliğinde gördüğü KOBİ'lerin büyümesini desteklemek amacıyla, kendi faaliyet alanında kullanıcılarına avantajlı uygulamalar, fırsatlar ve işbirlikleri geliştirmeyi ilke olarak benimsedi. Bu kapsamda, bir yazılım firması olmasının ötesinde, KOBÎ'lerin büyümesini sahiplenen katma değerli bir yazılım firması olarakkendimizi konumlandırıyoruz. Şu anda, Mikro Yazılım Avantajlar Dünyası konsepti kapsamında, kendi ürün ve çözümlerimizle ilgili olarak katma değerli uygulamalarımızı hızla artırırken, diğer taraftan da yine kullanıcılarımızın büyümesini deslekleyecek nitelikte 2 büyük işbirliği hayata geçirdik.

KOBİLERE E-TİCARETİN YOLUNU AÇAN İŞBİRLİĞİ E-ticaret alanında Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Ticimax ile yaptığınız işbirliğinden biraz bahseder misiniz? Türkiye'nin önde gelen kurumsal ve ticari yazılım sağlayıcılarından biri olarak "Mikro Yazılım Avantajlar Dünyası" konsepti çerçevesinde hayata geçirdiği işbirliği ile, kendi ürünlerini kullanan ve büyümek isteyen şirketlere e-ticaretin önünü açarak büyümelerini desteklemeyi hedefliyor. Bu kapsamda e- ticaret sektörünün önde gelen şirketlerinden Ticimax işbirliği ile Mikro Yazılım kullanıcılarına özel oluşturulan e-ticaret paketinin yıllık fiyatı KDV dahil 1.800 Tl, olarak anons edildi. Bu işbirliği sayesinde kullanıcılarımız, kendilerine sunulan avantajlı e-ticaret paketi sayesinde, kolayca e-ticaret sitelerini açıp satışa başlayabiliyor. Mikro Yazılım Avantajlar Dünyası'nda elektriğin daha ucuz olduğunu belirtiyorsunuz. Bu tam olarak tıedir? Mikro Yazılını Avantajlar Dünyası, yine kalma değerli ikinci bir uygulama olarak Dinamo Elektrik ile işbirliğine gitti.

Bu işbirliği ile Mikro Yazılım kullanıcıları 1 yıl boyuncu elektriklerini %14 indirimli alıyorlar. Üstelik ister işyerlerinde, ister evlerinde kampanyadan yararlanabiliyorlar.

MİKRO YAZILIM OLARAK TEMEL PRENSİBİNİZ NEDİR?

Bizim iyi bir marka olmak için gerçekten tek bir temel prensibimiz var: "Mikro Yazılım, işini iyi yapar." Güncel kalıyoruz: Yazılım firması olarak, firmaların varlıklarını yöneterek işlerini geliştirmelerine katkıda bulunan ve özellikle KOBİ'leri ulusal ve uluslararası rekabete hazırlayan dijitalleşme çözümleri sunuyoruz. Sunduğumuz çözümlerin günümüz dünyasının baş döndürücü hızına ayak uydurması ve güncel kalması son derece önemli ve bir o kadar da zor bir kriter. Mikro Yazılım hem firma olarak hem de sunduğu çözüm ve hizmetler anlamında son derece güncel hatta geleceği görerek hareket kabiliyeti sağlıyor. Kaliteli ürün ve hizmet veriyoruz: Marka vaadimizin somut olarak da altını doldurmak ve firmaları büyütmek için ürün ve hizmetlerimizin kalitesini en üst seviyede tutuyoruz. Kendimizi, faaliyet gösterdiğimiz sektörü ve hizmet verdiğimiz sektörleri iyi biliyoruz: Bilmek adına periyodik olarak araştırmalar yaptırıyor ve bilgimizi verilere dayandırıyoruz. Doğru konumlanıyoruz: Elde ettiğimiz verileri yorumlayarak hedef kitle/mesaj/ürün ve çözümler/marka konumlanmamızı doğru şekilde gerçekleştiriyoruz. Doğru yol göstericilerle çalışıyoruz: Markamız için stratejimizi hayata geçiren firmaları ulusal ve uluslararası kendi alanında lider ve marka olmuş şirketler arasından, bizimle aynı heyecanı yaşamalarına, bizimle aynı dili konuşmalarına ve de elektriğimizin tutmasına da dikkat ederek büyük bir titizlikle seçiyoruz. ARALİK 2016 97/bussineslife anlatıyor. Bu, marka vaad- larımızı hızla artırırken, imizi yansıttığı gibi, aynı diğer taraftan da yine zamanda Mikro Yazılımın kullanıcılarımızın büyüme- . bugüne kadarki marka al- sini deslekleyecek nitelikte gısmı da içinde barındırıyor. 2 büyük işbirliği hayata IVIlIVllU T MklLIlVI Mikro Yazılımı tercih eden geçirdik.

OLARAK TEMEL SEL,™ PRENSİBİNİZ NEDİR? birlikte büyümüş ve işlerini önde gelen şirketlerin- geliştirmiş firmalar. T[cın,ax ^yaptığınız işbirliğinden biraz bahseder Bizim iyi bir marka olmak için gerçekten tek Mikro Yazılım, rölansman misini?? , • , w , ... ..i i mumu.. bir temel prensibimiz var: Mikro Yazılım, ışını döneminin hemen ardııı- dan, ekonominin dinamiği Türkiye'nin önde gelen 'V" VaPar" niteliğinde gördüğü ve kendi kurumsal ve ticari yazılım hedef kitlesini de oluşturan sağlayıcılarından biri Güncel kalıyoruz: Yazılım firması olarak, KOBİ'lere yönelik katma olarak "Mikro Yazılım firmaların varlıklarını yöneterek işlerini değerli hizmetler sunmak Avantajlar Dünyası" geliştirmelerine katkıda bulunan ve özellikle amacıyla kolları sıvadı. Bu konsepti çerçevesinde KOBİ'leri ulusal ve uluslararası rekabete kapsamda hali hazırda çeşitli hayata geçirdiği işbirliği ile, hazırlayan dijitalleşme çözümleri sunuyoruz, işbirliği, firsatve avantajlarla fendi ürünlerini kuHanan ve Sunduğumuz çözümlerin günümüz dünyasının geliştirdiği Mikro Yazılım hü>wıekisteyen şirkeüere döndürücü hızına ayak uydurması ve Avantajlar Dünyası konsepti e-tıcaretın onunu açarak güncel kalması son derece önemli ve bir o ka- ortaya çıktı.

büyümelerini desteklemeyi hedefliyor. Bu kapsam- dar da zor bir kriter. Mikro Yazılım hem firma Mtkro Yazılım Avantajlar dae-ticaretsektörünün olarak hem de sunduğu çözüm ve hizmetler Dünyası nedir peki? ..^ ^ şiltlerinden anlamında son derece güncel hatta geleceği Mikro Yazılım Avantajlar Ticimax işbirliği ile Mikro görerek hareket kabiliyeti sağlıyor. Dünyası, Mikro Yazılımın Ya/ılı m kullanıcılarına kendi müşterilerinin özel oluşturulan e-ticaret Kaliteli ürün ve hizmet veriyoruz: Marka büyümesini deslekleyecek paketinin yıllık fiyatı KDV vaadimizin somut olarak da altını doldurmak nitelikte geliştirdiği her türlü dahil 1.800 11, olarak anons ve firmaları büyütmek için ürün ve hizmetler- fırsat, avantaj ve işbirliği- edildi.

Bu işbirliği sayesinde imizin kalitesini en üstseviyede tutuyoruz, ni kapsıyor. Firmalara kullanıcılarımız, kendilerine kurumsalive ticari yazıknlar sunulan avantajlı e-ticaret Kendimizi, faaliyet gösterdiğimiz sektörü ve pknr^nminL^inamiIi ^ sa^"lde'kola>,ca hizmet verdiğimiz sektörleri iyi biliyoruz: ekonominin dinamiği nı- e-tıcaret sitelerini açıp satışa teliğindegördüğü KOBİ'ler- başlayabiliyor Bilmek adına periyodik olarak araşhrmalar in büyümesini desteklemek yaptırıyor ve bilgimizi verilere dayandırıyoruz. amacıyla, kendi faaliyet Mikro Yazılım Avantajlar alanında kullanıcılarına Dünyasında elektriğin Doğru konumlanıyoruz: Elde ettiğimiz verileri avantajlı uygulamalar, fırsat- daha ucuz olduğunu belir¦ yorumlayarak hedef kitle/mesaj/ürün ve lar ve işbirlikleri geliştirmeyi tiyorsunuz. Bu tam olarak çözümler/marka konumlanmamızı doğru ilke olarak benimsedi. Bu ite ^ şekilde gerçekleştiriyoruz, kapsamda, bir yazılım Mikro Yazılını Avaııta- firması olmasının ötesinde, jlar Dünyası, yine kalma Doğru yol göstericilerle çalışıyoruz: Markamız erm değerli ikinci bir uygulama için stratejimizi hayata geçiren firmaları ulusal v^zıkııfirması olarakken Dinamo ®eklriki^ ve uluslararası kendi alanında lider ve marka dimizi konumlandırıyoruz. SSÜtata °'mUŞ ^ ,, ,, canı yaşamalarına, bizimle aynı dılı konuşma- Şuanda, Mtoo Yazıkm lyü boyuncu elektriklerini |ama ve dg e|ektriğimizjn tutmas|na da djkkat Avantajlar Dünyası konsepti %14 indirimli alıyorlar. ederek buyuk bir titizlikle seçiyoruz. kapsamında, kendi urun ve telık ister işyerlerinde, ister ' * çözümlerimizle ilgili olarak evlerinde kampanyadan katma değerli uygulama- yararlanabiliyorlar.

DemoTalebi

İş Ortağımız size uygulamalı Mikro Yazılım programları sunumu yapacak. Programlarımızla tanışarak, işletmenizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak ürünü tespit edebilirsiniz.

Bize Ulaşın