ERP Mobille Bütünleşiyor

Öztürk'e göre, süreçlerini kontrol altında tutmak ve izlenebilir kıl- ( N mak, daha verimli, daha kaliteli üretim ve en sonunda da yüksek müşteri memnuniyetine ulaşmak için bir şirketin olmazsa olmazı , , „ , o 4ERP yazalar, öz,ürk, -ERP yazdan rekata iç,„ deİİŞİm ve global uyumun kapılarını açar. ERP yatırımı neticesinde hızlanmış . u. _ı, ı_#j bir işletme, anlık ve doğru veriye ulaşma, simüle edebilme, maksi- Y©tll DİT SOIUK mum kapasite kullanımı, kurumsal hafıza, kişiye bağımlılıktan kurtulma, güvenlik ve kolay raporlama, tam kontrol tüm Süreçlerin en "Bütünleştirme", "sanallaşt.rma""Butunieşt.rme , rSTk ya"75baktn stTBu nedenlt:dir ki ERP yazı- sony lımlarj bir lüks ya da bir ihtiyaç degıl bir zorunluluk haline gelmiş- H genişletti. Son zamanlarda öne tır diyor.

I ç,|an uygulamalar ise "bulut I bilişim" ve "hizmet olarak p KARAR ALMAYI KOLAYLAŞTIRIYOR R ya2ilım" (SaaS). Sanallaşma \ I II I ERP sistemleri oluşturulan ortak veri M kavramı ile doğrudan ^ ^ 1 tabam sayesinde kurumsal bilgi bankas. uygulamâlann ERP pazarını / V yaratılarak şirket içindeki bölümler ara- yeniden şekillendirdiğine *v--~ f sında bilgi paylaşımını ve birbiri ile tutar- inanıyoruz. Bu uygulamalar j sız bilgi miktarını azaltmak hedefleniyor f ) ERP yazılımlarını daha * ERP sistemleri ile veri kaydetme ve veri I c «; ! ulanabilir Marak yüksel. yazil.m ^ ^ işleme sürecindeki hatalar azalırken, çalı- { şanlar karar alma süreçlerinde zamanı ve- S * hizmetine internet üzerinden erişerek, lisans bedeli ve bakım rimli bir şekilde kullanabiliyor ve ihtiyaçla- VÛLT 9ibi fna|'yetler,e uğraşmak yerine sadece yaptıkları işe rı olan bilgilere hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. A. w odaklanabiliyorlar. Özellikle "Hizmet olarak yazılım" (SaaS) ABH Kurumsal Uveulama Hİ7irıet]eri A. kavramı ERP'ye yeni bir soluk getirdi.

nirfttA •• At t, v «r-r.n • SaaS uygulamaları, şirketlerin farklı beklentilerine yanıt Direktörü Alakan Karaman, ERP sistem- vermesi sayesinde, bilişim gideri yüklerinin de azaltılmasını Jerı, kurum ıçı bilginin paylaşılmasını sağla- ^ sağlıyor. ERP uygulamaları da artık mobile taşınıyor. I yarak deparîmanlaj jn birbirleri ile cntegras- Yazılımın modeli veya sistemi ne olursa olsun herkes —^ yonunu kolaylaştırır ve güncellemeleri oto- çözümlerine mobil ortamlardan, vveb'den erişmek istiyor, matik olarak gerçekleştirir. Bu özellikleriyle özellik,e bunu yönetim fonksiyonlarında veya sıcak saha FRP molı\;oti ^ it ı ı ı il, satış operasyonlarında söylemek mumkun.

Bunun dışında RP. maliyeti azaltırken, karar almayı kolaylaştırıyor" diyor. tedarik zinciri uygulamaları için depo ve üretim sistemleri I . . otomasyonlarında bazı gelişmeler var. ERP uygulamalarına BİRÇOK ŞİRKETİN TERCİHİ mobilden ulaşımın mümkün olmasıyla mobil işgücüne SAP. Microsoft, Oracle, IFS, IAS gibi uluslararası şirketlerin kesintisiz ulaşılabiliyor. Her türden doküman paylaşımı, ERP çözümleri sıklıkla tercih edilirken yerli şirketlerden IFS ABH "stlşim v" "'S siste™lerhinl Uy9U r° Bimsa, Nebim. Logo Yaz,hm, Netsis, Uyumsoft, CPM ve Micro Ya- ku"an,m'tsk b'r mob" C'hKda butullleşiyor' zilim da ERP pazarında yazılım üreten şirketlerden. ERP sistemleri en çok endüstriyel üretim şirketleri tarafından tercih ediliyor. An- Alpaslan TOMUŞ / Mikro Yazılım Genel Müdür Yardımcısı ve cak son yıllarda üretim dışında, perakende, sağlık, lojistik ve finans '? Ortağı gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketler tarafından da tercih edi- "IfORİMpr de kullanabilir" lıyor. Son yıllarda kamu şirketlerinde de ERP yatırımı konusunda bir atak gözlemleniyor.

KOBİ'ler açısından ERP sistemlerinin "pahalı ve IDC, 2014 yılı raporunda Türkiye'de sistem altyapı yazılımları, uzun soluklu proje" imajını uygulama yazılım geliştirme ve ERP. CRM, BI gibi iş uygulamala- değiştirecek trenlerden biri bulut rının yer aldığı kurumsal iş uygulamaları pazarının toplam büvüklü- bili?im diğerl i8f mobilite- fsZ!|a9m|y0nd0,ar°nf^aç.kl.yor Bnpazar.n içinde kurumsal ^tanndab^l'ilm İŞ uygulamaları pazarın. 131 müyon dolar ile ERP, 46 milyon dolar mailyet ve en hızlı şekilde ^ ^ ile CRM/muşteri ilişkileri yönetimi, 24 milyon dolar ile BI/iş zekası, H erişim bulut teknolojisinde ^ II 18 milyon dolar tedarik zinciri yönetimi ve 17 milyon dolar diğer iş çalışmak üzerine yazılımları arasında bölüşülüyor.

IDC'nin raporunda kurumsal va- yapılandırılmış iş yazıhmlan ile ^ 3 gerçekleşiyor. Bulut üzerinde VCa ' çalışan uygulamalar ile . işletmelerin sahip olma maliyetleri • oldukça düşüyor; çünkü, sunucu, ~\ veritabanı, donanım, kurulum gibi bir çok etken ortadan kalkıyor. Diğer yandan bilgiye erişim mobil ortamlardan ^ sağlandığı için kullanıcıların farklı lokasyoniardan katkıları ile 44 PARA HAFTALIK EKONOMİ DERGİSİ 24-30 NİSAN 2016 " Öztürk'e göre, süreçlerini kontrol altında tutmak ve izlenebilir kılmak, daha verimli, daha kaliteli üretim ve en sonunda da yüksek müşteri memnuniyetine ulaşmak için bir şirketin olmazsa olmazı ERP yazılımları, öztürk, "ERP yazılımları rekabet için değişim ve global uyumun kapılarını açar. ERP yatırımı neticesinde hızlanmış bir işletme, anlık ve doğru veriye ulaşma, simüle edebilme, maksimum kapasite kullanımı, kurumsal hafıza, kişiye bağımlılıktan kurtulma. güvenlik ve kolay raporlama, tam kontrol, tüm süreçlerin entegrasyonu ve yalın iş akışları sağlanır.

Bu nedenledir ki ERP yazılımları bir lüks ya da bir ihtiyaç değil bir zorunluluk haline gelmiştir" diyor. KARAR ALMAYI KOLAYLAŞTIRIYOR ERP sistemleri oluşturulan ortak veri tabam sayesinde kurumsal bilgi bankası yaratılarak şirket içindeki bölümler arasında bilgi paylaşımım ve birbiri ile tutarsız bilgi miktarını azaltmak hedefleniyor. ERP sistemleri ile veri kaydetme ve veri işleme sürecindeki hatalar azalırken, çalışanlar karar alma süreçlerinde zamanı verimli bir şekilde kullanabiliyor ve ihtiyaçları olan bilgilere hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. ABH Kurumsal Uygulama Hizmetleri Direktörü Atakan Karaman, "ERP sistemleri, kurum içi bilginin paylaşılmasını sağlayarak departmanların birbirleri ile entegrasyonunu kolaylaştırır ve güncellemeleri otomatik olarak gerçekleştirir. Bu özellikleriyle ERP, maliyeti azaltırken, karar almayı kolaylaştırıyor" diyor.

BİRÇOK ŞİRKETİN TERCİHİ SAP. Microsoft, Oracle, IFS. IAS gibi uluslararası şirketlerin ERP çözümleri sıklıkla tercih edilirken yerli şirketlerden IFS, ABH, Bimsa, Nebim. Logo Yazılım, Netsis, Uyumsoft, CPM ve Micro Yazılım da ERP pazarında yazılını üreten şirketlerden. ERP sistemleri en çok endüstriyel üretim şirketleri tarafından tercih ediliyor. Ancak son yıllarda üretim dışında, perakende, sağlık, lojistik ve finans gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketler tarafından da tercih ediliyor. Son yıllarda kamu şirketlerinde de ERP yatırımı konusunda bir atak gözlemleniyor. IDC, 2014 yılı raporunda Türkiye'de sistem altyapı yazılımları, uygulama yazılım geliştirme ve ERP. CRM, BI gibi iş uygulamalarının yer aldığı kurumsal iş uygulamaları pazarının toplam büyüklüğünü 689 milyon dolar olarak açıklıyor. Bu pazarın içinde kurumsal iş uygulamaları pazarım 131 milyon dolar ile ERP, 46 milyon dolar ile CRM/müşteri ilişkileri yönetimi, 24 milyon dolar ile BI/iş zekası, 18 milyon dolar tedarik zinciri yönetimi ve 17 milyon dolar diğer iş yazılımları arasında bölüşülüyor. IDC'nin raporunda kurumsal ya- O İS» Atakan Karaman W - Akın SERTCAN / Logo Yazılım Kanal ve Satış Operasyonlarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi "Yeni bir soluk" "Bütünleştirme", "sanallaştırma""Bütünleştirme", "sanallaştırma" ve "yakınsama" kavramları son yıllarda öne çıkarak ERP uygulamalarının etki alanını genişletti. Son zamanlarda öne çıkan uygulamalar ise "bulut bilişim" ve "hizmet olarak yazılım" (SaaS). Sanallaşma kavramı ile doğrudan bağlantılı olan bu uygulamaların ERP pazarını yeniden şekillendirdiğine inanıyoruz. Bu uygulamalar ERP yazılımlarını daha ulaşılabilir kılarak yüksek yazılım maliyetlerinden çekinen KOBİ'ler için alternatif oluşturuyor.

Kullanıcılar, ERP hizmetine internet üzerinden erişerek, lisans bedeli ve bakım gibi maliyetlerle uğraşmak yerine sadece yaptıkları işe odaklanabiliyorlar. Özellikle "Hizmet olarak yazılım" (SaaS] kavramı ERP'ye yeni bir soluk getirdi. SaaS uygulamaları, şirketlerin farklı beklentilerine yanıt vermesi sayesinde, bilişim gideri yüklerinin de azaltılmasını sağlıyor. ERP uygulamaları da artık mobile taşınıyor. Yazılımın modeli veya sistemi ne olursa olsun herkes çözümlerine mobil ortamlardan, vveb'den erişmek istiyor. Özellikle bunu yönetim fonksiyonlarında veya sıcak saha satış operasyonlarında söylemek mümkün. Bunun dışında tedarik zinciri uygulamaları için depo ve üretim sistemleri otomasyonlarında ba2i gelişmeler var. ERP uygulamalarına mobilden ulaşımın mümkün olmasıyla mobil işgücüne kesintisiz ulaşılabiliyor. Her türden doküman paylaşımı, iletişim ve bilgi sistemlerini (CRM, ERP gibi iş uygulamaları] kullanımı tek bir mobil cihazda bütünleşiyor.

^ i?* A f Alpaslan TOMUŞ / Mikro Yazılım Genel Müdür Yardımcısı vs İş Ortağı "KOBİ'ler de kullanabilir" KOBİ'ler açısından ERP sistemlerinin "pahalı ve uzun soluklu proje" imajını değiştirecek trenlerden biri bulut bilişim diğerl ise mobilite. Günümüzün hızlı iş yaşamı koşullarında bilgiye minimum maliyet ve en hızlı şekilde erişim bulut teknolojisinde çalışmak üzerine yapılandırılmış iş yazılımları ile gerçekleşiyor. Bulut üzerinde çalışan uygulamalar ile işletmelerin sahip olma maliyetleri oldukça düşüyor; çünkü, sunucu, veritabanı, donanım, kurulum gibi bir çok etken ortadan kalkıyor. Diğer yandan bilgiye erişim mobil ortamlardan sağlandığı için kullanıcıların farklı lokasyoniardan katkıları ile projelerin uzun soluklu olması gibi bir etken azalıyor.

DemoTalebi

İş Ortağımız size uygulamalı Mikro Yazılım programları sunumu yapacak. Programlarımızla tanışarak, işletmenizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak ürünü tespit edebilirsiniz.

Bize Ulaşın