İşletmelerin Tüm İhtiyaçlarını Tek Bir Otomasyon Sistemiyle Karşılıyor | Mikro Yazılım

KURUMSAL VE TİCARİ İŞ YAZILIMLARI ÜRETİCİSİ MİKRO YAZILIM, YENİ NESİL YAZARKASALARLA GÜNCELLENEN PERAKENDE SEKTÖRÜNE, KAPSAMLI VE MARKA BAĞIMSIZ ÇÖZÜMLER SUNUYOR miKHD YAZILIM Perakende alanında yapılan araştırmalar ve uluslararası anketler, cinline satış kanalları ile fiziksel mağazacılık arasındaki rekabetin gelecekte dalıa da yoğunlaşacağını gösteriyor. "Rastgele müşteri yerine sadık müşteri, tedarikçi yeıiııe iş otlağı, raftaki mal yerine performansı ölçülebilir ıırüıı gibi kavramların öne çıktığı perakende sektöründe işletmelerin, farklı süreçlerini tek bir sistemde toplaması, yönetmesi ve analiz etmesi gerekiyor. Üstelik sıradan yazılımlar çoğu zamaıı, bu rekabet ortamının gerektirdiği dinamik işletme mantığı açısından yavaş ve yetersiz kalıyor" diyen Mikro Yazılım Genel Mııdür Yardmıcısı Alpaslan Tomuş, geliştirdikleri platformla işletmelerin tüm ihtiyaçlarım tek bir otomasyon sistemiyle karşıladıklarını anlatıyor. YENİ NESİL YAZARKASALARIN UYUMU Türkiye genelinde yaygın ve mali onay almış olaıı hemen tüm POS ve yeni nesil yazarkasalar (OKC) ile entegre çalışabilme özelliğine sahip.

Marka bağımsız entegrasyon yeteneğiyle Mikro Yazılım Retail, teknik altyapısı uygun olaıı POS cilıazlaıı ve PC POS çözümü yardımıyla satışlan da arılık olarak takip edebilme imkanı sunuyor. Bu sayede stok, cari ve muhasebe verileri gün sonu beklenmeden elde edilebiliyor'. RE'IAIL ile entegre olabilen diğer cihazlar arasında sistem terazileri, l>arkod yazıcı ve okııyucıılan, kiosklar, elektronik raf etiket sistemleri yer alıyor. RETÂİL, elektronik platformda, işletmeler arası e-ticaret (B2B) ve firmadan müşteriye yönelik e-ticaret (B2G) her türlü iş yapış biçi- MİKRD YAZILIM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ALPASLAN TGMUS NİTELİKLİ YAZILIMLAR GELİŞTİREN MİKRO YAZILIM, OTOMOTİVDEN DAĞmMA, İNŞAATTAN ÜRETİM VE PERAKENDEYE KADAR PEK ÇOK SEKTÖRDE İŞ YAPIŞ BİÇİMLERİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DEĞİŞTİRİYOR. TOPLAM 300'DEN FAZLA İŞ ORTAĞINA SAHİP OLAN MİKRO YAZILIM ÜRÜN VE HİZMETLERİNİ TÜRKİYE'DE VE YURT DİŞİNDA TOPLAM 100 BİNE YAKIN İŞLETMEYLE BULUŞTURUYOR mini destekleyecek şekilde tasarlandı.

Bu sayede nihai müşterilere oııline satLş yapabilmek için her türlü geliştirme kolayca yapılabiliyor. Şirkeder, RETAiL ile mağazalar- atasında iletişim kurabilme, anlık stok bilgisi tululabilme, ürün bilgisi gönderebilme, sipariş alabilme, satış ve talısilal işlemlerini takip edebilme şansına kavuşuyor. KULLANICI DOSTU VE KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR EKRANLAR Kullanıcı deneyimi ile geliştirilen RETAIL'deki MetroStyle ekran seçeneği, sık kullanılan menfileri masa üstüne toplayabilme ve işlemlerini pratik şekilde gerçekleştirebilme olanağı sunuyor. Binden fazla yabancı dili destekleyen ve işlemleri farklı döviz ciıısleriyle takip edebilmeye imkan veren RETAİL, idıalat ve ihracat yapan işletmelere, uluslararası kurallara uygun dokümantasyon hazııiıyor ve dövizle alımp satılan ürünlerde ya da enflasyoııist ekonomi şartlarında alternatif fiııans kontrolü sağlıyor. MS-SQL açık veri tabanı, kullanıcıların bu platformu özel ihtiyaçlara yönelik olarak geliştirebilmelerine, dış ortamda hazırlanan DLL dosyalan ile haberleşme sağlayabilmelerine olanak tanıyor. RETAİL, 7/24 hizmet veren akaryakıt istasyonlarına özel fonksiyonlan da barındırıyor, istasyonların tüm operasyonlarının yönctilcbildiği Retail, aynı zamanda vardiya hesapları, market otomasyonu, kredi kaıtlı ve veresiye satışlar gibi özellikler içeriyor.

RETAİL akaryakıt modülü sayesinde iş akışlarını; akaryakıt satışları, mar ket satışları, bakım ve servis, satın alma, fiııaııs ve muhasebe başlıklaıı altında kategoıilendiııneye olanak veriyor. İŞLETMELERİN TÜM İHTİYAÇLARINI TEK BİR OTOMASYON SİSTEMİYLE KARŞILIYOR KURUMSAL VE TİCARİ İŞ YAZILIMLARI ÜRETİCİSİ MİKRO YAZILIM, YENİ NESİL YAZARKASALARLA GÜNCELLENEN PERAKENDE SEKTÖRÜNE, KAPSAMLI VE MARKA BAĞIMSIZ ÇÖZÜMLER SUNUYOR miKHD YAZILIM Perakende alanında yapılan mini destekleyecek şekilde tasarlandı, araştırmalar ve uluslararası Bu sayede nihai müşterilere oııline arıkeder, oııline satış kanalla- satış yapabilmek için her türlü gelişti ile fiziksel mağazacılık ara- timıe kolayca yapılabiliyor. Şirkeder, sırıdaki rekabetin gelecekte dalıa da RE'IAIL ile mağazalar atasında iletişim yoğunlaşacağım gösteriyor. "Rastgele ^I kurabilme, anlık stok bilgisi tutulabilmüşteri yerine sadık müşteri, tedarik- me' ,mın bilgisi gönderebilme, sipariş çi yerine iş ortağı, laftaki mal yerine ' İİT alabilme, satış ve talısilal işlemlerini performansı ölçülebilir ürün gibi kav- ^ takip edebilme şansına kavuşuyor, ramların öne çıktığı perakende sektö- rüııde işletmelerin, faıklı süreçlerini t _ KULLANICI DOSTU VE tek bir sistemde toplaması, yönetmesi 1 KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR EKRANLAR ve analiz etmesi gerekiyor. Üstelik sıra- V Kullanıcı deneyimi ile geliştirilen dan yazılımlar çoğu zarımı, bu rekabet RETAIL'deki MetroStyle ekran seçe- ortamııun gerektirdiği dinamik işlet- m /?': rıeği, sık kullanılan menfileri masa me mantığı açısından yavaş ve yetersiz /*?' ~İ Jr > üstüne toplayabilme ve işlemlerini pra- kalıyor" diyen Mikro Yazılım Genel .. .. tik şekilde gerçekleştirebilme olanağı A, . ^ MİKRO YAZILIM GENEL MUDUR YARDIMCISI , Mudur iardımcısı Alpaslan lomuş, ALPASLAN TGMUS sunuyor. Birden fazla yabancı dili des- geliştirdikleri platformla işletmelerin tekleyen ve işlemleri farklı döviz cins- tıuıı ilıtiyaçlanm tek bir otomasyon NİTELİKLİ YAZILIMLAR GELİŞTİREN leriyle takip edebilmeye imkan veren sistemiyle karşıladıklarını anlatıyor.

MİKRO YAZILIM, OTOMOTİVDEN RETAİL, idıalat ve ihracat yapan işlet- DAĞmMA, İNŞAATTAN ÜRETİM VE melere, uluslararası kurallara uygun YENİ NESİL PERAKENDEYE KADAR PEK ÇOK dokümantasyon hazııiıyor ve dövizle YAZARKASALARIN UYUMU SEKTÖRDE İŞ YAPIŞ BİÇİMLERİNİ alımp satılan ürünlerde ya da enflas- Türkiye genelinde yaygııı ve mali onay ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DEĞİŞTİRİYOR yoııist ekonomi şartlarında alternatif almış olaıı hemen tüm POS ve yeni TOPLAM 300'DEN FAZLA İŞ fiııans kontrolü sağlıyor. MS-SQL açık nesil yazarkasalar (ÖKC) Üe enteg- ORTAĞINA SAHİP OLAN MİKRO veri lal>aıu, kullanıcıların bu platformu re çalışabilme özelliğine sahip. Marka YAZILIMI ÜRÜN VE HİZMETLERİNİ özel ihtiyaçlara yönelik olarak gclişti- bağııusız entegrasyon yeteneğiyle TÜRKİYE'DE VE YURT DIŞINDA rebilmelerine, dış ortamda hazırlanan Mikro Yazılım Retail, teknik altyapısı TOPLAM 100 BİNE YAKIN DLL dosyalan ile haberleşme sağlaya- uygun olaıı POS cilıazlaıı ve PC POS İŞLETMEYLE BULUŞTURUYOR bilmelerine olanak tanıyor.

RETAİL, çözümü yardımıyla satışlan da anlık 7/24 hizmet veren akaryakıt istasyorıla- - * II111III ' 111 II1111III11IIII111IIIIIII111IIII1II11IIII111II11[ IIII111III ' 1 > olarak takip edebilme imkanı sunu- raıa özel fonksiyonlan da barındırıyor, yor. Bu sayede stok, cari ve muhasebe _ istasyonların tüm operasyonlarının verileri gün sonu beklenmeden elde yönctilcbildiği Retail, aynı zamanda edilebiliyor. RE'IAIL ile entegre ola- vardiya hesapları, market otomasyonu, bilen diğer cihazlar arasında sistem kredi kaıtlı ve veresiye satışlar gibi terazileri, l>arkod yazıcı ve okuyucu- özellikler içeriyor. RETAİL akaryakıt lan, kiosklar, elektronik raf etiket sis- X modülü sayesinde iş akışlarını; akarya- temleri yer alıyor. RETAİL, elektronik j/ kıt satışları, mar ket satışları, bakım ve platformda, işletmeler arası e-ticaret servis, satın alma, fiııaııs ve muhasebe (B2B) ve firmadan müşteriye yönelik / başlıklaıı altında kategoıilendiııneye e-ticaret (B2C) her türlü iş yapış hiçi- olanak veriyor.

DemoTalebi

İş Ortağımız size uygulamalı Mikro Yazılım programları sunumu yapacak. Programlarımızla tanışarak, işletmenizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak ürünü tespit edebilirsiniz.

Bize Ulaşın