Marka Yatırımlarımıza Her Koşulda Devam Ediyoruz | Mikro Yazılım

YÜZDE 100 YERLİ SERMAYE İLE KURULMUŞ, 30 YİLLİK FİRMA MİKRO YAZİLİM, FARKLİ SEKTÖRLERDEKİ 105 BİN MARKADAN OLUŞAN ÇOK GENİŞ BİR PORTFÖYE SAHİP. GENEL MÜDÜR YARDİMCİSİ ALPASLAN TOMUŞ, MİKRO YAZILIMIN ÖYKÜSÜNÜ ANLATTI. Türkiye çapında sayıları 400'e ulaşan satış ve destek kanalına sahip Mikro Yazılım 2015 yılında, marka yatırımları ve iletişiminde radikal bir değişim sürecine girdi. Bu noktada, 2015'in ikinci yarısını markamız açısından bir relansman dönemi olarak nitelendirebiliriz. MARKA DEĞİŞİM SURECİNİ NASIL YÖNETTİK? Relansman sürecimiz öncesinde firmayı şimdi ve gelecekte doğru konumlandırmak ve sürdürülebilir bir marka stratejisi belirlemek adına pek çok çalışma yaptık. Hedef kitlemizi doğru konumlandırmak için öncelikle kendi konumumuzu tespit etmeye yönelik araştırmalar yaptırdık ve veri topladık. Araştırmalarımızı yaptırdığımız firmaları seçerken, ulusal ve uluslararası anlamda kendi sektörünün önde gelen firma/markaları olmasına önem verdik. Topladığımız verileri ekip olarak hep birlikte yorumladık. Bu noktada hedef kitlemizi tespit etmiş olduk. Geçmiş dönemleri de göz önüne alarak hedef kitlemize paralel bir projeksiyon ortaya koyduk.

Hedef kitleye, doğru mesajları, doğru mecralarda iletmek için bize yön verecek partnerleri de büyük heyecan ve titizlikle seçtik. Mikro Yazılım olarak tüm bu meşakkatli çalışmalar sonucu ortaya çıkan marka vaadimiz, halihazırda marka sloganımıza yansımış durumda: "Mikro Yazılım: Büyümek isteyen her şirkete lazım." Sloganımız, hedef kitlemiz KOBİ'lere yönelik (büyümek isteyen şirketlere) Mikro Yazılım'ın temelde sağladığı yararı anlatıyor. Bu slogan, marka vaadimizi yansıttığı gibi, aynı zamanda Mikro Yazılım'ın bugüne kadarki marka algısını da içinde barındırıyor. Mikro Yazılım'ı tercih eden firmalar, yıllarca süren ve kazan/kazan mantığına ve güvene dayalı olarak gelişen partnerlik ilişkisinde Mikro Yazılım ile büyümüş ve işlerini geliştirmiş firma- 'MARKA, BİZİM İÇİN VAR OLMAK KADAR ÖNEMLİDİR, VAR OLUŞUMUZU TEMSİL ETMEKTEDİR." lardır. Kurumsal ve ticari yazılım pazarının en köklü ürün ve çözüm sağlayıcısı firmalarından biri olarak, tüm iş yapış süreçlerimizi yeniden ele aldık, ihtiyaç duyulan iyileştirmeleri ve yenilikleri, sürdürülebilirlik kriteri ile hayata geçirdik. Amacımız zaten yüksek olan müşteri memnuniyetini kalıcı kılıp, daha da yukarılara çekmekti.

Müşteri memnuniyeti düzeyini, hizmet kalitemizi ve ekosistemimizde yarattığımız marka değerini artırmak için çok yoğun ve hızlı süreçler yönettik. Tüm bu çalışmalara paralel olarak, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla iletişimimizi güçlendirerek, potansiyel müşterilerimizle de modern ve farklı kanallardan iletişim kurduk. Hedefimiz, en kısa sürede büyümek isteyen her şirkete lazım olduğumuz algısını oturtmaktı. Açıkçası bunu da başardığımızı düşünüyorum. Elbette her gün büyüyen ve henüz doymamış olan yazılım pazarına bakacak olursak, aslında hepimiz yolun başında sayılırız. Her gün markamızı doğru şekilde bir sonraki güne taşımak için bu heyecanla çalışıyoruz. Bu anlamda firmamızın marka değerinin B MİKRO YAZILIM^ENEL MÜDÜR YARDIMCISI YÜZDE 100 YERLİ SERMAYE İLE KURULMUŞ, 30 YILLIK FİRMA MİKRO YAZILIM, FARKLİ SEKTÖRLERDEKİ 105 BİN MARKADAN OLUŞAN ÇOK GENİŞ BİR PORTFÖYE SAHİP. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ALPASLAN TOMUŞ, MİKRO YAZILIMIN ÖYKÜSÜNÜ ANLATTI. Türkiye çapında sayıları 400'e ulaşan noktada hedef kitlemizi tespit etmiş lardır. satış ve destek kanalına sahip Mikro Ya- olduk. Geçmiş dönemleri de göz önüne Kurumsal ve ticari yazılım pazarının en zilim 2015 yılında, marka yatırımları ve alarak hedef kitlemize paralel bir pro- köklü ürün ve çözüm sağlayıcısı firmala- iletişiminde radikal bir değişim sürecine jeksiyon ortaya koyduk. Hedef kitleye, rından biri olarak, tüm iş yapış süreçle- girdi.

Bu noktada, 2015'in ikinci yarısını doğru mesajları, doğru mecralarda ilet- rimizi yeniden ele aldık, ihtiyaç duyulan markamız açısından bir relansman dö- mek için bize yön verecek partnerleri de iyileştirmeleri ve yenilikleri, sürdürülebi- nemi olarak nitelendirebiliriz. büyük heyecan ve titizlikle seçtik. lirlik kriteri ile hayata geçirdik. Amacımız Mikro Yazılım olarak tüm bu meşakkatli zaten yüksek olan müşteri memnuniye- marka değişim sürecini çalışmalar sonucu ortaya çıkan marka tini kalıcı kılıp, daha da yukarılara çek- nasil YÖNETTİK? vaadimiz, halihazırda marka sloganımıza mekti. Müşteri memnuniyeti düzeyini, Relansman sürecimiz öncesinde firmayı yansımış durumda: "Mikro Yazılım: Bü- hizmet kalitemizi ve ekosistemimizde şimdi ve gelecekte doğru konumlandır- yümek isteyen her şirkete lazım." yarattığımız marka değerini artırmak mak ve sürdürülebilir bir marka stratejisi Sloganımız, hedef kitlemiz KOBİ'lere yö- için çok yoğun ve hızlı süreçler yönet- belirlemek adına pek çok çalışma yap- nelik (büyümek isteyen şirketlere) Mikro tik. Tüm bu çalışmalara paralel olarak, tık. Hedef kitlemizi doğru konumlandır- Yazılım'ın temelde sağladığı yararı anla- müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla ile- mak için öncelikle kendi konumumuzu tıyor. Bu slogan, marka vaadimizi yansıt- tişimimizi güçlendirerek, potansiyel tespit etmeye yönelik araştırmalar yap- tığı gibi, aynı zamanda Mikro Yazılım'ın müşterilerimizle de modern ve farklı tırdık ve veri topladık.

Araştırmalarımızı bugüne kadarki marka algısını da içinde kanallardan iletişim kurduk, yaptırdığımız firmaları seçerken, ulusal barındırıyor. Mikro Yazılım'ı tercih eden Hedefimiz, en kısa sürede büyümek ve uluslararası anlamda kendi sektörü- firmalar, yıllarca süren ve kazan/kazan isteyen her şirkete lazım olduğumuz nün önde gelen firma/markaları olma- mantığına ve güvene dayalı olarak geli- algısını oturtmaktı. Açıkçası bunu da sına önem verdik. Topladığımız verileri şen partnerlik ilişkisinde Mikro Yazılım başardığımızı düşünüyorum. Elbette ekip olarak hep birlikte yorumladık. Bu ile büyümüş ve işlerini geliştirmiş firma- her gün büyüyen ve henüz doymamış olan yazılım pazarına bakacak olursak, aslında hepimiz yolun başında sayılırız. 'MARKA, BİZİM İÇİN VAR OLMAK Her gün markamız, doğru şekilde bir KADAR ÖNEMLİDİR,' VAR OLUŞUMUZU «a,,mak için buheyecanta TEMSİL ETMEKTEDİR."

DemoTalebi

İş Ortağımız size uygulamalı Mikro Yazılım programları sunumu yapacak. Programlarımızla tanışarak, işletmenizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak ürünü tespit edebilirsiniz.

Bize Ulaşın