Marka Yatırımlarımıza Her Koşulda Devam | Mikro Yazılım

YÜZDE 100 YERLİ SERMAYE İLE KURULMUŞ, 30 YİLLİK FİRMA MİKRO YAZİLİM, FARKLİ SEKTÖRLERDEKİ 105 BİN MARKADAN OLUŞAN ÇOK GENİŞ BİR PORTFÖYE SAHİP. GENEL MÜDÜR YARDİMCİSİ ALPASLAN TOMUŞ, MİKRO YAZILIMIN ÖYKÜSÜNÜ ANLATTI. Türkiye çapında sayıları 400'e ulaşan satış ve destek kanalına sahip Mikro Yazılım 2015 yılında, marka yatırımları ve iletişiminde radikal bir değişim sürecine girdi. Bu noktada, 2015'in ikinci yarısını markamız açısından bir relansman dönemi olarak nitelendirebiliriz. MARKA DEĞİŞİM SURECİNİ NASIL YÖNETTİK? Relansman sürecimiz öncesinde firmayı şimdi ve gelecekte doğru konumlandırmak ve sürdürülebilir bir marka stratejisi belirlemek adına pek çok çalışma yaptık. Hedef kitlemizi doğru konumlandırmak için öncelikle kendi konumumuzu tespit etmeye yönelik araştırmalar yaptırdık ve veri topladık. Araştırmalarımızı yaptırdığımız firmaları seçerken, ulusal ve uluslararası anlamda kendi sektörünün önde gelen firma/markaları olmasına önem verdik. Topladığımız verileri ekip olarak hep birlikte yorumladık. Bu noktada hedef kitlemizi tespit etmiş olduk. Geçmiş dönemleri de göz önüne alarak hedef kitlemize paralel bir projeksiyon ortaya koyduk.

Hedef kitleye, doğru mesajları, doğru mecralarda iletmek için bize yön verecek partnerleri de büyük heyecan ve titizlikle seçtik. Mikro Yazılım olarak tüm bu meşakkatli çalışmalar sonucu ortaya çıkan marka vaadimiz, halihazırda marka sloganımıza yansımış durumda: "Mikro Yazılım: Büyümek isteyen her şirkete lazım." Sloganımız, hedef kitlemiz KOBİ'lere yönelik (büyümek isteyen şirketlere) Mikro Yazılım'ın temelde sağladığı yararı anlatıyor. Bu slogan, marka vaadimizi yansıttığı gibi, aynı zamanda Mikro Yazılım'ın bugüne kadarki marka algısını da içinde barındırıyor. Mikro Yazılım'ı tercih eden firmalar, yıllarca süren ve kazan/kazan mantığına ve güvene dayalı olarak gelişen partnerlik ilişkisinde Mikro Yazılım ile büyümüş ve işlerini geliştirmiş firma- 'MARKA, BİZİM İÇİN VAR OLMAK KADAR ÖNEMLİDİR, VAR OLUŞUMUZU TEMSİL ETMEKTEDİR." lardır. Kurumsal ve ticari yazılım pazarının en köklü ürün ve çözüm sağlayıcısı firmalarından biri olarak, tüm iş yapış süreçlerimizi yeniden ele aldık, ihtiyaç duyulan iyileştirmeleri ve yenilikleri, sürdürülebilirlik kriteri ile hayata geçirdik. Amacımız zaten yüksek olan müşteri memnuniyetini kalıcı kılıp, daha da yukarılara çekmekti.

Müşteri memnuniyeti düzeyini, hizmet kalitemizi ve ekosistemimizde yarattığımız marka değerini artırmak için çok yoğun ve hızlı süreçler yönettik. Tüm bu çalışmalara paralel olarak, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla iletişimimizi güçlendirerek, potansiyel müşterilerimizle de modern ve farklı kanallardan iletişim kurduk. Hedefimiz, en kısa sürede büyümek isteyen her şirkete lazım olduğumuz algısını oturtmaktı. Açıkçası bunu da başardığımızı düşünüyorum. Elbette her gün büyüyen ve henüz doymamış olan yazılım pazarına bakacak olursak, aslında hepimiz yolun başında sayılırız. Her gün markamızı doğru şekilde bir sonraki güne taşımak için bu heyecanla çalışıyoruz. Bu anlamda firmamızın marka değerinin B MİKRO YAZILIM^ENEL MÜDÜR YARDIMCISI YÜZDE 100 YERLİ SERMAYE İLE KURULMUŞ, 30 YILLIK FİRMA MİKRO YAZILIM, FARKLİ SEKTÖRLERDEKİ 105 BİN MARKADAN OLUŞAN ÇOK GENİŞ BİR PORTFÖYE SAHİP. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ALPASLAN TOMUŞ, MİKRO YAZILIMIN ÖYKÜSÜNÜ ANLATTI. Türkiye çapında sayıları 400'e ulaşan noktada hedef kitlemizi tespit etmiş lardır. satış ve destek kanalına sahip Mikro Ya- olduk. Geçmiş dönemleri de göz önüne Kurumsal ve ticari yazılım pazarının en zilim 2015 yılında, marka yatırımları ve alarak hedef kitlemize paralel bir pro- köklü ürün ve çözüm sağlayıcısı firmala- iletişiminde radikal bir değişim sürecine jeksiyon ortaya koyduk. Hedef kitleye, rından biri olarak, tüm iş yapış süreçle- girdi.

Bu noktada, 2015'in ikinci yarısını doğru mesajları, doğru mecralarda ilet- rimizi yeniden ele aldık, ihtiyaç duyulan markamız açısından bir relansman dö- mek için bize yön verecek partnerleri de iyileştirmeleri ve yenilikleri, sürdürülebi- nemi olarak nitelendirebiliriz. büyük heyecan ve titizlikle seçtik. lirlik kriteri ile hayata geçirdik. Amacımız Mikro Yazılım olarak tüm bu meşakkatli zaten yüksek olan müşteri memnuniye- marka değişim sürecini çalışmalar sonucu ortaya çıkan marka tini kalıcı kılıp, daha da yukarılara çek- nasil YÖNETTİK? vaadimiz, halihazırda marka sloganımıza mekti. Müşteri memnuniyeti düzeyini, Relansman sürecimiz öncesinde firmayı yansımış durumda: "Mikro Yazılım: Bü- hizmet kalitemizi ve ekosistemimizde şimdi ve gelecekte doğru konumlandır- yümek isteyen her şirkete lazım." yarattığımız marka değerini artırmak mak ve sürdürülebilir bir marka stratejisi Sloganımız, hedef kitlemiz KOBİ'lere yö- için çok yoğun ve hızlı süreçler yönet- belirlemek adına pek çok çalışma yap- nelik (büyümek isteyen şirketlere) Mikro tik. Tüm bu çalışmalara paralel olarak, tık. Hedef kitlemizi doğru konumlandır- Yazılım'ın temelde sağladığı yararı anla- müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla ile- mak için öncelikle kendi konumumuzu tıyor. Bu slogan, marka vaadimizi yansıt- tişimimizi güçlendirerek, potansiyel tespit etmeye yönelik araştırmalar yap- tığı gibi, aynı zamanda Mikro Yazılım'ın müşterilerimizle de modern ve farklı tırdık ve veri topladık.

Araştırmalarımızı bugüne kadarki marka algısını da içinde kanallardan iletişim kurduk, yaptırdığımız firmaları seçerken, ulusal barındırıyor. Mikro Yazılım'ı tercih eden Hedefimiz, en kısa sürede büyümek ve uluslararası anlamda kendi sektörü- firmalar, yıllarca süren ve kazan/kazan isteyen her şirkete lazım olduğumuz nün önde gelen firma/markaları olma- mantığına ve güvene dayalı olarak geli- algısını oturtmaktı. Açıkçası bunu da sına önem verdik. Topladığımız verileri şen partnerlik ilişkisinde Mikro Yazılım başardığımızı düşünüyorum. Elbette ekip olarak hep birlikte yorumladık. Bu ile büyümüş ve işlerini geliştirmiş firma- her gün büyüyen ve henüz doymamış olan yazılım pazarına bakacak olursak, aslında hepimiz yolun başında sayılırız. 'MARKA, BİZİM İÇİN VAR OLMAK Her gün markamız, doğru şekilde bir KADAR ÖNEMLİDİR,' VAR OLUŞUMUZU «a,,mak için buheyecanta TEMSİL ETMEKTEDİR."

HER KOŞULDA, YATIRIMLARIMIZA DEVAM KARARLILIĞINDAYIZ

TÜRKİYE'NİN MARKALARI 5 miKRD YAZILIM temelinde; - Yüksek müşteri memnuniyeti (Her 10 kullanıcıdan 9'u Mikro Yazılım kullanmaktan memnun), - Geniş ürün portföyü, - Amatör ruhlu profesyonel hizmet anlayışı, - Yaygın satış ve destek kanalı yatmaktadır. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÜKSEK, TAVSİYE EDİLEN BİR MARKAYIZ Bu temeller, Mikro Yazılım'ı "tavsiye edilen marka" haline getirmiştir. Bugün her 10 kullanıcıdan 9'u Mikro Yazılım'ı başka firmalara tavsiye etmektedir. Tüm kapsamı göz önüne alarak rahatlıkla söyleyebiliriz ki; marka, bizim için var olmak kadar önemlidir, var oluşumuzu temsil etmektedir. TEMEL PRENSİBİMİZ. İŞİMİZİ İYİ YAPMAK Bizim iyi bir marka olmak için gerçekten tek bir temel prensibimiz var: "Mikro Yazılım, işini iyi yapar." Güncel kalıyoruz: Yazılım firması olarak, firmaların varlıklarını yöneterek işlerini geliştirmelerine katkıda bulunan ve özellikle KOBİ'leri ulusal ve uluslararası rekabete hazırlayan dijitaileşme çözümleri sunuyoruz. Sunduğumuz çözümlerin günümüz dünyasının baş döndürücü hızına ayak uydurması ve güncel kalması son derece önemli ve bir o kadar da zor bir kriter. Mikro Yazılım hem firma olarak hem de sunduğu çözüm ve hizmetler anlamında son derece güncel hatta geleceği görerek hareket kabiliyeti sağlıyor. Kaliteli ürün ve hizmet veriyoruz: Marka vaadimizin somut olarak da altını doldurmak ve firmaları büyütmek için ürün ve hizmetlerimizin kalitesini en üst seviyede tutuyoruz.

Kendimizi, faaliyet gösterdiğimiz sektörü ve hizmet verdiğimiz sektörleri iyi biliyoruz: Bilmek adına periyodik olarak araştırmalar yaptırıyor ve bilgimizi verilere dayandırıyoruz. Doğru konumlanıyoruz: Elde ettiğimiz verileri yorumlayarak hedef kitle/mesaj/ ürün ve çözümler/marka konumlanmamızı doğru şekilde gerçekleştiriyoruz. Doğru yol göstericilerle çalışıyoruz: Markamız için stratejimizi hayata geçiren firmaları ulusal ve uluslararası kendi alanında lider ve marka olmuş şirketler arasından, bizimle aynı heyecanı yaşamalarına, bizimle aynı dili konuşmalarına ve de elektriğimizin tutmasına da dikkat ederek büyük bir titizlikle seçiyoruz. "HER KOŞULDA, YATIRIMLARIMIZA DEVAM KARARLILIĞINDAYIZ" 2015 yılında başladığımız değişim süreci ile birlikte kurguladığımız marka stratejimize ve iletişim kanallarımıza yönelik yatırımları, artırarak devam ettireceğiz. 'Büyümek isteyen her şirkete lazım' mottomuzun somut olarak altını dolduracak nitelikte farklı projeler hayata geçiriyoruz. Bu katma değerli uygulamalarımızı doğru zamanlarda, doğru hedef kitle ile buluşturacağız. Mikro Yazılım kullanıcıları, iş ortakları, çözüm ortakları ve ekosistemi ile birlikte hem büyümeye hem de KOBİ'leri büyütmeye devam edeceğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz.

TÜRKİYE'NİN MARKALARI 5 miKRD YAZILIM temelinde; özellikle KOBİ'leri ulusal ve uluslararası sektörü ve hizmet verdiğimiz sektör- - Yüksek müşteri memnuniyeti (Her 10 rekabete hazırlayan dijitaileşme çözüm- leri iyi biliyoruz: Bilmek adına periyodik kullanıcıdan 9'u Mikro Yazılım kullan- leri sunuyoruz. Sunduğumuz çözümlerin olarak araştırmalar yaptırıyor ve bilgimaktan memnun), günümüz dünyasının baş döndürücü hı- mizi verilere dayandırıyoruz. - Geniş ürün portföyü, zina ayak uydurması ve güncel kalması Doğııı konumlanıyoruz: Elde ettiğimiz - Amatör ruhlu profesyonel hizmet an- son derece önemli ve bir o kadar da zor verileri yorumlayarak hedef kitle/mesaj/ layışı, bir kriter. Mikro Yazılım hem firma olarak ürün ve çözümler/marka konumlanma- - Yaygın satış ve destek kanalı yatmak- hem de sunduğu çözüm ve hizmetler mızı doğru şekilde gerçekleştiriyoruz, tadır. anlamında son derece güncel hatta ge- Doğru yol göstericilerle çalışıyoruz: leceği görerek hareket kabiliyeti sağlıyor. Markamız için stratejimizi hayata geçi- müşterİ MEMNUNİYETİ yüksek, Kaliteli ürün ve hizmet veriyoruz: ren firmaları ulusal ve uluslararası kendi tavsİye edİlen BİR markayiz Marka vaadimizin somut olarak da altını alanında lider ve marka olmuş şirketler Bu temeller, Mikro Yazılım'ı "tavsiye edi- doldurmak ve firmaları büyütmek için arasından, bizimle aynı heyecanı yaşa- len marka" haline getirmiştir.

Bugün her ürün ve hizmetlerimizin kalitesini en üst malarına, bizimle aynı dili konuşmalarına 10 kullanıcıdan 9'u Mikro Yazılım'ı başka seviyede tutuyoruz. ve de elektriğimizin tutmasına da dikkat firmalara tavsiye etmektedir. Kendimizi, faaliyet gösterdiğimiz ederek büyük bir titizlikle seçiyoruz. Tüm kapsamı göz önüne alarak rahatlıkla var olmak kadar önemlidir, var oluşumuzu TEMEL PRENSİBİMİZ. İŞİMİZİ YAPMAK Bizim iyi bir marka olmak için gerçekten tek bir temel prensibimiz var: "Mikro Yazilim, işini iyi yapar." Güncel kalıyoruz: Yazılım firması olarak, firmaların varlıklarını yöneterek işkatkıda bulunan ve Krrn^

DemoTalebi

İş Ortağımız size uygulamalı Mikro Yazılım programları sunumu yapacak. Programlarımızla tanışarak, işletmenizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak ürünü tespit edebilirsiniz.

Bize Ulaşın