Rekabetçi Pazarda Doğru Konumlanmak İçin Buluta Geçin

Mikro Yazılım Genel Müdiir Yardımcısı Alpaslan Tomuş:

Rekabetçi pazarda doğru konumlanmak için buluta geçin KOBİ'ler, bilişim ve yazılım teknolojilerine yatırım kararı alırken elbette kurumsal ve büyük şirketlere göre çok daha fazla zorlanıyorlar. Bunda bütçelerinin kısıtlı oluşu, ihtiyaç analizlerinin tam olarak yapılmamış olması ve bazen gelecekle ilgili öngörü eksiklikleri temel oluşturuyor. Ancak ekonominin temel direği olarak KOBİ'nin artık bilişim ve yazılım sektörünün avantajlarından yararlanarak, rekabetçi pazarda kendini doğru olarak konumlandırması da kaçınılmaz bir şart haline geldi. IDC'ye göre toplam bilişim pazarı dünya genelinde yaklaşık binde 5 oranında büyüyor. Böyle bir pazarda dinamizmin önemli bir bölümü KOBİ'lerden kaynaklanıyor. Özellikle KOBİ'lere yönelik yazılım pazarındaki büyüme, pazardaki toplam büyüme hızının 12-13 kat üzerinde gerçekleşiyor. Yazılım sektörünün kendisine sunduğu avantajlar sayesinde KOBİ verimliliğini artırırken, maliyetlerinden de tasarruf etme olanağı buluyor. Bu da KOBİ'ye rakipleriyle hem yerel hem küresel pazarda daha sağlıklı rekabet etme avantajı sağlıyor. KOBİ'lerin özellikle kendi ihtiyaçlarını doğru olarak tespit ettikten sonra, kullanımı kolay kurumsal ve ticari yazılımlara yönelmesi, ayrıca altyapı maliyetlerine girmeden aynı yazılımlardan bulut üzerinde yararlanmaları kendilerine hem kârlılık hem de verimlilik anlamında büyük getiri sağlayacaktır. Mikro Yazılım olarak biz, 30 yıla yakın hizmet ettiğimiz yazılım pazarında 100 binin üzerinde müşteri portföyüne ulaştık. Bunların büyük çoğunluğu KOBİ'ler. KOBİ'lere yönelik özellikle onların ihtiyaçlarına yönelik kurguladığımız esnek ve kullanıcı dostu kurumsal ve ticari yazılımlarla, pek çok farklı sektörden müşteriye hizmet vermekteyiz.

Ayrıca altyapı ma- Smel direği olarak KOBİ'nin artık bilişim ve yazılım sektörünün avantajlarından yararlanarak, rekabetçi pazarda kendini doğru olarak konumlandırması da kaçınılmaz bir şart haline geldi. IDC'ye göre toplam bilişim pazarı dünya genelinde yaklaşık binde 5 oranında büyüyor. Böyle bir pazarda dinamizmin önemli bir bölümü KOBİ'lerden kaynaklanıyor. Özellikle KOBİ'lere yönelik yazılım pazarındaki büyüme, pazardaki toplam büyüme hızının 12-13 kat üzerinde gerçekleşiyor. Yazılım sektörünün kendisine sunduğu avantajlar sayesinde KOBİ verimliliğini artırırken, maliyetlerinden de tasarruf etme olanağı buluyor. Bu da KOBİ'ye rakipleriyle hem yerel hem küresel pazarda daha sağlıklı rekabet etme avantajı sağlıyor. KOBİ'lerin özellikle kendi ihtiyaçlarını doğru olarak tespit ettikten sonra, kullanımı kolay kurumsal ve ticari yazılımlara yönelmesi, ayrıca altyapı maliyetlerine girmeden aynı yazılımlardan bulut üzerinde yararlanmaları kendilerine hem kârlılık hem de verimlilik anlamında büyük getiri sağlayacaktır. Mikro Yazılım olarak biz, 30 yıla yakın hizmet ettiğimiz ya- UZMAN GÖRÜŞÜ zilim pazarında 100 binin üze- Mikro Yazılım Genel Müdiir Yardımcısı Alpaslan Tomuş: rinde müşteri portföyüne ulaş- Rekabetçi pazarda doğru konumlanmak için buluta geçin tlk Bunların bü>'ük çoğunluğu KOBİ'ler. KOBİ'lere yönelik özellikle onların ihtiyaçlarına KOBİ'ler, bilişim ve yazılım tek- nin kısıtlı oluşu, ihtiyaç analiz- yönelik kurguladığımız esnek nolojilerine yatırım kararı alır- lerinin tam olarak yapılmamış ve kullanıcı dostu kurumsal ve ken elbette kurumsal ve büyük olması ve bazen gelecekle ilgili ticari yazılımlarla, pek çok farkşirketlere göre çok daha fazla öngörü eksiklikleri temel oluş- lı sektörden müşteriye hizmet zorlanıyorlar. Bunda bütçeleri- turuyor. Ancak ekonominin te- vermekteyiz.

Ayrıca altyapı maliyetine girmek istemeyen şirketler için Mikrofortuna markası ile bulut üzerinden sunduğumuz çözümümüz de mevcut. Mikro Yazılım mühendisleri tarafından geliştirilen çözümler, KOBİ'lerin bugünkü ihtiyaçlarına yanıt verebildikleri gibi, büyüdükçe oluşacak ihtiyaçlarını da öngörerek geliştirilebilir şekilde kurgulandı. KOBİ'ler e-dönüşüm sürecinde hangi yeni teknolojilere yatırım yapmalı? KOBİ'lerin önümüzdeki dönemde kendilerine rekabet avantajı sağlayan ve verimlilik artışı yaratırken maliyetten tasarruf ettiren bilişim ve yazılım teknolojilerine yatırımlarının artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Bu anlamda özellikle yatırım maliyeti olmadan, her şeyi bulut üzerinde yönetmelerini sağlayacak olan bulut bilişim teknolojileri, giderek yükselen bir değer olacaktır. Mikro Yazılım, büyük çoğunluğunu KOBİ'lerin oluşturduğu 100 binin üzerindeki müşteri portföyüne gelecek dönemde de katma değerli ürün ve hizmetler sunmayı planlıyor. KOBİ'ler e-fatura arşiv entegrasyonu çözümlerini seçerken hangi unsurlara dikkat etmeli? Mikro Yazılım olarak, e-Mikro adıyla markalaştırdığımız e-dönüşüm hizmetleri, işletmelere ilgili mevzuat gereği uygulamak zorunda oldukları veya gönüllü olarak kullanmak istedikleri e-fatura, e-arşiv, e-defter, entegratörlük, kayıt saklama gereksinimleri ve KEP (Kanuni Elektronik Posta) hizmetlerinin uygulamalarının vergi mevzuatına ve teknik gerekliliklere uygun implementasyon süreçlerinde hizmet veriyor.

Büyük ve orta ölçekli şirketlerin yanı sıra, daha küçük ölçekli şirketler için geliştirdiğimiz e-kontör uygulamasıyla da, firmanın e-Mikro sitesinden doğrudan kontör satın alarak bu hizmetlerden yararlanmasını sağlıyoruz. KOBİ'ler e-Dönüşüm hizmetlerinden yararlanacakları şirket ya da ürünü seçerken, Mikro Yazılım e-Mikro markası gibi, tam entegrasyon sağlayarak tek platformdan hem ERP hem e-hizmet veren şirketleri seçmeye özen göstermeliler. Tüm e-dönüşüm hizmetlerinin aynı platformdan sunulması son derece önemli bir kriter. Biz Mikro Yazılım olarak, e-fatura, e-defter, e-arşiv ve yakın zamanda KEP ile ilgili vermeye başlayacağımız tüm hizmetleri e-Mikro çatısı altında topladık. www.emikro.com.tr üzerinden, müşterilerimiz bu hizmetlerden kullanımı kolay bir arayüz ile kontör karşılığında yararlanabiliyor ve takibini yine rahatlıkla gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca yine müşterilerimize bu sistem üzerinden kullandıkları kadar ödemelerini öngören bir seçenek sunmaktayız. Hiçbir müşterimizi paketlerle sınırlı kılan bir yapımız yok. KOBİ'ler için yeni ve uygun maliyetli bir iş modeli olarak görülen bulut bilişime yatırım yaparken hangi unsurları dikkate almalılar? Mikro Yazılım, bütçe, ihtiyaç ve olanakları kısıtlı olduğu için iş süreçlerini elektronik ortama taşıyamayan KOBİ'lere ve girişimcilere, Mikrofortuna çözümü ile çok düşük maliyetlere kiralanabilir bir bulut çözümü sunuyor.

Mikrofortuna, Mikro Yazılım mühendisleri tarafından geliştirilmiş online çalışan web tabanlı bir yazılım. Şirketteki sunucu sistem, bilgisayar, disk, elektrik, bakım, BT elemanları gibi tüm giderleri sıfıra indiriyor. Şirket büyürken, yeni anlaşmalar, pazarlama stratejileri, satış planlaman için toplantılar yapılırken tablet, notebook veya telefondan şirket satışları, kasa ve banka hareketleri, satış grafikleri, gelir gider tabloları tek tıkla görülebilir. Ayrıca bu toplantılar sırasında yapılan anlaşmaları hemen kayıt edip şirketteki diğer çalışanları o anda bundan haberdar edebilirsiniz. KOBİ'ler tam entegrasyon sağlayarak tek platformdan hem ERP hem e-hizmet veren şirketleri seçmeye özen göstermeli. I liyetine girmek istemeyen şir- uygulamalarının vergi mevzu- sunmaktayız. Hiçbir müşterimi- ketler için Mikrofortuna markası atına ve teknik gerekliliklere zi paketlerle sınırlı kılan bir ya- ile bulut üzerinden sunduğumuz uygun implementasyon süreçle- pimiz yok. çözümümüz de mevcut. Mikro rinde hizmet veriyor. Büyük ve Yazılım mühendisleri tarafından orta ölçekli şirketlerin yanı sıra, KOBİ'ler için yeni ve uygun geliştirilen çözümler, KOBİ'lerin daha küçük ölçekli şirketler için maliyetli bir iş modeli olarak bugünkü ihtiyaçlarına yanıt vere- geliştirdiğimiz e-kontör uygula- görülen bulut bilişime yatırım bildikleri gibi, büyüdükçe oluşa- masıyla da, firmanın e-Mikro si- yaparken hangi unsurları dik- cak ihtiyaçlarını da öngörerek ge- fesinden doğrudan kontör satın kate almalılar? liştirilebilir şekilde kurgulandı. alarak bu hizmetlerden yarar- Mikro Yazılım, bütçe, ihtiyaç ve lanmasını sağlıyoruz. olanakları kısıtlı olduğu için iş KOBİ'ler e-dönüşüm sürecinde KOBİ'ler e-Dönüşüm hizmet- süreçlerini elektronik ortama ta- hangi yeni teknolojilere yatı- lerinden yararlanacakları şirket şıyamayan KOBİ'lere ve girişim- rım yapmalı? ya da ürünü seçerken, Mikro Ya- çilere, Mikrofortuna çözümü ile KOBİ'lerin önümüzdeki dönem- zilim e-Mikro markası gibi, tam çok düşük maliyetlere kiralana- de kendilerine rekabet avantajı entegrasyon sağlayarak tek plat- bilir bir bulut çözümü sunuyor, sağlayan ve verimlilik artışı yara- formdan hem ERP hem e-hizmet Mikrofortuna, Mikro Yazılım ı tırken maliyetten tasarruf ettiren veren şirketleri seçmeye özen mühendisleri tarafından gelişti- bilişim ve yazılım teknolojileri- göstermeliler. Tüm e-dönüşüm rilmiş online çalışan web taban- ne yatırımlarının artarak devam hizmetlerinin aynı platformdan lı bir yazılım.

Şirketteki sunucu edeceğini düşünüyoruz. Bu an- sunulması son derece önemli bir sistem, bilgisayar, disk, elektrik, lamda özellikle yatırım maliyeti kriter. Biz Mikro Yazılım olarak, bakım, BT elemanları gibi tüm olmadan, her şeyi bulut üzerinde e-fatura, e-defter, e-arşiv ve ya- giderleri sıfıra indiriyor. Şirket yönetmelerini sağlayacak olan kın zamanda KEP ile ilgili verme- büyürken, yeni anlaşmalar, pa- bulut bilişim teknolojileri, gide- ye başlayacağımız tüm hizmetle- zarlama stratejileri, satış planlarek yükselen bir değer olacaktır. Mikro Yazılım, büyük çoğunluğunu KOBİ'lerin oluşturduğu 100 binin üzerindeki müşteri KOBİ'ler tâ İTİ CntGCgrcİSyOn portföyüne gelecek dönemde de sağlayarak tek platformdan hem em» e-hizmet veren şirketleri seçmeye özen göstermeli. KOBİ'ler e-fatura arşiv entegrasyonu çözümlerini seçerken hangi unsurlara dikkat etmeli? Mikro Yazılım olarak, e-Mikro ri e-Mikro çatısı altında topladık. man için toplantılar yapılırken adıyla markalaştırdığımız www.emikro.com.tr üzerinden, tablet, notebook veya telefondan e-dönüşüm hizmetleri, işletme- müşterilerimiz bu hizmetlerden şirket satışları, kasa ve banka ha- lere ilgili mevzuat gereği uygu- kullanımı kolay bir arayüz ile reketleri, satış grafikleri, gelir gi- lamak zorunda oldukları veya kontör karşılığında yararlanabi- der tabloları tek tıkla görülebilir, gönüllü olarak kullanmak iste- liyor ve takibini yine rahatlıkla Ayrıca bu toplantılar sırasında dikleri e-fatura, e-arşiv, e-defter, gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca yapılan anlaşmaları hemen kayıt entegratörlük, kayıt saklama yine müşterilerimize bu sistem edip şirketteki diğer çalışanları o gereksinimleri ve KEP (Kanuni üzerinden kullandıkları kadar anda bundan haberdar edebilir- Elektronik Posta) hizmetlerinin ödemelerini öngören bir seçenek siniz. 42

DemoTalebi

İş Ortağımız size uygulamalı Mikro Yazılım programları sunumu yapacak. Programlarımızla tanışarak, işletmenizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak ürünü tespit edebilirsiniz.

Bize Ulaşın