15xx VERSİYONU 15.03.2018 TARİHLİ SÜRÜM İÇERİĞİ

15xx VERSİYONU 15.03.2018 TARİHLİ SÜRÜM İÇERİĞİ

1- 1 no.lu KDV beyannamesine eklenen yeni istisna kodları programlarımıza eklenmiştir.
Versiyon değişikliği yapılmamıştır.

08.02.2018 - 1 No.lu KDV Beyannamesine Eklenen Yeni İstisna Kodları Hakkında Duyuru:

02.02.2018 tarihli ve 30320 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 1 Seri No.lu Türk Akım Gaz Boru Hattı Projesi Genel Tebliği gereği; 1 No.lu KDV Beyannamesinin “İstisnalar - Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının “Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosuna, “241-Türk Akım Gaz Boru Hattı Projesine İlişkin Anlaşmanın (9/b) Maddesinde Yer Alan Hizmetler”; “İstisnalar - Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosuna, “443- Türk Akım Gaz Boru Hattı Projesine İlişkin Anlaşmanın (9/h) Maddesi Kapsamında Alınan Teslim ve Hizmetler” istisna kodları eklenmiştir.2-2017 yılı vergilendirme dönemine ait Ticari, Zirai veya Mesleki kazançlara, varsa diğer kazançlarına (GMSİ, MSİ, Ücret ile Diğer Kazanç ve İrat) ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile ilgili olarak değişiklik yapılmıştır. Yapılan düzenlemelerle birlikte Gelir Vergisi beyannamesinin versiyon numarası GELIR_16 olmuştur.

Gelir İdaresi Başkanlığına Mikro Yazılım ürünleri ile beyanname hazırlayan tüm kullanıcılarımızın güncel beyannameyi kullanmaları nedeniyle program güncellemesini edinmesi gerekmektedir.

Programlarımızda yapılan güncelleme ile Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi (086240) 24 Vergi Bildirimi sekmesinde “Hesaplanan Vergi İndirim Tutarı (GVK Mükerrer 121)’ ye yazılması gereken değer hesaplanmaktadır. Mükellef vergiye uyumlu ise, hesaplanan verginin % 5’i kadar olan indirim bu alana yazılmalıdır. Yazılan indirim uygun değilse program uyarı mesajı verecektir.3- MUH, MUHSGK Beyannamelerinde Değişiklik yapılmıştır.

15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan değişikliklere istinaden, 193 sayılı Kanunun mülga 33’üncü maddesinin yeniden düzenlenmesiyle getirilen "Yurt Dışına Hizmet Veren İşletmelerin İstihdam Ettikleri Hizmet Erbabının Ücretlerine İlişkin İndirim" uygulaması nedeniyle, muhtasar beyannamelerde "Ekler" bölümüne yeni tablo eklenmiştir. Söz konusu uygulamaya ilişkin ayrıntılı bilgiler 293 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmaktadır.

Yapılan düzenlemelerle birlikte Muhtasar beyannamenin versiyon numarası MUH_32, Muhtasar ve SGK prim hizmet beyannamesinin versiyon numarası MUHSGK_4 olmuştur.

Yeni beyannamede yurt dışına hizmet ihracatı yapan firmaların sadece bu hasılatın üretimini sağlayan personelleri için, Muhtasar Beyanname ile beyan edilen Gelir Vergisi teşviği gelmiştir.

Mimarlık, Mühendislik, Tasarım, Yazılım, Tıbbi Raporlama, Muhasebe kaydı tutulması, Çağrı Merkezi, Ürün Testi ve Sertifikasyon, Veri Saklama, İşleme, Mesleki Eğitim, Eğitim, Sağlık iş kollarında yurt dışına nitelikli hizmet ihracatı yapan firmaların personel maliyetlerini teşvik sayesinde azaltıp rekabet avantajı sağlayacaktır. Personel programlarımızda teşvik düzenlemesi eklenmiştir.

Teşvikten yararlacak firmalar, teşvikli personellleri için, Çalışma / Ek kazanç / Sosyal yardım tanımları (116112) menüsünden yeni bir çalışma kodu açmalı ve Muhtasar beyanname grup tanımları (111910) menüsünden kullanmış oldukları Muhtasar beyanname grup kodunu seçmelidir. Ayrıca, Muhtasar beyanname grup kartına eklenmiş olan, faaliyet türü, yurt içi net hasılat, yurt dışı net hasılat alanları doldurulmalıdır.3. ÖTV vergi tipi ile ilgili programlarımızda düzenleme yapılmıştır.

Kuruluş Programında yer alan/ Sistem/ Sistem ve Program Parametreleri/(091300) Program Başlangıç Parametreleri menüsüne geliniz. Menüde yer alan Oranlar ve Vergi Parametreleri sekmesine ÖTV Vergi Yöntemi alanı eklenmiştir.

ÖTV Vergi yöntemini tercihinize göre ''Aşağıda seçeceğim orandan hesaplansın. / ÖTV'ye konu malın KDV oranına göre hesaplansın.'' olarak belirleyebilirsiniz.

Aşağıda seçeceğim orandan hesaplansın seçili ise; hemen altında yer alan ÖTV vergi tipi seçiminize göre evraklarınızda ÖTV tutarlarınız hesaplanacaktır.

ÖTV'ye konu malın KDV oranına göre hesaplansın seçili ise; toptan veya perakende faturalarınızda evrakta seçilen stok tanıtım kartınızın KDV oranlarına göre ÖTV hesaplaması programınız tarafından sağlanacaktır.

4- Elektronik çalışamazlık belgesi bildirimi (114961) ve Elektronik vizite kağıdı (114964) menülerinde, sitede yapılan değişiklik üzerine, programlarımızda da güncelleme yapılmıştır.

5- e-Mutabakat Yönetimi / Giden e-Mutabakatlar

Bakiye e-Mutabakat gönder (371001)
BSBA e-Mutabakat gönder (371002)
Ekstre e-Mutabakat gönder (371003)

Menülerine Cari e-posta bilgi sütunu eklenmiştir.

6- E-İhracat faturalarında cari hesap vergi numaraları 2222222222 olan cari hesapların, BS Formu güncelleme işleminde unvan bilgisine göre birleştirilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Genel Muhasebe/ Yıllık Bildirim ve Beyannameler/ e- Beyanname/ (086238) Form BS (Aylık) menüsünden bilgileri güncellerken “Birleştirme Yapma” seçili ise, girmiş olduğunuz tüm carileriniz ayrı ayrı raporlanacaktır.

Vergi daire numarasına göre (Cari fatura adresindeki ülkesine göre) seçili ise, yalnızca aynı ülke ve aynı unvana sahip olan cariler birleştirilecektir.

Vergi daire numarasına göre (Cari fatura adresindeki ülkeyi dikkate almadan) seçili ise, yalnızca aynı unvana sahip olan cariler birleştirilecektir.

7- Gönderilmiş e-Arşiv faturaları (360016) menüsüne programda girilen evrak seri-sıra numarasına göre filtreleme özelliği eklenmiştir.

Aşağıdaki örnekte 01.01.2018-07.03.2018 tarih aralığı ile 1536-1588 evrak sırası aralığı kriter olarak verilmiştir ve buna bağlı olarak bu kriterlere göre faturaların listelendiği görülmektedir.