15xx Versiyonu 07.09.2016 Tarihli Sürüm İçeriği

15xx versiyonu/ 07.09.2016 Tarihli Arşivin İçeriği
1-KDV Beyannamesi ile ilgili güncelleme programlarımıza eklenmiştir.

01.09.2016 - 1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi Değişikliği; 1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun"un (6/2-a) maddesine istinaden, kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtiaların kayda geçirilmesine yönelik olarak, "Matrah" ve "Sonuç Hesapları" bölümlerinde değişiklik yapılmıştır. 1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde, söz konusu maddeye göre ödenmesi gereken katma değer vergisi doğan ve bunu taksitlendirmek isteyen mükellefler, 1 no.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile aynı dönemde, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) ekinde yer alan EK:21 no.lu "Katma Değer Vergisi Beyannamesi (EK)" beyannamesini de düzenlemesi gerekmektedir.

KDV Beyannamesine aşağıdaki 6736 sayılı Kanunun (6/2-a) maddesi kapsamındaki işlemler sekmesi eklenmiştir. Bu bölüm manuel düzenlenmelidir.


Diğer Bilgiler Kısmına aşağıdaki seçenek ayrıca eklenmiştir.KDV Beyanname versiyonu 22 olmuştur.

2- Excel formatında gelen alış ve satış fatura verilerinin, Mikro programlarına Alış
ve Satış faturası olarak aktarılması sağlanmıştır.

Bu düzenleme sonucu Stok yönetimine Excel’den fatura oluşturma (z raporu
deparman stoğuna göre)(010400) ve Excel’den fatura oluşturma
(ayrıntılı)(010401) menüleri eklenmiştir.

***Not : Yapılan bu düzenleme sadece 9000 serisi programlarımız içerisinde yer
almaktadır.

3-e-Fatura Modülünde Gelen faturalar (360025) nolu menüde işlem yaparken,
irsaliye eşleme ekranı için tarih aralığı verilebilmesi sağlanmıştır.***Not : Yapılan bu düzenleme sadece 9000 serisi programlarımız içerisinde yer
almaktadır.

4-Demirbaş fihristi dökümü (041890)’nde KDV tutarının raporlanması
sağlanmıştır.

5-E-Defter Yönetim Paneli devreye alınmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan toplantılar neticesinde, e-Defter Uyumlu
Yazılım firmaları tarafından yapılması gereken, berat gönderiminde daha önce
mükellef tarafından yapılan beyanlarla uygunluğuna yönelik kontroller
eklenmiştir. Mükelleflerin defter ve beratları standartlara uygun
hazırlanmasını sağlamak amacıyla , e-Defter Yönetim Paneli’nin devreye
alınacağı bilgisini önemle paylaşmak isteriz.

e-Defter Uyumlu Yazılım Firması Mikro Yazılım olarak, e-defter kullanıcılarımızın,
e-defter xml ve beratlarında yer alan genel firma bilgileri ve e-defter hareketleri
servislerimizde kayıt altında tek platformda oluşturularak ve sonraki süreçlerde
kontrolünün sağlanması hedeflenmektedir.

e-Defter Uygulaması ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linkten e-defter Uygulama
dokümanını inceleyebilirsiniz.

https://www.emikro.com.tr/content/pdf/edefter.pdf

6-GİB tarafından istenen e-defter düzenlemeleri çerçevesinde;
Firma tanıtım kartı (501110) -> Firma temsilcileri tanıtım kartındaki
“Sıfatı” alanı içinde yer alan “SM/SMM” ayrılmıştır.
Eski “SM/SMM” seçeneği -> “SMMM” olarak değiştirilmiştir.
Yeni seçenek olarak “SM” eklenmiştir.

7-İş emri ürün giriş evraklarında üretilen ürün malzeme planında tanımlaman ürün/ürünlerden farklı olmaması parametreye bağlanmıştır.
Mikrokur programında Program Akış parametreleri (091400) -> Üretim parametreleri ->”Ürün Giriş ve Üretime çıkışda malzeme planı dışına çıkılamasın” parametresi eklenmiştir.

8-Detay takip şekli “Parti bazında takip” olan stoğa ait evrak silindiğinde Parti-lot kartı’nın da silinmesine yönelik Program akış parametreleri (091400)-Stok parametreleri-94-“Parti-lot takibinde tek hareketi normal giriş olan evrak silindiğinde kartı da silinsin.” parametresi eklenmiştir.

9-Stok kartı F10 seçim ekranlarında sağ tuş ile Kimlere satıldı / Kimlerden satın alındı ekranlarında tarih kriteri verilerek, belirlenen tarih aralığında stok hareketlerinin raporlanabilmesi sağlanmıştır.10-Fiyat değişikliği evrakları yönetimi (038004)'ne evrağı kopyalarak eski fiyata geri döndürecek bir operasyon eklenmesi talebi üzerine “Seçili evraklarda eski fiyata geri dönülsün" seçeneği eklenmiştir.