15xx Versiyonu 17.04.2019 Tarihli 15.20e Sürüm İçeriği

15xx Versiyonu 17.04.2019 Tarihli 15.20e Sürüm İçeriği

1.  Kurumlar Vergisi Beyannamesinin 2019 Güncellemesi

Ocak – Aralık 2018 dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamesi için GİB tarafından 2 Nisan 2019 tarihinde güncelleme yapılmıştır. Yapılan güncelleme programlarımıza eklenmiştir.

Kurumlar Vergisi beyannamesinin sürüm kodu KURUMLAR 21 olmuştur.

1 No.lu KDV Beyannamesi İstisna Kodları Güncellemesi


KDV-1 İstisna hesap kodları menüsündeki ‘Tam istisna’ sekmesine aşağıdaki kodlar eklenmiştir:

335 13/n Basılı Kitap ve Sürekli Yayınların Teslimi
336 Geçici 40 UEFA Müsabakaları Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetler

Faturalarda ilgili istisna kodlarının kullanılabilmesi için, ‘Genel amaçlı tabloları yeniden oluşturma (504003) menüsü çalıştırılmalı, F9 tuşu ile seçimler kaldırılıp ‘KDV istisna tanımları tablosu’ seçilerek F2 tuşuna basılmalıdır.


2.  e-Defter’de Belirlenen Özel Hesap Dönemi Kullanımı

e-Defter uygulamasında özel hesap döneminde 1 yıldan kısa süreli dönemde e-Defter oluşturabilmek için, bitiş tarihine müdahale edilebilmesi sağlanmıştır.
Uygulama için ‘Varsa firma iş bitiş tarihi ve şekli’ alanında iş bitiş tarihi girilmeli, iş bitiş şekli olarak ise ‘Özel kapanış’ seçilmelidir.

3.  e-Hizmet Modülleri (e-İrsaliye, e-SMM, e-MM, e-Zraporu)

e-Hizmet modüllerinin (e-İrsaliye, e-SMM, e-MM, e-Zraporu) menüde gelmesi sağlanmıştır. e-Hizmetleri’ni satın alarak aktivasyonunu yapan kullanıcılarımız e-Belgeleri hazırlayıp gönderebilirler.

4.  7166 Sayılı Kanunla Gelen SGK Teşvikleri

İmalat veya bilişim sektörü için en fazla 67,36* çalışılan gün kadar toplam SGK teşviki olabilir. Teşvik SGK işçi payı, SGK İşveren payı, İşsizlik sigortası işçi payı, İşsizlik sigortası işveren payı için hesaplanacaktır. 3.000 TL brüt ücret alan personelin teşviki, 3.000 * 0,375= 1.125 TL hesaplanacaktır. 6.000 TL brüt ücret alan personelin teşviki, 6.000 * 0,375= 2.250TL 67,36*30= 2.020,80 TL'den fazla olduğu için 2.020,80 TL teşvik hesaplanacaktır.

Diğer sektörler için, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan SGK işçi payı, SGK İşveren payı, İşsizlik sigortası işçi payı, İşsizlik sigortası işveren payı için teşvik hesaplanacaktır. Günlük 85,28*çalışılan gün üzerinden hesaplan primler teşvike tabidir.

Personel sicil kartı (111100) ‘Personel Kimlik Bilgileri’ sekmesinde bulunan ‘Tabi olduğu kanun’ alanında, 7166 sayılı kanunla imalat/bilişim sektörleri için gelen teşvik için ‘17103 -17103-(7166) SGK teşvik İmalat/Bilişim’, diğer sektörler için gelen teşvik için, ‘27103-27103-(7166) SGK teşvik Diğer’ seçeneğini seçmelisiniz.

5.  Uçuş ve Dalış Personelleri İçin Gelir Vergisi Teşviki

15 Mart 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190315-14.htm), Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 306)’ne göre, uçuş personelinin gelir vergisine tabi olan kazançlarının %70’i Gelir vergisi matrahlarından düştükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanan matrah üzerinden Gelir vergisi ödeyecekler.

Uçuş ekibindeki personel için teşvik oranı %70 olduğundan ‘Yasal parametreler (116215)’ ‘Kanunlara ait parametreler 1’ sekmesindeki ‘Uçuş personeli GV muafiyet yüzdesi’ alanına 70 değeri girilmelidir.

Dalış personeli için ise, denizaltına dalış yaptıkları günler ile sınırlı olmak üzere, Gelir vergisi hesaplanmayacaktır.

Uçuş ve dalış personellerini tanımlamak için, ‘Personel sicil kartı (11100)’ ‘İş Grubu’ alanına ‘Uçuş Personeli’ ve ‘Dalış Personeli’ seçenekleri eklenmiştir.

6.  İşletme/SM Defteri Entegrasyonun Geliştirmesi

İşletme/SM defteri entegrasyonu stok/hizmet/masraf detaylı ve defter beyan sistemi detaylarını da içerecek şekilde revize edilmiştir.

İşletme/SM defteri entegrasyonu için ‘Entegrasyon Şekil Parametreleri (096113)’ menüsünde bulunan ‘Entegrasyon kullanılsın’ seçimini işaretsiz olacak şekilde düzeltiniz. İlgili alan sadece genel muhasebe entegrasyonu için işaretli olmalıdır.

İşletme/SM defteri modüllerindeki ‘Hesap Tanıtım Kartı (267100) menüsünü açınız.

Tüm kayıt alt tür kodlarınız ve işlemleriniz için ayrı ayrı hesap kartı açınız. Açmış olduğunuz hesap kartlarında Defter beyan entegrasyonu için eklenen ‘Evrak tipi, belge tür kodu, kayıt tür kodu, kayıt alt tür kodu’ alanlarının dolu olmasını sağlayınız.

Stok kartında ‘Stok ve Yurt içi satış’ alanları İşletme/SM defteri hesap tanıtım kartından seçilebilir hale gelmiştir, stok için uygun hesapları seçiniz.

Hizmet tanıtım kartında ‘Satış muh.kodu’ alanı İşletme/SM defteri hesap tanıtım kartından seçilebilir hale gelmiştir, hizmet kartı için uygun hesapları seçiniz.

Masraf kartında ‘Hesap muhasebe kodu’ alanı İşletme/SM defteri hesap tanıtım kartından seçilebilir hale gelmiştir, masraf kartı için uygun hesapları seçiniz.

 

Evrakların İşletme/SM defterine entegrasyonu ile Defter beyan detayları otomatik oluşacaktır.

7.  Personel Tahakkuk Entegrasyonunda Defterbeyan Detaylarının Oluşturulması