19.02.2019 Tarihli 15.20c Sürümde Yer Alan Yenilikler

15xx Versiyonu 19.02.2019 Tarihli 15.20c Sürüm İçeriğie-Defter beratlarının yapısı revize edilmiş ve Defter raporu beratı e-Defter programımıza eklenmiştir.
Elektronik defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yapısı GİB tarafından revize edilmiştir.

2019/Ocak döneminden başlamak üzere aylık dönemler halinde ve aynı sürede (İlgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar) Berat dosyalarının yanı sıra Defter Raporu Beratının da gönderilmesi gerekmektedir.

e-Defter berat yapısı değiştiği için 2018 yılına ait gönderilmemiş yevmiye ve kebir beratları için e-Defter programının güncellemesi zorunludur.

01-2019 dönemine ait e-Defterler için ‘Defter raporu beratı’ zorunlu olduğundan dolayı e-Defter programının güncellemesi zorunludur.

01-2019 döneminden itibaren aşağıda da görüleceği üzere, yevmiye beratları (YB), kebir beratları (KB) ile birlikte e-Defter raporu (DR) oluşacaktır. YB.ZIP ve KB.ZIP ile birlikte DR.ZIP dosyaları da www.edefter.gov.tr adresine yüklenmelidir. 12-2018 ve önceki dönemler için DR.ZIP www.edefter.gov.tr adresine yüklenmemelidir.

Beratların ve berat raporunun yükleme işlemini ‘GİB e-Defter berat yönetimi (340005)’ menüsünü kullanarak program içinden de yapabilirsiniz.

2. 1 Numaralı KDV Beyannamesinin Şubat Güncellemesi


Ocak 2019 dönemine ait 1 numaralı KDV beyannamesi için GİB tarafından şubat ayında güncelleme yapılmıştır. Ocak ayında yayınladığımız 7a’da 108 ve 109 kodlu alanlar için çalışma yapıldığından sadece 108 ve 109 alanları kullanan mükelleflerin beyanname şemalarını güncellemeleri yeterli olacaktır.

KDV1 sürüm kodu KDV1_30 olmuştur.

1 No.lu KDV Beyannamesinde "İndirimler" bölümünde yer alan "102-Bu Döneme Ait İndirilecek KDV" satırı, Ocak/2019 vergilendirme döneminden itibaren kaldırılarak, yerine 108 - 109 ve 110 olarak üç ayrı satır getirilmiştir. "Bu Döneme Ait İndirilecek KDV'nin Oranlara Göre Dağılımı" tablosunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu tablo yeni oluşturulacak satırların toplamını içerecek şekilde beyan edilecektir.
Beyannamede daha önce 102 İndirilecek KDV satırında raporlanan bilgi, ocak 2019

KDV beyannamesinden itibaren;
108 - Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV (Tevkifatsız Alımların KDV’si)
109 - Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV (Tevkifatlı Alımların KDV’si)
110 - İthalde Ödenen KDV
Olarak sınıflandırılıp raporlanacaktır.

108 ve 109 satırlar için hesap planı uygun şekilde düzenlenmesi kaydı ile ocak 2019 içinde yayınlamış olduğumuz sürümde kullanılabilir.

İthalatta ödenen KDV’lerin 1 numaralı KDV beyannamesinde raporlanması için vergi hesap kodları (086711) menüsünde geliştirme yapılmıştır.

Vergi hesap kodlarında seçim yapabilmek için;
Hesap kartları aşağıdaki örnekte olduğu şekilde (108) normal alım indirilecek KDV, (109) tevkifata tabi indirilecek KDV ve (110) ithalatta ödenen indirilecek KDV şeklinde ayrı olarak açılmalıdır.


Tevkifat Uygulanan Alımların KDV’si (Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV) Takibi

Aşağıda açıkladığımız işlemler yayınlanan sürüme özgü değildir, KDV beyannamesinin oluşturulmasında sizlere yardımcı olmak amacıyla düzenlenmiştir.