2024 Defter Hadleri Nelerdir?

Hukuk ve Vergi 3dk
Hukuk ve Vergi

2024 yılı için sınıf değiştirme hadleri (defter hadleri) VUK’un 556 sıra nolu genel tebliği ile açıklandı.
213 sayılı VUK’nun 176’ncı maddesi defter tutma bakımından tüccar sınıflarını, 177- 178. maddeleri birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutma hadlerini, 179-180-181. maddeleri ise sınıf değiştirme şartlarını düzenledi. Detaylar yazımızda.

İşletme Esasından Bilanço Esasına Geçişte Defter Hadleri

Bir hesap döneminin iş hacmi, belirlenen hadlerden %20’yi aşan bir oranda fazla olursa ya da peş peşe 2 dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran %20’ye dek artarsa bu koşulların tahakkuk ile takip edilen hesap döneminden başlayarak 1. sınıfa geçilir.
Bu kural, VUK’un 180. maddesinde düzenlenmiştir.

2024’te İşletme Esasından Bilanço Esasına Geçişin Şartları Nelerdir?

Şartları şu şekilde özetleyebiliriz:

A)- VUK 177/1.

Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan son dönem iş hacminin %20’yi aşan bir nispetten fazla olması halinde;

  • 2023 yılı yıllık alış tutarı: 1.400.000TL (%20) fazlası = 1.680.000TL veya
  • 2023 yılı yıllık satış tutarı: 2.000.000TL (%20) fazlası = 2.400.000TL’yi aşanlar.

işletme esasından bilanço esasına geçeceklerdir.

B)- VUK 177/2.

Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanlar (hizmet satışı yapanlar)
2023 yılı yıllık gayri safi iş hasılatı: 690.000TL (%20) fazlası = 828.000TL’nı aşanlar; işletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir.

C)- VUK 177/3.

1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işleri birlikte yapanlar;
2023 yılı iş hasılatının 5 katı ile yıllık satışlarının toplamı: 1.400.000TL (%20) fazlası = 1.680.000TL’yi aşanlar; işletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir.

177/3 GÖRE ÖRNEK AÇIKLAMA:
İş hasılatı : 105.000 x 5 = 525.000.- TL
Yıllık satış tutarı : 1.000.000.- TL
(525.00+1.000.000) = 1.525.000.-TL Bu tutar, 2.400.000TL’yi TL miktarının altında olduğu için İşletme defteri tutmaya devam edilecektir.

Bilanço Esasından İşletme Esasına Geçişte Defter Hadleri

Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden %20‘yi aşan bir oranda düşük olursa ya da peş peşe üç dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran %20’ye kadar bir düşüklük gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak 2. sınıfa geçilir.
Bu kural VUK’un 179. maddesinde düzenlenmiştir.

2024’te Bilanço Esasından İşletme Esasına Geçişin Şartları Nelerdir?

Bu şartlar şu şekilde:

A)- 177/1.

Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan

  • 2023 yılı yıllık alış tutarı: 1.400.000TL (%20) eksiği = 1.120.000TL VEYA
  • 2023 yılı yıllık satış tutarı: 2.000.000 TL (%20) eksiği = 1.600.000TL altında olanlar

bilanço esasından İşletme esasına geçebilir.

B)-177/2.

Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanlar;
** 2023 yılı yıllık gayri safi iş hasılatı**: 690.000TL (%20) eksiği = 552.000 TL tutarının altında olanlar Bilanço esasından İşletme esasına geçebilir.

C)- 177/3.

1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapanlar;
2023 yılı iş hasılatının 5 katı ile yıllık satışlarının toplamı: 1.400.000TL (%20) eksiği = 1.120.000TL altında olanlar Bilanço esasından İşletme esasına geçebilir.

Defter Hadleri Hesaplanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Hesaplama yapılırken şu hususlara dikkat edilmelidir:
Yıllık alış tutarının hesabında, satılan malların tedariki veya üretilebilmesi için kullanılması veya tüketilmesi zorunlu olan ilk madde malzeme ve yardımcı malzemelerin alış tutarları dikkate alınmalıdır.
İşletmede kullanılmak üzere alınan, makine, teçhizat, demirbaş, taşıtların alımı-satımı ve yapılan faaliyet giderleri (SGK primi ve işçilik giderleri, vb.) alış tutarına dahil edilmeyecektir.

2024’te Kimler e-Defter’e Geçmek Zorunda?

2023 hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 3 milyon TL ve üzeri olan mükellefler, 1 Temmuz 2024 Tarihinde E- Fatura, 01/01/2025 Tarihinde ise E-Deftere geçmek zorundadır.


Defter tutma işlemlerinizi elektronik ortamda kolayca yapmanıza olanak tanıyan Mikro Yazılım e-Defter uygulamasını kullanarak basım, tasdik, saklama ve depolama yükümlülüklerini hızlı bir şekilde ortadan kaldırabilirsiniz.