Dijital Hizmet Vergisi Nedir? Neleri Kapsar?

Hukuk ve Vergi 2dk
Hukuk ve Vergi

Çağımızda dijital hizmetlerin ekonomideki payı son derece önemli bir noktaya geldi. Dünyanın en değerli on şirketinden yedisinin teknoloji şirketi olduğunu unutmamak gerek. Ekonomi ve ticaretin büyük oranda dijital ortamlara kayması devletlerin de politikalarında birtakım değişimler olacağı anlamına geliyor. Özellikle vergilendirmenin dijital ortamları da kapsar hale gelmesi bu değişimlerden en önemlisi.
Bu yazımızda devletin dijital ekonomi için devreye soktuğu Dijital Hizmet Vergisi ile ilgili merak edilenleri derledik.

Dijital Hizmet Vergisi Ne Anlama Gelir?

Yeni bir vergi türü olarak karşımıza çıkan Dijital Hizmet Vergisi’ni, dijital ortamlarda sunulmakta olan tüm hizmetlerden alınacak vergi olarak tanımlayabiliriz. Bu vergi türünün kapsadığı dijitalleşme süreçlerini ise şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Dijital platformlarda verilen her türlü reklam hizmeti,
  • Görsel ve işitsel içeriklerin dijital ortamlarda satışı,
  • Üretilen dijital içeriklerin dinlenmesi, izlenmesi, oynanması ya da elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasıyla kar elde edilen hizmetler,
  • Kullanıcıların etkileşime geçebildikleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesine ilişkin hizmetler,
  • Dijital hizmet sağlayıcıların sunduğu aracılık hizmetleri.

Dijital Hizmet Vergisi Beyannamesi Nasıl Hazırlanır?

7194 Sayılı Kanun uyarınca Dijital Hizmet Vergisi için birer aylık vergilendirme dönemleri bulunur. Beyanname vermesi zorunlu olan mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar, kanun tarafından tanınan beyanname veriliş süresi içinde ödemekle yükümlüdür.
Dijital hizmet vergisi beyannameleri, vergilendirme dönemini takip eden ayın sonuna kadar ilgili vergi dairesine verilir.
İlgili vergi, mükellef veya vergi sorumlusu olan gerçek veya tüzel kişi adına tarh edilir. Verginin beyanname süresi içinde verilmesi gerekir.
Dijital hizmet vergisi mükellefleri tarafından ödenen vergi, vergiyi ödeyen mükellefler tarafından gelir ve kurumlar vergisine esas safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebilecektir.

Dijital Hizmet Vergisi Beyanname Zorunluluğu

Dijital Hizmet Vergisi mükellefleri için beyanname verme zorunluluğu, vergilendirme döneminde kazanç elde edilmese de devam eder. Ancak mükelleflerin söz konusu vergiye tabi bir işlemin bulunmadığı vergilendirme dönemleri için beyan zorunluluğu yoktur.
Beyanlar GİB Dijital Hizmetler Bilgi Sistemi’ne elektronik ortamda gönderilir. Farklı hizmet türlerinden elde edilen kazançların beyannamenin matrah alanındaki ilgili hizmet türüne ait satırda ayrı ayrı gösterilmesi gerekir.

Dijital Hizmet Vergisi Beyannamesi Verilmezse Ne Olur?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere yükümlülüğünü yerine getirmeyen mükellefler için dijital hizmet sağlayıcılarının sunduğu hizmete erişim engeli getirebilir. Bakanlık, erişim engelinden önce yükümlülüklerin 30 gün içerisinde yerine getirilmesi için yükümlüye ihtar gönderir. Verilen sürede de yükümlülük yerine getirilmezse mükellef hakkında alınan karar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gönderilir ve erişim engelleme kararı, gelen bildirim sonrasında 24 saat içinde uygulanır.

Dijital Hizmet Vergisinin mükellefi kimdir?

Dijital hizmet vergisinin mükellefi dijital hizmet sağlayıcılarıdır. Dijital Hizmet Vergisi ile ilgili kanun uyarınca bir kişinin Türkiye’den elde ettiği hasılatı 20 milyon Türk lirası veya dünya genelindeki hasılatı 750 milyon avrodan (veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirası) az ise söz konusu vergiden muaf tutulur.
Ayrıca dijital hizmetler sağlayan firmaların tam mükellef olup olmaması veya dar mükellef olması halinde söz konusu faaliyetleri Türkiye’de bulunan iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla gerçekleştirip gerçekleştirmemesi dijital hizmet vergisi mükellefiyetini etkilemez.

Dijital Hizmet Vergisi Matrahı ve Oranı Nedir?

Dijital Hizmet Vergisinin matrahı, verginin konusunu oluşturan hizmetler sonucunda elde edilen hasılattır. Bu vergi türünde verginin matrahından gider, maliyet ve vergi adı altında indirim yapılması söz konusu değildir.
Dijital ortamlardan elde edilen gelirler %7,5 oranında dijital hizmet vergisine tabidir.