Genç Girişimci Vergi Muafiyeti Nedir? Kimler İçin Geçerlidir?

Genel Girişimcilik 4dk
Genel Girişimcilik

Yeni iş kuran genç girişimciler, ilk üç yıl gelirlerinin bir kısmı vergi dışı bırakılarak desteklenir.
İşte ilgili vergi teşviki ile sigorta prim teşvikine dair detaylar!

Genç Girişimcilere Sağlanan Vergi Teşviki Nedir?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 20. maddesi ile ticari, zirai ya da mesleki faaliyeti nedeniyle ilk kez gelir vergisi mükellefiyeti açan genç girişimcilere vergi teşviki sağlanır. Girişimciler, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca gelirlerinin yıllık 150 bin TL’lik kısmı için gelir vergisi ödemez. gelirlerin vergisi ödenmez. 150 bin TL sınırı 2023 yılı itibariyle geçerli olup gelecek yıllarda güncellenmesi mümkündür.

Genç Girişimci Desteği ile KOSGEB Desteği Aynı Anda Alınabilir Mi?

Evet, iki desteği aynı anda almamak için herhangi bir engel bulunmaz. Vergi teşviklerinden yararlandığınız sürede aynı anda KOSGEB Genç Girişimci Desteği de alabilirsiniz.

Genç Girişimci Vergi Teşvikinden Kimler Yararlanabilir?

İşte kazanç istisnasından yararlanmak isteyen genç girişimcinin vergi teşvikinden yararlanma şartları:

 • Mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük olup 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişi olmak
 • Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti sebebiyle adına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti açtırmış olmak
 • İşe başlamanın yasal süresi içinde bildirilmiş olması
 • Kendi işinde bifiil çalışılması veya işin kendisi tarafından yönetilmesi
 • Faaliyet adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılıyorsa işe başlama tarihi itibarıyla ortakların tamamının tüm şartları taşıması
 • Faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin veya mesleki faaliyetin (ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere) eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması
 • Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması
 • Bağ-Kur kapsamında ilk defa sigortalı olma tarihinin 01.06.2018 ve sonrası olması.

Bu şartları taşıyanlar, beyana tabi kira, menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratların olması halinde yalnızca ticari, zirai ve mesleki kazançları sebebiyle istisnadan yararlanabilir.
Ayrıca tüm bu detaylarla birlikte, bu kişiler, Gelir Vergisi Kanunu’na göre basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflere uygulanan kazanç indiriminden yararlanamaz.

Teşvikle İlgili Diğer Önemli Bilgiler

Eğer teşvikten yararlanmayı düşünüyorsanız, şu bilgilere ve özel durumlara dikkat etmelisiniz:

 • Kapsam dahilindeki mükellefler, bir vergilendirme döneminde ticari, zirai veya mesleki faaliyetlerinden bir veya birkaçından kazanç elde ederse teşvik, beyan edilen gelirlerin toplamına uygulanır.
 • Vergi teşviki, üç vergilendirme dönemi ile sınırlıdır. Önceki faaliyet sürerken yeni faaliyete başlamak teşvik süresini uzatmaz.
 • Teşvik alanlar tarafından verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesinin gelir bildirimi tablosuna, o yıl kazanılan gelirden teşvik tutarı düşüldükten sonra kalan tutar gelir olarak yazılır.
 • Teşvik kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmez veya teşvik tutarının altında kazanç elde edilirse de yıllık beyanname verilir.
 • Bir vergilendirme döneminde teşvik tutarının altında kazanç elde edilirse teşvikten yararlanılmayan tutar ertesi yıla devredilemez.
 • Vergi teşviki, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesine göre tevkif suretiyle ödenecek vergiye etkide bulunmaz.

İşi Terk veya İş Değişikliği Halinde Ne Olur?

Vergi teşvikinden faydalanan mükellefler, herhangi bir sebeple faaliyeti terk ederse terk tarihine dek elde ettikleri gelirler için teşvikten faydalanır.
Faaliyeti terk ettikten sonra teşvik kapsamındaki faaliyetlere tekrar başlarlarsa adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti açtırmak şartı ihlal edileceğinden teşvikten faydalanamazlar.
Eğer faaliyetler ticari, zirai veya mesleki olarak değiştirilirse faydalanılmayan süre kadar söz konusu teşvikten faydalanılabilir.
Takvim yılı içinde işe başlayıp iş terk edilirse işe başlama tarihinden yıl sonuna kadar olan kıst dönem ve takvim yılı başından işin terk edildiği tarihe kadar olan kıst dönem bir vergilendirme dönemi kabul edilir. Bu dönemler için teşvikten tam olarak yararlanılmış sayılır.

Genç Girişimcilere Sağlanan Sigorta Prim Teşviki Hakkında Detaylar

Genç girişimcilere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81. maddesine eklenen hüküm ile sigorta prim teşviki uygulaması getirildi.
İlk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, tescil tarihinden itibaren bir yıl süreyle 5510 sayılı Kanun’un 82. maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazine tarafından karşılanır.

Sigorta Prim Teşvikinden Faydalanma Koşulları Nelerdir?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerin kazanç istisnasından faydalanması için

 • Mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olması gerekiyor.
 • Ayrıca ilk kez 5510 sayılı Kanun’un 4/1-b maddesi kapsamında sigortalı sayılan gerçek kişilerden olmaları da zorunlu.
 • Bununla birlikte kendi işinde bilfiil çalışmaları ya da işi kendilerinin yönetmesi mecburi.

Eğer faaliyet adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde gerçekleşiyorsa ortaklar arasında yalnızca en genç ortak, sigorta prim teşvikinden faydalanır. Prim teşviki için tüm ortakların ayrı ayrı teşvik şartlarını taşıması mecburidir. Herhangi bir ortak teşvik şartlarından birini taşımazsa diğer ortaklar da sigorta prim teşvikinden yararlanamaz.

Genç Girişimci için Teşviklere Başvuru Süreci Nasıl İşler?

Genç girişimcilere özel olarak sunulan teşviklerden yararlanmak için İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden bir dilekçe hazırlamanız gerekir. Aynı şekilde, fiziksel olarak vergi dairesine giderek de işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
Teşviklerden faydalanmak isteyenlerin bağlı bulundukları vergi dairesinden temin edecekleri Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası belgesi’ni alması gerekir. Genç girişimciler, bu belge ile bağlı oldukları sosyal güvenlik il ve merkez müdürlüklerinde tescil işlemlerini gerçekleştirebilirler.
Genel olarak tüm bu aşamalarda ve işlemlerde, bir mali müşavirden destek almanız tavsiye edilmektedir.