Hizmet Sözleşmesi Nedir? Hangi Bilgileri İçerir?

Genel 2dk
Genel

İşçi ve işveren ilişkisinde önemli konulardan biri olan hizmet sözleşmesi ile ilgili tüm detayları yazımızda bir araya getirdik.

Hizmet Sözleşmesi Nedir?

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda hizmet sözleşmesi (madde 393-469) işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle iş görmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlanır.
Aynı zamanda, işçinin işverene bir hizmeti kısmi süreli olarak düzenli biçimde yerine getirmeyi üstlendiği sözleşmeler de hizmet sözleşmesi olarak kabul edilir. Yani bir insan, durumun gereklerine göre ancak ücret karşılığında yapılabilecek bir işi belli bir zaman için yaparsa ve bu iş işveren tarafından kabul edilirse aralarında hizmet sözleşmesi kurulmuş olur.

Hizmet Sözleşmesinin Yasal Yükümlülüğü

Genel hizmet sözleşmesi ile ilgili hükümler, kıyas yoluyla çıraklık sözleşmesine de uygulanır; özel kanun hükümleri saklıdır. Hizmet sözleşmesi, yasada aksini söyleyen bir hüküm yoksa özel bir şekle bağlı değildir. Aynı zamanda, sonradan geçersizliği anlaşılan bir hizmet sözleşmesi, hizmet ilişkisi ortadan kalkıncaya dek geçerli bir hizmet sözleşmesinin tüm hüküm ve sonuçlarını doğurur.

Hizmet Sözleşmesinde Hangi Bilgiler Yer Alır?

Bir hizmet sözleşmesinde bulunan öğeler şunlardır:

  • Sözleşmenin başlığı: Sözleşmenin türü ve içeriği, sözleşmenin tamamı okunmadan da anlaşılabilsin diye kullanılır.
  • Sözleşmenin tarihi: Sözleşmenin yapıldığı tarihi gösterir. Tarih, sözleşmenin başına da sonuna da yazılabilir. Tarihin önüne sözleşmenin yapıldığı yer de yazılır.
  • Tarafların isimleri: Sözleşmeye, gerçek kişilerin adı ve soyadı, tüzel kişilerin tacir ticari unvanları ve açık adresleri yazılır.
  • Sözleşmenin konusu: Konu, sözleşmenin özeti niteliğindedir. Sözleşmede amaçlanan temel noktalar; ayrıntısız, anlaşılır ve sözleşmenin niteliğini ortaya koyar nitelikte belirtilir.
  • Tarafların hak ve yükümlülükleri: Tarafların hak ve yükümlülükleri açık ve net biçimde yazılır. Sözleşmenin ifa edileceği yer ve zaman da belirtilir.

Bunlar dışında kalan diğer gereklilikleri ayrıntılarıyla inceleyelim.

Yetki Şartı

Sözleşmede, yargılama usulüne ters düşmemesi kaydıyla yetki şartına, yani olası bir uyuşmazlık meydana gelirse bunun nerede çözüleceğini belirten hükümler de yer alır.

Müeyyide ve Cezai Şart

Sözleşmenin yerine getirilmemesi halinde müeyyidesi ve cezai şartının ne olacağı belirtilmelidir. Bu hükümlere, yasaya, ahlaka ve kişilik haklarına aykırı nitelikte ve imkânsız olmadığı müddetçe izin verilir.

Teminatlar

Sözleşmede, yükümlülüklerin karşılığında tarafların vereceği şahsi veya ayni teminatlar da yer alır.
En çok karşılaşılan teminat türü kefalettir. Menkul ya da gayrimenkul rehini de sıkça kullanılır. Sözleşmenin kefalet ilişkisi ile desteklenmesi, tarafların görevlerini yerine getirirken rahat ve huzurlu olmalarına yardım eder.

Ad ve İmza

Sözleşmenin sonunda tarafların ad, soyadı ve ıslak imzası bulunur. İmzadan önce sözleşmenin nüsha sayısı da belirtilir.
Sözleşme bir sayfadan fazlaysa diğer sayfalar da paraflanır. Eğer sözleşme sadece tek tarafa yükümlülük veriyorsa sözleşmede bu tarafın imzasının yer alması zorunlu ike diğer tarafın imzası isteğe bağlıdır.

Ek Belgeler

Eğer teknik içeriği olan bir sözleşme ise, sözleşmeye bu teknik hususları açıklayıcı ve sözleşmeyi tamamlayıcı nitelikteki bazı bilgi ve belgeler de eklenebilir.
Bu bilgi ve belgeler sözleşmenin en sonuna sayısına göre ek veya ekler başlığı ile eklenir. Birden fazla ek varsa ekler numaralanır ve her ekin başına kısaca konusu yazılır. Böylece sözleşme tüm öğeleri ile tamamen açık ve anlaşılır hale getirilir. Zorunlu değildir ancak ekler de taraflarca imzalanabilir.


Tüm sözleşmelerinizi Mikro Yazılım’ın sözleşme programı çözümleriyle kolayca yönetebilirsiniz.