İbraname Nedir? Koşulları Nelerdir?

Hukuk ve Vergi 2dk
Hukuk ve Vergi

İş hayatı, inişleri ve çıkışlarıyla uzun ve maceralı bir yolculuk. Bir işe başlarken nasıl belli süreçlerden geçiyorsak o işten ayrılırken de belli usülleri takip ediyor, yapmamız gerekenleri yapıyoruz. İşten ayrılma aşamasında bazı hukuki gereklilikler nedeniyle belli adımlar atarız. Bu adımlardan biri de ibraname imzalamaktır. Bu yazıda ibranameyi içeriğiyle ve şartlarıyla inceleyip hangi durumlarda geçersiz sayıldığını anlatacağız.

İbraname Nedir?

İbraname, iş sözleşmeleri sona erdiğinde karşımıza çıkan, çalışanın işten ayrılırken iş hukuku ve iş sözleşmesinden kaynaklanan tüm hak ve alacağını aldığını belirtmek üzere imzaladığı evraktır.
İbraname, Türkçe sözlükte “aklama belgesi” olarak tanımlanır.
İş hukukunda ibra sözleşmesi olarak da bilinen ibraname, çalışana iş sözleşmesinin sona ermesinin akabinde imzalattırılır. İbraname, alacaklının borçludan tüm alacağını aldığını ve tüm hesabın sıfırlandığını tespit etmiş ve kanıtlamış olur.
Tarafların aralarındaki borcu ortadan kaldırdığını, borçlunun borçtan kurtulduğunu gösteren ibraname, tek tarafı değil iki tarafı da bağlar. İbraname düzenlendikten sonra yazılı şekilde çalışana imzalattırılıp işverene teslim edilir.

İbranamenin Koşulları Nelerdir?

İbranamenin geçerlilik koşulları Türk Borçlar Kanunu’nun 420. maddesinde belirtilir. Buna göre;

  • İbraname yazılı olmalıdır.
  • İş sözleşmesinin sona erdiği tarih ile ibraname tarihi arasında en az 1 aylık süre olmalıdır.
  • İbranamenin ibra konusu açıkça yazılmalıdır.
  • Alacakların türü ve miktarı madde madde yazılmalıdır.
  • Ödemeler elden değil banka ile yapılmalıdır.

İbraname Ne Zaman Geçersizdir?

Yukarıda belirttiğimiz şartları taşımayan ibranameler geçersiz ve hükümsüzdür. Şimdi , ibranamenin geçersiz sayılmasına yol açan tüm durumların üzerinden detaylı şekilde geçelim:

  • İş ilişkisi devam eden taraflar için düzenlenen ibranameler hükümsüzdür.
  • İlgili tarihleri içermeye ibranameler hükümsüzdür.
  • İbra tarihi ile iş sözleşmesinin sona ermesinin ardından en az 1 aylık süre geçmemişse ibraname düzenlenemez, düzenlense de geçersizdir.
  • Çalışana banka kanalıyla ödeme yapılmadan hak ve alacağı kalmadığına yönelik ibraname imzalatılması hukuka aykırıdır. Bu durumda çalışan işverene dava açabilir.
  • İbraname daima her iki tarafın da hakkını korumalıdır.