Kefalet Sözleşmesi Nedir?

Genel 2dk
Genel

Bu yazıda, kefalet sözleşmesiyle ilgili aklınızdaki tüm soruları cevapladık.

Kefalet Sözleşmesi Nedir?

Kefalet sözleşmesi; kefilin alacaklıya karşı, borcunu ödememesi halinde oluşacak tüm sonuçlardan kişisel olarak sorumlu olacağını gösteren bir sözleşmedir.
Kefalet sözleşmesinde, kefil alacaklının sorumluluğunu üstlenir. Bu sözleşme, sözleşmenin tarafları için güvence sunan, zaten bu amaca hizmet etmesi için hazırlanan bir sözleşmedir.

Kefalet Sözleşmesinin Nitelikleri Nelerdir?

Kefalet sözleşmesinin özellikleri şunlardır:

 • Kefalet sözleşmesinin iki tarafı bulunur: Alacaklı ve kefil.
 • Alacaklı ve kefil arasındaki kefalet sözleşmesinde borçlu kişi yabancıdır.
 • Kefalet sözleşmesi, borçlu ve alacaklı arasındaki hukuki sözleşmeden farklıdır.
 • Kefalet sözleşmenin kurulması için borçlunun izni veya onayı gerekmez.
 • Borç ilişkisi satım, kira, ödünç gibi sebeple olabileceği gibi haksız bir eylem veya sebepsiz zenginleşmeden de kaynaklanabilir.
 • Kefalet sözleşmesi mevcut ve geçerli bir borç için düzenlenir. Bununla beraber gelecekte doğacak veya bir koşula bağlı olan bir borç için, bu borç doğunca veya ilgili şart olgunlaştığında geçerli olacak şekilde de hazırlanabilir.
 • Kefalet sözleşmesinden doğan borç, fer’i özellik gösterir. Bu, asıl borcun varlığını zorunlu kılar. Asıl borç söz konusu değilse geçerli bir kefalet sözleşmesi kurulamaz. Asıl borç sona erince kefalet de kendiliğinden biter. Yani kefaletin güvence altına alınması, asıl borcun mukadderatına bağlıdır.
 • Kefalet talidir. (Tali: ikincil) Alacaklı, kefile başvurmadan önce borçluya ulaşıp onu borcunu ödemeye zorlar, bunu hukuki yolla takip eder. Sonuç alamazsa kefile başvurur.
 • Kefalet sözleşmesi ivazsız yani karşılıksızdır. Ancak nadiren de olsa karşılıklı olabilir. Poliçe, bono gibi kıymetli evrak niteliğindeki senetler üzerine yazılan kefalet beyanına Ticaret Hukuku aval adını verir.
 • Yanılma veya ehliyetsizlik nedeniyle borçlunun sorumlu olmadığı bir borç için kişisel olarak güvence veren kişi, sorumluluk altına girdiğinde sözleşmeyi geçersiz kılacak sorunu biliyorsa, kefaletle ilgili yasa hükümlerine göre sorumlu olur. Bu kural, zaman aşımına uğramış bir borca kefil olan kişi için de uygulanır.

Kefalet Sözleşmesinin Şekli Nasıl Olur?

 • Kefalet sözleşmesi, yazılı olmak mecburiyetindedir.
 • Kefilin sorumlu olacağı azamî miktarı ve kefalet tarihini belirtmelidir.
 • Kefilin, miktarı, tarihi ve müteselsil kefil ise bu sıfatla yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla belirtmelidir.
 • Sözleşmede sonradan yapılan ve kefilin sorumluluğunu artıran değişiklikler, kefalet için öngörülen şekle uyulmadıkça hüküm doğurmaz.

Borç takibinde size pratiklik ve hız kazandıracak Mikro Yazılım online borç takip programlarıyla tanışın. Mikro Yazılım borç takip programı kullanabilir, verimli bir borç takibi yapabilirsiniz.