Komandit Şirket Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Girişimcilik KOBİ İş Yönetimi 2dk
Girişimcilik KOBİ İş Yönetimi

Bu yazıda, komandit şirketin ne olduğunu, temel özelliklerini ve nasıl kurulduğunu detaylı bir şekilde ele alacağız.

Komandit Şirket Nedir?

Komandit şirketler; tüzel kişiliğe sahip olan, hak ehliyeti olan ancak bu hak ehliyeti tüzel işletme konusu ile sınırlı olan şirket türleri arasındadır.
Komandit şirketin iki veya daha fazla kişi tarafından kurulması gerekir ve bir ticari işletmeyi müşterek ticaret unvanı altında işletmek amacı ile kurulur.

Komandit Şirketlerde Ortaklık Yapısı

Bir sözleşme esası ile kurulan bu şirketlerde en belirgin özelliklerden bir tanesi şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir kısmının sorumluluğu sınırlanmamışken diğer bir kısım ortakların sorumlulukları bir miktar sınırlandırılmıştır. Böylece kişiler aslında sermayesi olmasa dahi ticaret ile uğraşma fırsatı yakalamış olurlar. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 243. maddesinde de belirtilen Komanditer Şirketler için sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandit, sorumluluğu sınırlı olan ortaklara ise komanditer denir.

Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket Nedir?

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 475. maddesinde de belirtildiği üzere sermayesi paylara bölünen, ortaklardan birisi veya birkaçı şirket alacaklarına karşı bir kolektif şirket, diğer ortakların ise bir anonim şirket ortağı gibi mesul olan şirket türüne sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket denir.
Sermayesi paylara bölünmüş Komandit şirketlerde yönetim ve denetim kurulları bulunur. Ortak sayıları beşten az olmamak koşuluyla ortaklardan en az birisi komandite ortak olmak zorundadır.
Ticaret unvanlarında ise komanditer ortakların ad ve soyadlarının bulunması kanuni olarak yasaktır.

Adi Komandit Şirketlerin Ticaret Siciline Tescil ve Oda Kayıt İşlemleri Nasıl Olur?

Ayrıntılar şöyle:

  • Kurucular tarafından imzalanmış Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi, Meslek Grubu Listesi, Dilekçe, Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 24. maddesine göre düzenlenmiş taahhütname hazırlanması gerekir.
  • 4 adet ve her birisi kurucular tarafından imzalanmış olacak şekilde Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Bildirim Formu doldurulmalıdır.
  • Şirket sözleşmesi noter onaylı olarak 5 adet bulunmalıdır.
  • Komanditer ortağın ayni sermaye koymuş olması halinde ayni sermayenin değerlemesine ilişkin değerleme raporu ve ayni sermaye konuluyor ise konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı ancak bu yazının aslı olmalıdır.
  • Ayni sermaye konuluyor ise ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge de yanınızda bulunmalıdır.
  • Ortaklar ve yetkililer ise 1 adet nüfus cüzdanı fotokopilerini, Antalya ili dışında ikamet eden ortakların ve yetkililerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı 2 adet asıl şekilde ikametgâh belgeleri (2 adet asıl) ve 2 adet fotoğrafları hazır bulunmalıdır.
  • Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerin ticaret unvanı altında atacakları imzaların ıslak imzalı, 2 adet asıl ve 1 adet fotokopisi olacak şekilde noter onaylı örneği de unutulmamalıdır.