15xx versiyonu 11.10.2017 Tarihli Arşivin İçeriği

15xx versiyonu 11.10.2017 Tarihli Arşivin İçeriği


1- Aşağıdaki tebliğ detayında belirtilen 3/10 tevkifat oranı ile ilgili düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir.

27 Eylül 2017 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 30193

TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ NO: 14)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.1.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “(2/10)” ibaresi “(3/10)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.4.3.) bölümündeki “Örnek” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Örnek: (A) Ltd. Şti. KDV mükellefi olmakla birlikte, belirlenmiş alıcılar kapsamında değildir. (A) Ltd. Şti. fabrika binasını inşaat taahhüt hizmeti almak suretiyle (B) İnşaat A.Ş.’ne yaptırmış olup, (A) Ltd. Şti. tevkifata tabi olmadığı halde bu işlem nedeniyle hesaplanan 400 TL KDV üzerinden (3/10) oranına tekabül eden 120 TL KDV’yi tevkif ederek 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve ödemiştir. (B) İnşaat A.Ş. ise hesaplanan KDV’nin tevkif edilmeyen 280 TL’lik kısmını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve tevkif edilen 120 TL KDV’nin 50 TL’sini iade almıştır. Ancak bu işlemle ilgili olarak tevkifat yapılmaması gerektiğinin sonradan anlaşılması durumunda, (A) Ltd. Şti. ile (B) İnşaat A.Ş.’nin talep etmeleri halinde, (B) İnşaat A.Ş.’nin KDV Beyannamesinde ve almış olduğu KDV iadesinde herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Ayrıca (A) Ltd. Şti.’ne fazla ve yersiz tevkif ederek ödediği KDV’ye ilişkin herhangi bir KDV iadesi yapılmayacaktır.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayım tarihini izleyen aybaşından itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Yapılan düzenlemeler sonucu Kuruluş programındaki Firma Tanıtım Kartı /Vergi Hesap Kodları sekmesine 3/10 Satış tevkifat muhasebe kodu ve işlem kodu alanları eklenmiştir.Satış Faturasında CTRL+V tevkifat Uygulama ekranı güncellenmiş ve 3/10 tevkifat oranı ilave edilmiştir.Not: Vergi hesap kodları (086711) menüsündeki parametreler, Eylül için “2/10”, ekim ve sonrası için “3/10” olarak değiştirildiğinde, beyannamelerde doğru sonuçlar yansımış olacaktır.

2- e-fatura olarak oluşturulup gönderilen ihracat faturalarına ilişkin intaç tarihi ile ilgili düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir.

Bu düzenlemelere göre ihracat e-faturaları evrak tarihi ve muhasebe fişi tarihi intaç tarihine göre güncellenebilecektir. Bu işlemler satış modülü altında yer alan satış faturaları yönetimi (038012) menüsünden yapılabilecektir.

Satış Faturaları Yönetimi (038012)


Uygulama İşlemi

Satış faturaları yönetimi (038012) menüsüne giriş yapınız. Tarih aralığı vererek daha önce göndermiş olduğunuz e-ihracat faturasını ekrana getiriniz.

İlgili e-faturayı seçtikten sonra ekranda üst kısımda yer alan “operasyon” sekmesini tıklayınız. Buradaki seçeneklerden “intaç tarihine göre evrağı revize et” veya “evrağı intaç öncesi haline döndür” ile evrak tarihi, buna bağlı olarak da muhasebe fişi tarihi güncellenebilmektedir.İhracat e-Faturalarında İntaç Tarihinde yapılacak olan uygulamalara yönelik detaylı dokümana aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://drive.google.com/drive/folders/0BxxHtiacQqNdOHR5SUJsZ3cwcjg?usp=sharing

3- 03.10.2017 1 No.lu KDV beyannamesindeki değişiklik programlarımıza eklenmiştir.

1 no.lu KDV beyannamesinde; - Matrah bölümünde yer alan "Diğer İşlemler" tablosuna "504 - Alınan malların iadesi, gerçekleşmeyen işlemler" kodu eklenmiştir. Mükellefler daha önce "550-Diğerleri" kodunda bildirdikleri alış iadeleri ya da gerçekleşmeyen işlemlere ilişkin bilgileri 504 kodu ile bildireceklerdir.

Programlarımızda Muhasebe Modülünde yer alan Vergi Hesap Kodları (086711) menüsünde bu alanlar ilave edilmiş olup, tanımlamalar sonucu beyannameye verilerin otomatik gelmesi sağlanmıştır.

- İstisnalar ve Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler bölümünde yer alan "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" tablosuna "442 - İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri" kodu eklenmiştir.

Kodun kullanımına ilişkin ayrıntılar 03.02.2017 tarihinde yayımlanan 10 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de açıklanmaktadır.


Not: Bu kapsamda İstisna tablolarının tümünde “Diğer” olan kodlar da eklenmiştir (250, 350 ve 450).

4- 03.10.2017 Gelir geçici vergisi beyannamelerindeki değişiklik programlarımıza eklenmiştir.

Gelir Geçici Beyannamesinde değişiklik olmuştur. Yapılan bu değişiklikler nedeniyle bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

Yapılan değişiklik detayı aşağıdaki gibidir;

03.10.2017 Gelir Geçici Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişiklik hakkında;
2017/3. Dönem Gelir Geçici Vergisi Beyannamesinin "VERGİ BİLDİRİMİ” kulakçığında yer alan Mükellefin Kazancının Tespit Yöntemi ve Varsa Ortak Olunan Firmalara Ait Bilgiler tablosuna “Mükellef ve Ortaklığın Vergi Kimlik Numarası” alanı eklenmiştir.
Bu alana mükellefler öncelikle kendilerine ait bilgileri girecek sonra varsa ortaklığa ait bilgiler girilecektir.

Programlarımızda da bu düzenlemeler beyannamede ilgili alanlara eklenmiştir.EKLER” kulakçığına “Eğitim Sağlık Harcamaları” için tablo eklenmiştir.

Eğitim Sağlık İndiriminden faydalanan mükelleflerimizin “EKLER” kulakçığındaki “Eğitim Sağlık Harcamaları” tablosunu doldurmaları gerekmektedir.

5-SGK’ye düzenlenecek olan e-faturalar ile ilgili Firma Tanıtım kartında yer alan e-fatura Mükellefiyet grubu ve mükellefiyet kodu Şube Tanıtım Kartına taşınmıştır.

Güncel arşiv kurulumu sonrası Firma Tanıtım Kartında bu alanlarda yapılan tanımlamaların e-fatura düzenlemeden önce şube bilgilerinde bu alanları tanımlamaları gerekmektedir.


e-Fatura mükellefiyet kodu : Mükellefin kurumda tanımlı tesis kodudur. Mükellefin kurumda tanımlı kodu bulunmaması hâlinde bu bölüm 0000 şeklinde girilmelidir. Abonelik, mal-hizmet ve diğer grubundaki mükellefler bu alanı boş bırakacaklardır.Mükellef Adı: Mükellefin kurumda tanımlı adıdır. Mükellefin kurumda tanımlı bir adının bulunmaması hâlinde bu bölüm mükellefin ruhsatlarındaki adı olmalıdır. Abonelik, mal-hizmet ve diğer grubundaki mükellefler bu alanı boş bırakacaklardır.

Mükellef adı için şube tanıtım kartında yer alan “Şube adı” alanını doldurulmalıdır. Bu alanın boş olması hâlinde mükellef adı bilgisi için Firma tanıtım kartındaki firma unvanı kullanılacaktır.