Müteselsil Kefalet Nedir? Müteselsil Kefil kime Denir?

Hukuk ve Vergi 2dk
Hukuk ve Vergi

Bu yazıda, müteselsil kefalet ve Müteselsil kefil kavramlarını tek tek açıklayarak detayları paylaştık.

Müteselsil Ne Demektir?

TDK, müteselsil sözcüğünü, “zincirleme”; müteselsil borcu ise “Birden çok borçlunun, her birinin ayrı ayrı tamamından sorumlu bulundukları borç.” olarak tanımlar.

Müteselsil Kefalet Nedir?

Hukuki açıdan bakınca müteselsil, alacaklının doğrudan doğruya asıl borçluya başvurmaksızın kefil aleyhine takibe geçebilmesidir.
Müteselsil kefalet, Borçlar Kanunu 487. maddede düzenlenmiştir. ”Borçluların ortak sorumluluğu” olarak da tanımlayabileceğimiz müteselsil kefaleti, borçlulardan biri kendi payına düşen miktardan fazla ödeme yapınca alacaklıya halef olur. Bu yüzden payını aşan kısım, diğerlerine rücu edebilir. Borcu ödeyen borçlu eğer alacaklıya karşı takas def’i gibi kişisel def’ileri varsa bunu ileri sürmeden ödeme yapmışsa, diğerleri kendilerine rücu edildiğinde kişisel def’ilerini kullanılmadığını bahane ederek ödeme yapmaktan kaçınamazlar.
Fakat zamanaşımı gibi ortak def’iler var ve bunlar ileri sürülmeyip borç ödenmişse, bu durumda diğer borçlular ortak def’ilerin ileri sürülmemesine dayanarak rücu eden borçluya ödeme yapmaktan kaçınabilirler. Alacaklı borçlulardan birini ibra etmişse diğer borçlular aynı oranda borçtan kurtulmuş olur. Alacaklı borçlulardan birinin durumunu diğerlerinin aleyhine iyileştiremez.

Hukuki Açıdan Müteselsil Kefalet

Kefil, borçlu ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek borçlu sıfatı ya da bu gibi diğer sıfatla borcun ifasını deruhte etmiş yani üstlenmişse alacaklı asıl borçluya müracaat ve rehinleri nakde tahvil ettirmeden evvel kefil aleyhine takibat icra edebilir.

Müteselsil Kefil Kimdir?

Müteselsil kefil, borcun yerine getirilmesinde aynen borçlu gibi borcun ödenmesini üstlenen kimsedir.

Kefil ile Müteselsil Kefil Arasındaki Fark Nedir?

Kefil ikinci borçlu olarak geçerken, borç, ödenmediği zaman ilk önce asıl borçludan tahsil edilmeye çalışılır. Fakat borç asıl borçludan tahsil edilemezse o zaman kefilden tahsil edilmeye çalışılır.
Müşterek borçlu müteselsil kefil ise asıl borçlu ile aynı konumda olur. Yani borç ödenmediğinde banka ya da alacaklı, borcun tahsili için her iki tarafı da birinci mesul olarak görür. Müşterek borçlu müteselsil kefil bir bakıma borca ortak anlamına da gelir.


Borçlarınızın takibinde boğulmamak için Mikro Yazılım’ın hayatı pratikleştiren borç takip programı çözümüne göz atın!