Yatırım Teşvik Belgesi Nedir? Hedefleri Nelerdir?

Girişimcilik Hukuk ve Vergi KOBİ 4dk
Girişimcilik Hukuk ve Vergi KOBİ

Büyüme aşamasındaki şirketler için çok önemli olan Yatırım Teşvik Belgesi hakkında detayları yazımızda derledik.

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Şirketlerin gelişimi için lokomotif etkisi yaratan ve yatırımların kişisel değerlerini içeren belgeye Yatırım Teşvik Belgesi denir. Eğer ki şirketler yatırımlarını bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştiriyor ise, Yatırım Teşvik Belgesi üzerinde bulunan kayıtlı destek unsurlarından yararlanma imkanı sağlar.

Yatırım Teşvik Belgesi’nin Hedefi Nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi ile beraber üretimin ve istihdamın arttırılması hedeflenir. Böylece dolaylı olarak uluslararası rekabet gücü de artacaktır. Araştırma ve geliştirme içerikleri yüksek, büyük ölçekli ve bölgesel yatırımlar gerçekleştirilerek stratejik yatırımlar yapılacaktır. Ön görülen hedefler doğrultusunda tasarrufların da katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, bölgesel gelişim farklılıklarını ortadan kaldırmak, uluslararası doğrudan yatırımların sayısının arttırılması, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek amacı ile de kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar gerçekleştirilmesi de hedefler arasındadır.

Yatırım Teşvik Belgesi’ne Nasıl Başvurulur?

Yatırım Teşvik Belgesi başvuru ve bütün bilgiler Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanır. Ancak yatırımcıya bağlı olarak genel ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan ve sabit yatırım tutarı 10 milyon Türk Lirasını aşmayan miktarlar, tebliğ ile belirlenen yatırımlarda o yereldeki yerel birimlere de başvuru yapılabilir.

Yatırım Teşvik Belgesi’ne Kimler Sahip Olabilir?

Kamu kurumları ve kamu kuruluşları, dernekler, vakıflar, yurt dışındaki yabancı şubelerin Türkiye’de bulunan şubeleri, kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, gerçek kişiler, adi ortaklıklar, kooperatifleri, iş ortaklıkları, sermaye şirketleri yani taahhüdünü gerçekleştirebilecek gerçek veya tüzel kişiler Yatırım Teşvik Belgesinden faydalanabilir.

Yatırım Teşvik Belgesi’nden Faydalanma Şartları Nelerdir?

Yatırım Teşviklerinden faydalanmak için öncelikli olarak Yatırım Teşvik Belgesine sahip olmak ve destekleneceği açıklanan konularda yatırımların yapılması gerekir.
Yatırımların süresi ise projenin niteliğine göre değişir. 2-4 yıl arasında değişen yatırım sürelerine ek olarak da belgede kayıtlı sürenin yarısı kadar bir ek süre verilebilir. Yatırım desteğinin miktarları da yatırımın büyüklüğüne, yerine ve sektörüne göre değişkenlik gösterir.

Yatırım Teşvik Belgesi Almak için Hangi Belgeler Gerekir?

Yatırım Teşvik Belgesi için gerekli olan belgeler Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu yapılmadan önce edinilmelidir. Bu belgeleri aşağıda sıralıyoruz:

 • Yatırım Teşvik Belgesi’ni talep etmeden öncesinde yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken belgeler (Ek-2)
 • Bilgi formunun her sayfası yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalanması ve kaşelenmesi (Ek-1)
 • Taahhütname ile makine ve teçhizat listesi. (Ek-1)
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden doldurulacak olan ithal makine teçhizat listesi
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden doldurulacak olan ithal makine teçhizat listeye ait başvuru numarası
 • Yatırımın sektörüne, büyüklüğüne veya teşvik uygulamalarına bağlı olarak Genel Müdürlük tarafından talep edilen belgeler
 • Firmanın son ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi örneği
 • Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi
 • Noter onaylı olacak şekilde yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilerin imza sirküleri, kamu kurumları ve şahıs şirketleri için ise gerçek kişiler için imza beyannamesi
 • Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden tarafından verilen, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve/veya taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair alınacak yazı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkodun çıktısı (Bu madde Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak müracaatlar için geçerli değildir.)
 • Bakanlığa yapılacak müracaatlarda, Dört yüz Türk Lirası tutarındaki meblağın Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ait EK-9’da belirtilen hesaba yatırıldığına dair belge, (Eğer müracaat yerel birimlere yapılıyor ise Dört Yüz Türk Lirası Yüz Türk Lirası tutarındaki kısmının ilgili yerel birim hesabına yatırıldığına ve bakiye kısmının ise Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırıldığına dair belge.
 • 3/10/2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine göre “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan Karar ve/veya Karara ilişkin yazı
 • Stratejik yatırımlar için ayrıca, yatırım konusu ile ilgili olarak sektörel, mali ve teknik analizlerin yanında 10 uncu maddede belirtilen kriterlerin her birinin yerine getirildiğini teşvik eden bilgi, belge, hesap ve tabloları içeren fizibilite raporu

Yatırım Teşvikleriyle Sağlanan Destek ve Avantajlar Nelerdir?

Yatırım Destek Belgesi ile beraber gerçekleşen Yatırım Desteği’nin birçok faydası ve avantajları vardır. Bunlar:

Makine ve Ekipmanlar

Alınacak makine ve ekipmana KDV İstisnası Belgeye bağlanan her bir alınacak makine ve ekipman yatırımına sağlanır
Gümrük Vergisi Muafiyet belgeye bağlanan her bir İthal edilecek makine ve ekipmana sağlanır.
KKDF (Vadeli ithalatlarla uygulanan %6’lık bedel) belgeye bağlanan Vadeli ithalatla temin edilecek makine ve ekipmana istisnası sağlanır.

Vergi İndirimi

Yatırım Teşvik Belgesi vergi indirimi sağlar. Bu indirim belge kapsamında yatırım tutarının %10 ila %60’lık kısmı kadardır. Ancak unutulmamalıdır ki yatırımın yapıldığı ile göre vergi indirimi oranları değişir ve bu indirimler her ilde belirli olan sektörlere yapılan yatırımları kapsar.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Yatırımın yapıldığı iller ve belirlenen sektöre yapılan yatırımlar özelinde Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleşen yatırım ile sağlanan ve istihdam için ödenmesi gereken sigorta priminin işveren hissesinin asgari ücrete denk gelen kısmı 2 -10 yıl arasında devlet primleri karşılar.

Faiz Desteği

Yatırımın yapıldığı iller ve belirlenen sektöre yapılan yatırımlar özelinde kullanılan yatırım kredisinin faiz ve kar payının 1-10 puanlık kısmı devlet tarafından ödenir.

Yatırım Yeri Tahsisi:

Yatırımın yapıldığı iller ve belirlenen sektöre yapılan yatırımlar özelinde değişkenlik gösterir.

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Öncelikli bölgelere yapılan yatırımlarda sağlanan bu destek yatırımla sağlanan istihdam için, isçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, 10 yıl süreyle devlet tarafından ödenir.

Sigorta Primi Desteği

Öncelikli bölgelere yapılan yatırımlarda sağlanan bu destek istihdam için sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, 10 yıl süreyle devlet ödenir.

Diğer Avantajlar:

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalardan 5 yıl süre ile emlak vergisi, bina inşaat harcı, belediyelerce alınması gereken harçları alınmaz. Tahsis edilen araziler Yatırım Teşvik Belgesi süresince emlak vergisinden muaf tutulur. Aynı zamanda yatırım için düzenlenen kağıtlara damga vergisi ve harç istisnası sağlanır.


Yatırımlarınızı yönetirken ve işinizi büyütürken aradığınız çözüm Mikro Yazılım’da.