Brüt Satış Nedir? Brüt Satış Kârı Nasıl Hesaplanır?

Muhasebe ve Finans KOBİ 2dk
Muhasebe ve Finans KOBİ

Bu yazımızda, brüt satışlar ve brüt satış kârı üzerinde durduk.

Ciro Nedir?

Brüt satışları açıklamadan önce, cironun ne olduğuna bakmamız iyi olur.
İtalyancada döngü anlamına gelen ”giro” sözcüğünden Türkçeye geçen ciro bizim için hem şirketlerin belli bir süre içinde gerçekleştirdiği ticari faaliyetlerden kazandığı brüt geliri (hasılatı) hem de emre yazılmış borç senedinin arka yüzünü imzalamak şartıyla lehtarın senetten doğan haklarını bir başkasına devretmek için yaptığı yazılı işlemi ifade eder.
Ancak konu satışlar ve bu satışlardan elde edilen kar ise ciroyu ilk anlamıyla ele alırız. Cirolar şirketler için günlük, haftalık, aylık ya da yıllık olarak hesaplanabilir ve finansal analizlerde ciro bilgisinden faydalanılır.

Brüt Kâr Nedir?

Ticari işletmelerin belirli bir dönem içinde gerçekleştirdiği ürün veya hizmet satışlarından elde edilen hasılattan, satılan mal ve hizmetlerin maliyetinin çıkarılması sonucu elde kalan tutara brüt kâr denir.
İlgili maliyetleri işçilik ve hammadde gibi değişken giderler, kira, elektrik, su, sarf malzemeler ve idari giderleri sayabiliriz.

Brüt Satış Nedir?

Bir işletmenin belirli bir zaman dilimi içinde gerçekleştirdiği satışların toplamı, brüt satış olarak adlandırılır.
Brüt satış tutarı, temelde satış faturalarının toplamını ifade eder. Satış ve pazarlama çalışmalarına yapılan harcamaları ve müşteri için düzenlenen indirimi ya da iadeyi içermez.

Brüt Satış Kârı Nasıl Hesaplanır? -

Brüt satış kârı ve zararı, üç adımda hesaplanır:

  1. Brüt satışlar = Yurt içi satışlar + Yurt dışı satışlar + Diğer faaliyet gelirleri
  2. Net satışlar = Brüt Satışlar – Satış İndirimleri/İadeler
  3. Brüt satış kârı / zararı = Net satışlar - Satılan mal ve hizmetlerin maliyeti

Net Satış Nedir?

İşletmelerin satışları, işletmenin tipine göre değişir. Fakat şirketin türünden bağımsız şekilde gelir tablosu içerisinde en üst bölümüde hep brüt satışlar bulunur.
Brüt satışların içinde faiz veya diğer faaliyetlerden elde edilen gelirler yer almaz. Brüt kâr marjını hesaplarken brüt satışlar kullanılmaz çünkü brüt satışlar iade ve indirimleri de kapsar. Net satışlar, bu ek rakamları içermez. Net satışları aşağıdaki gibi hesaplanır:

Net satışlar = Brüt satışlar — (İadeler + indirimler)