2024 Yılı Damga Vergisi Oran ve Tutarları Nelerdir?

Genel Hukuk ve Vergi KOBİ 6dk
Genel Hukuk ve Vergi KOBİ

Damga vergisi nedir? Kim tarafından, ne kadar ödenir? 2023 Damga Vergisi oran ve tutarları nasıldır?

Damga Vergisi Nedir?

Kişilerin birbirleriyle, kurumların birbirleriyle ve kişiler ile kurumların arasındaki hukuki ve resmi işlemleri belgelemek için kullanılan resmi kağıtlardan alınan vergi, damga vergisi olarak bilinir. Resmi evrak yazılıp imzalanır, belirli bir konuyu kanıtlamak veya belirlemek üzere ibraz edilir ve/veya elektronik imza ile dijital ortamda elektronik veri olarak oluşturulur.

Damga Vergisi Ne Amaçla Alınır?

Devlet, damga vergisi alarak imzalanan sözleşme ile evrakların resmiyetini güçlendirir. Damga vergisinin alınması için kağıdın ibraz edilebilmesi yani imzalanabilir veya imza yerine geçen ibareler eşliğinde hüküm içermesi gerekir.

Kimler Damga Vergisi Verir?

Damga vergisinin mükellefi, vergiye konu resmi evrakı imzalayan taraflardır. Eğer resmi belge, resmi kurum ile kişi arasında imzalanmışsa damga vergisinin sorumluluğu kişiye ait olur.

Damga Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Damga Vergisi aylık bazda ödenir. Damga vergisi beyannamesi, takip eden ayın 23. günü vergi oluştuğunda verilmeli ve ayın 26. gününde ödenmelidir.

Damga Vergisi Nasıl Hesaplanır?

İki tip damga vergisi vardır. Bu iki damga vergisi tipi için damga vergisi hesaplaması da değişiklik gösterir. Bu hesaplamalar şöyle:

 • Maktu damga vergisi: Kağıt üstündeki bedelden bağımsız olarak belirli bir TL karşılığı ödenir.
 • Nisbi damga vergisi: Kağıt üzerindeki bedele her sene belirlenen tutar tablosundaki oranlar uygulanır.

2024 Yılı Damga Vergisi Tutarları

30 Aralık 2022 Tarihli ve 32059 Sayılı Resmî Gazete (2. Mükerrer) yayımlanan 67 Seri nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulanacak damga vergisi tutarları yeniden belirlenmiştir.
Diğer taraftan, anılan Damga Vergisi Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 10.732.371,80 Türk Lirası olmuştur.
1 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulamaya konan oran ve tutarların tablosunu aşağıda görebilirsiniz:

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (2023 Yılı)

I. Akitlerle ilgili kağıtlar
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1.Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 9,48)

 1. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1,89)
 2. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 9,48)
 3. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 9,48)
 4. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) (Binde 1,89)
 5. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler (Binde 1,89)
 6. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden) (Binde 9,48)
 7. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri (Binde 0)
 8. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler (Binde 9,48)
 9. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:
  a) Taksitle satış sözleşmeleri (Binde 9,48)
  b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri (Binde 0)
  c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri (Binde 9,48)
  ç) Paket tur sözleşmeleri (Binde 9,48)
  d) Abonelik sözleşmeleri (Binde 9,48)
  e) Mesafeli satış sözleşmeleri (Binde 9,48)
 10. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler (Binde 9,48)
 11. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
  a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri (Binde 9,48)
  b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri (Binde 9,48)
 12. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
  a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler (Binde 9,48)
  b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler (Binde 9,48)
 13. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri (Binde 0)
 14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri (Binde 0)
 15. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri (Binde 0)
 16. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri (Binde 0)
  B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
  1.Tahkimnameler (294,90 TL)
  2.Sulhnameler (294,90 TL)
  3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri 1.658,80 TL
  (Belli parayı ihtiva edenler dahil)
  II. Kararlar ve mazbatalar
 17. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:
  a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 9,48)
  b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (294,90 TL)
 18. (Ek : 6728/28. Md. – Yürürlük 9/8/2016) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Binde 5,69)
  III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
 19. Ticari ve mütedavil senetler:
  a) Emtia senetleri:
  aa) Makbuz senedi (Resepise) (101,20 TL)
  ab) Rehin senedi (Varant) (59,70 TL)
  ac) İyda senedi (9,30 TL)
  ad) Taşıma senedi (2,20 TL)
  b) Konşimentolar (59,70 TL)
  c)Deniz ödüncü senedi (Binde 9,48)
  d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 9,48)
 20. Ticari belgeler:
  a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (101,20 TL)
  b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:
  ba) Bilançolar (227,30 TL)
  bb) Gelir tabloları (108,50 TL)
  bc) İşletme hesabı özetleri (108,50 TL)
  c) Barnameler (9,30 TL)
  d) Tasdikli manifesto nüshaları (44,10 TL)
  e) Ordinolar (2,20 TL)
  f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları (44,10 TL)
  IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
 21. Makbuzlar:
  a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar (Binde 9,48)
  b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 7,59)
  c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler (Binde 7,59)
  d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar (Binde 7,59)
 22. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):
  a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için (2,20 TL)
  b) Vergi beyannameleri:
  ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (294,90 TL)
  bb) Kurumlar vergisi beyannameleri (393,90 TL)
  bc) Katma değer vergisi beyannameleri (194,60 TL)
  bd) Muhtasar beyannameler (94,60 TL)
  be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (194,60 TL)
  c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (393,90 TL)
  d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (144,40 TL)
  e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri (144,40 TL)
  f) (Değişik:6728/28. Md. Yürürlük: 9/8/2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler (230,70 TL)
 23. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. (2,20 TL)

2024 Değişiklikleri

2024 yılı için, beyanname damga vergisi tutarları artırıldı.
2024 yılında yapılan değişiklikler şöyle:

BeyannameBeyanname başınaYıllık toplam
KDV308,36 TL3.700,32 TL
Muhtasar365,56 TL4.386,72 TL (çalışan belli bir sayının altında olması durumunda 3’er aylık verilebilir)
Geçici vergi480,30 TL1.921,20 TL
Kurumlar vergisi1.156,28 TL1.156,28 TL

Toplam: 11.654,52 TL
2024 yılında yapılan bu değişiklikler, hiçbir faaliyeti olmayan bir şirketin beyannameler ile ödeyeceği damga vergisinin 11.654,52 TL’ye kadar çıkabileceğini gösteriyor.