e-Arşiv Fatura Düzeltme İşlemi Nasıl Yapılır?

Genel Hukuk ve Vergi 4dk
Genel Hukuk ve Vergi

Gönderilen e-fatura ve e-arşivlerde daha sonra bir değişiklik ya da düzeltme yapılabilir mi? Bu yazıda bu önemli sorunun cevabını arayacağız.

Yasal Kaynaklar

Bu yazıda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın aşağıdaki özelgeler üzerinden son dönemde paylaştığı görüşlerden yararlandık:

 • 24.12.2020 tarihli “e-Arşiv faturası kullanıcısının yanlış düzenlediği fatura hk.” konulu
 • 29.12.2020 tarihli “e-Faturaya tabi mükellefe düzenlenen e- Arşiv fatura ve tahsilat makbuzu” konulu
 • 29.12.2020 tarihli “e-Arşiv Fatura iptali hk.” konulu

e-Arşiv ve e-Fatura Sonradan Düzeltilir Mi?

e-Arşiv ve e-fatura gönderildikten sonra sistemden herhangi bir şekilde düzeltilemez ya da değiştirilemez. Ancak teknik olarak e-arşiv faturanın iptal edilmesi mümkündür. İptal etmek istediğiniz faturaya ait bilgileri e-arşiv raporunun iptal bölümüne girmeli ve ilgili raporu GİB’e göndermelisiniz. İptal edilen belge ile ilgili tevsik yükümlülüğü düzenleyen kişiye aittir. Bu bilginin detaylarını, aşağıda ilgili tebliğe referansta bulunarak açıkladık.

e-Arşiv Faturanın İptali

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 242. maddesinin 2 numaralı fıkrası, 227. maddesinin birinci fıkrası ile mükerrer 257. maddesinin 1. fıkrasının (3) ve (4) numaralı bentlerinin verdiği yetkilere dayanılarak, 30/12/2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 433 noluVergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân tanıyan e-Arşiv Uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
Bu tebliğe göre elektronik ortamda mali mühür veya e-imza ile imzalanarak düzenlenen e-arşiv faturaları üzerinde sonradan herhangi bir değişiklik yapılamaz.

e-Arşiv faturadaki “alıcı ad-soyad/unvan”, “vergi kimlik numarası” bilgileri hatalı olarak girildiyse ya da ürün alıcısına gönderildikten sonra alıcıya ulaşmadan geri dönerse bu durumların tevsiki için gerekli belge ya da dokümanların (kargo iade belgeleri vb. tevsik edici belgeler) bulunması ve aynı hesap dönemi içinde olması şartıyla ilgili e-arşiv faturaya ait iptal bilgilerinin, e-arşiv raporunun “iptal” alanına) eklenmesi ile e-arşiv faturanın teknik olarak iptal edilmesi mümkündür.

Fatura düzenleme süresi

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229. maddesinde faturanın, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticarî vesika olduğu, 231. maddesinin (5) numaralı bendinde ise faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

397 Sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 3. bölümünde, e-Faturanın yeni bir belge türü olmadığı, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olduğu açıklandıktan sonra, “e-Fatura Düzenlenmesi ve İletilmesi” başlıklı 5. bölümünün üçüncü paragrafında, “Mükellefler e-Fatura düzenlerken, bu tebliğde belirtilmeyen hususlarda süreler başta olmak üzere Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer kanun ve düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uymak zorundadır.” açıklaması yapılmıştır.

Buna göre faturanın, malın teslimi ve hizmetin ifasından itibaren yedi gün içerisinde düzenlenmesi, söz konusu yedi günlük süre azami süre olduğundan, bu süreye riayet edilmemesi halinde bu süreden sonra düzenlenen faturanın hiç düzenlenmemiş sayılması ve muhatapları hakkında Vergi Usul Kanununda öngörülen cezaların uygulanması icap etmektedir.

Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esaslar

416, 421, 424 ve 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin farklı bölümlerinde şu düzenlemelere yer verilmiştir:

  1. bölüm: Elektronik fatura (e-fatura) yeni bir belge değildir, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.
  1. bölüm: Faturaların elektronik belge olarak oluşturulması ve gönderilmesinde uyulması gereken format ve standartlar internet adresinde duyurulmuştur. Tebliğdeki usul ve esaslar ile söz konusu format ve standartlara uygun olarak düzenlenmeyen, düzenlense dahi e-Fatura Uygulaması aracılığı ile gönderilmeyen veya alınmayan herhangi bir elektronik belge, Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlenmiş fatura hükmünde değildir. Aynı zamanda mükellefler, e-fatura düzenlerken tebliğde belirtilmeyen hususlarda süreler başta olmak üzere Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer kanun ve düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uymak zorundadır.
  1. bölüm: Tebliğdeki usul ve esaslara aykırı biçimde e-fatura düzenleyen mükellefler hakkında, işledikleri fiile göre Vergi Usul Kanunu’nda öngörülen cezalar uygulanır.

509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği IV.1.1. başlıklı bölümünde; “e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin, bu tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, birbirlerine sattıkları mallar ve ifa ettikleri hizmetler için düzenledikleri faturaları e-Fatura olarak göndermeleri ve almaları zorunludur. e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler, uygulamaya kayıtlı olmayan mükelleflere yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifası için genel hükümler çerçevesinde kağıt ortamdaki fatura (e-Arşiv uygulamasına dahil olanlar/dahil olma zorunluluğu getirilenler ise uygulamaya dahil oldukları/zorunluluklarının başladığı tarihten itibaren e- Arşiv Fatura) düzenlemek zorundadırlar.” açıklaması yapılmıştır.

Diğer taraftan, 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “Sorumluluk ve Cezai Yaptırımlar” başlıklı bölümünde ise şu düzenlemeleri mevcuttur:

 • 5.3. Elektronik fatura ve elektronik deftere ilişkin olarak bu tebliğ ile getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında, Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri tatbik olunur.
 • 5.4. Elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kâğıt ortamında fatura düzenleyemezler; düzenlemeleri halinde kâğıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.
  Alıcısı tarafından iade faturası düzenlenmesi
  Alıcısı tarafından iade faturası düzenlenmesi veya vergi mükellefiyeti olmayan nihai tüketiciye gider pusulası düzenlenerek iade işleminin yapılabildiği durumlarda; e-Arşiv Faturaların iptal edilmesi veya değiştirilmesi mümkün bulunmayıp söz konusu faturalar geçerli olup, bu belgelerin muhasebe kayıtlarına, beyanlara konu edilmesi gereken hasılat belgeleri olarak dikkate alınması, iade işlemine ilişkin düzenlenen iade faturaları veya gider pusulasının da muhasebe kaydı ve beyanlar açısından hasılat düzeltici belgeler olarak kullanılması mümkün değil.