İndirimli Kurumlar Vergisi Nedir?

Mikro Ürünler 6dk
Mikro Ürünler

İndirimli kurumlar vergisi, belirli kriterleri karşılayan kurumların vergi yükünü azaltmalarına imkan tanıyan bir uygulamadır. 28.02.2009 Tarihli Kurumlar Vergisi Kanunu’nda sınırları çizilen ve Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançların, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlarla kurumlar vergisine tabi olacağı kararı alınmıştır.

Kurumlar Vergisi Nedir?

Şahıs şirketleri dışındaki şirketler(anonim, limited vs.) kurumlar vergisi ödemekle yükkümlüdür.
Kurumlar Vergisi; yasal statüye sahip işletmelerin ve kurumların bir yıllık kazançları üzerinden ödedikleri vergidir.

Kurumlar Vergisinden Muaf Olan Kurumlar Nelerdir?

Aşağıdaki kurumlar, kurumlar vergisinden muaftır:

 • Kamu idare ve kuruluşları tarafından tarım ve hayvancılığı, bilimi, fennî ve güzel sanatları öğretmek, yaymak, geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla işletilen okullar, okul atölyeleri, konservatuvarlar, kütüphaneler, tiyatrolar, müzeler, sergiler, numune fidanlıkları, tohum ve hayvan geliştirme ve üretme istasyonları, yarış yerleri, kitap, gazete, dergi yayınevleri ve benzeri kuruluşlar.
 • Kamu idare ve kuruluşları tarafından genel insan ve hayvan sağlığını korumak ve tedavi amacıyla işletilen hastane, klinik, dispanser, sanatoryum, huzurevi, çocuk bakımevi, hayvan hastanesi ve dispanseri, hayvan bakımevi, veteriner bakteriyoloji, seroloji, distofajin kuruluşları ve benzeri kuruluşlar.
 • Kamu idare ve kuruluşları tarafından sosyal amaçlarla işletilen şefkat, rehin ve yardım sandıkları, sosyal yardım kurumları, yoksul aşevleri, ceza ve infaz kurumları ile tutukevlerine ait iş yurtları, darülaceze atölyeleri, öğrenci yurtları, pansiyonları ve benzeri kuruluşlar.
 • Kamu idare ve kuruluşları tarafından yetkili idarî makamların izniyle açılan yerel, ulusal veya uluslararası nitelikteki sergiler, fuarlar ve panayırlar.
 • Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait olup sadece kamu görevlilerine hizmet veren, kâr amacı gütmeyen ve üçüncü kişilere kiralanmayan kreş ve konukevleri ile askerî kışlalardaki kantinler.
 • Kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları ile sosyal güvenlik kurumları.
  Yaptıkları iş veya hizmet karşılığında resim ve harç alan kamu kuruluşları.
 • Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Özelleştirme Fonu, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Şans oyunları lisans veya işletim hakkının hasılatın belli oranında hesaplanan pay karşılığında verilmesi halinde bu hakkı devralan kurumlar hariç olmak üzere, 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan ilgili kurum ve kuruluşlar.
  Kuruluşlarındaki amaca uygun işlerle sınırlı olmak şartıyla, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile askerî fabrika ve atölyeler.
 • İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların oluşturdukları birlikler veya bunlara bağlı kuruluşlar tarafından işletilen kanal, boru ve benzeri yollarla dağıtım yapan su işletmeleri; belediye sınırları içinde faaliyette bulunan yolcu taşıma işletmeleri; kesim, taşıma ve muhafaza işleriyle sınırlı olmak üzere mezbahalar.
  Köyler veya köy birlikleri tarafından köylünün genel ve ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla işletilen hamam, çamaşırhane, değirmen, soğuk hava deposu ve bağlı oldukları il sınırı içinde faaliyette bulunmaları şartıyla yolcu taşıma işletmeleri ile köylere veya köy birliklerine ait tarım işletmeleri.
 • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadî işletmeleri ile sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler.
  Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere, ana sözleşmelerinde sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi, yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve sadece ortaklarla iş görülmesine ilişkin hükümler bulunup, bu hükümlere fiilen uyan kooperatifler ile bu kayıt ve şartlara ek olarak kuruluşundan inşaatın bitim tarihine kadar yönetim ve denetim kurullarında, söz konusu inşaat işlerini kısmen veya tamamen üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerine veya Kanunun 13. maddesine göre bunlarla ilişkili olduğu kabul edilen kişilere veya yukarıda sayılanlarla işçi ve işveren ilişkisi içinde bulunanlara yer vermeyen ve yapı ruhsatı ile arsa tapusu kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olan yapı kooperatifleri.
 • Yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan malî ve teknik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yalnızca kredi teminatı sağlamak üzere kurulmuş olup bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat sorumluluk fonlarına ekleyen ve sahip oldukları fonları ortaklarına dağıtmaksızın, kredi sağlayan banka ve kuruluşlara yatıran kurumlar.
 • Münhasıran bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlar.
  Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin alt yapılarını hazırlamak ve buralarda faaliyette bulunanların; arsa, elektrik, gaz, buhar ve su gibi ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce birlikte oluşturulan ve kazancının tamamını bu yerlerin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanan iktisadî işletmeler.
 • 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 7/A maddesine göre kurulan ve tamamı Hazine Müsteşarlığına ait olan varlık kiralama şirketleri.

İndirimli Kurumlar Vergisi Nedir?

İndirimli Kurumlar Vergisi ise, belirli şartları yerine getiren şirketlere veya işletmelere uygulanan vergi indirimlerini ifade eder.
Kurumların bu indirimden yararlanabilmesi için yatırım teşvik belgesine sahip olması zorunludur. Yatırım teşvik belgesi E-TUYS üzerinden başvuru yapılarak edinilebilir.

İndirimli Kurumlar Vergisi Nasıl Hesaplanır?

İndirimli kurumlar vergisi hesaplama konusuna bir göz atalım. Yatırım teşvik belgesi kapsamına giren yatırımlardan gelen kazançlar, ilgili teşvik belgesinde bulunan yatırıma katkı ve vergi indirimi oranları uyarınca yatırımın kısmen ya da tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden başlayarak, yatırıma katkı tutarına ulaşılana kadar indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkündür.
Yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanarak tahsil edilmesinden vazgeçilen vergi aracılığıyla yatırımın devlet tarafından karşılanacağı tutarı belirtmektedir. Yatırıma katkı tutarının toplam yatırıma bölünmesi ile de yatırıma katkı oranı belirlenir.

Yatırım Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar

Kurumlar vergisi mükellefleri için, Ekonomi Bakanlığı’nca yatırım teşvik belgesine bağlanmış yatırımlarda, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden başlayarak elde ettikleri kazançta indirimli kurumlar vergisi uygulaması söz konusu olabilmektedir.
Buna ek olarak 6322 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 32/A maddesinin ikinci fıkrasının © bendi uyarınca yatırıma başlanan tarihten başlayarak bu maddede belirtilmiş esaslara göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının yarısı ve yatırım harcaması geçilmemesi koşuluyla yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilmiş kazançlara indirimli vergi oranı uygulanarak yatırıma katkı tutarı kısmen kullandırılabilmektedir.

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 19. Maddesi tarafından değiştirilmiş ibare: Bu oranı her bir il grubu, bölgesel, büyük ölçekli, stratejik ve öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği bazında proje desteklenmesine karar verilen yatırımlar için sıfıra kadar indirmek veya %100’e kadar artırmak Bakanlar Kurulu’nun yetkisi dahilindedir.

Yukarıdaki maddeye göre mükelleflerin sadece yatırım teşvik belgesi kapsamına giren yatırımlarından elde ettikleri kazançlarına değil, toplam yatırıma katkı tutarının Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmiş kısmıyla ilgili olarak yatırım dönemi içindeki diğer faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına da indirimli kurumlar vergisi uygulanabilmektedir.
Ayrıca indirimli vergi oranından gelir vergisi mükelleflerinin de yararlanmaları mümkündür.

Örnek Bir İndirimli Kurumlar Vergisi Hesabı

(A) A.Ş.’nin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımının toplam tutarı 5.000.000 TL ve yatırıma katkı oranı %25’tir. Bu durumda toplam yatırıma katkı tutarının hesaplanması aşağıdaki biçimde gerçekleştirilir:
Toplam yatırıma katkı tutarı = Yatırım harcaması x Yatırıma katkı oranı
Yani,
10.000.000 x %25’ten 2.500.000.
Yatırıma katkı tutarı, yatırımdan elde edilen kazanca indirimli kurumlar vergisi uygulanması ile devletin tahsilinden vazgeçtiği kurumlar vergisi tutarıdır.

İndirimli Kurumlar Vergisinden Kimler Yararlanabilir?

İlgili koşulları karşılamak şartıyla, yatırım teşvik belgesine sahip kurumlar indirimli kurumlar vergisinden yararlanabilir. Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlardan elde edilen kazançlara, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmeye başlandığı geçici vergi döneminden itibaren indirimli kurumlar vergisi uygulanabilir.
Yatırım Harcamaları İçinde

 • Arazi harcamaları,
 • Arsa harcamaları,
 • ROYALTI harcamaları,
 • Yedek parça harcamaları,
 • Amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar,

vergi indirimi desteğinden yararlanamaz.

Mikro Yazılım Muhasebe Yazılımı Çözümleriyle Tanışın!

30 yıllık yerli muhasebe yazılım devi Mikro Yazılım’ın sizler için geliştirdiği muhasebe çözümleriyle muhasebe işlemlerinizi gerçekleştirmek artık çok daha kolay. Küçük işletmenizin ekleyebileceğiniz yeni modülleri sayesinde işletmenizle beraber büyüyen muhasebe çözümü Mikro Run; büyüme yolundaki KOBİ’lerin muhasebe çözümü Mikro Jump; uluslararası rekabete hazırlanan büyük şirketlerin muhasebe çözümü Mikro Fly sayesinde bütün muhasebe süreçlerinizi kolayca izleyip yönetin. Zamandan ve işgücünden tasarruf edip rekabet gücünüze güç katmak için aradığınız çözüm Mikro Yazılım’da!

Sıkça Sorulan Sorular

İndirimli kurumlar vergisi hakkında sıkça sorulan soruları sizin için derledik.

Vergi indirimi neleri kapsıyor?

Vergi İndirimi; sadece gelir üzerinden alınan vergiler grubunda yer alan vergileri kapsar. Bunlar kurumlar vergisi ile gelir vergisidir.

Kurumlar vergisi kaç ayda bir verilir?

Kurumlar vergisi mükellefleri, her üç ayda bir olmak üzere yılda dört kez geçici vergi öderler.

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Yatırım teşvik belgesi; yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan bir belgedir. İndirimli kurumlar vergisinden yararlanmak isteyenlerin, bu belgeyi alması mecburidir.