Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Nelerdir?

Genel KOBİ Satış ve Pazarlama Muhasebe Kodları 3dk
Genel KOBİ Satış ve Pazarlama Muhasebe Kodları

Kısa vadeli yabancı kaynaklara dair detaylar yazımızda.

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Nelerdir?

Kısa vadeli yabancı kaynaklar, bir firmanın bir yıl ya da daha kısa bir süre içinde ödemesi beklenen finansal yükümlülüklerin yer aldığı hesap grubu olarak tanımlanır.
Başka bir deyişle, genellikle bir bilanço kalemi olarak sunulan kısa vadeli yabancı kaynaklar, bir şirketin borcunu bir yıl veya daha kısa sürede ödenmesi gereken tüm paranın toplamını kapsar. Bu kısa vadeli yabancı kaynaklar işletmenin faaliyet dönemi içinde geri ödenmesi gereken yabancı kaynakları içerir.

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Neleri Kapsar?

Kısa vadeli yabancı kaynaklar nelerdir sorusunu 9 alt gruba ayrılmak üzere Mali borçlar, Ticari borçlar, Diğer borçlar, Alınan avanslar, Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri, Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler, Borç ve gider karşılıkları, Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları, diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar olarak cevaplayabiliriz.

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Muhasebe Hesap Kodları Nelerdir?

Hesap grubu içerisinde yer alan kısa vadeli yabancı kaynaklar bilanço tarihi itibariyle işletmenin en fazla bir yıl veya normal faaliyet dönemi sonuna kadar ödeyeceği ya da ödenmesi öngörülen yabancı kaynakları kapsar. Kısa vadeli yabancı kaynaklar hesap grubunda yer alan muhasebe hesap kodlarının hepsi 3 ile başlar.

Kısa vadeli yabancı kaynaklar sınıfında yer alan Mali (finansal) borçlar, bankalardan alınan krediler ile işletme tarafından menkul kıymetlerin ihraç edilmesi karşılığında oluşan borçları kapsar.

Banka kredileri hesabında bir ana hesap olup, alınan kredinin veya yabancı para cinsinden oluşuna, yurtiçi veya yurtdışından sağlanmasına, kredi türlerine, çalışılan bankaların adlarına göre yardımcı hesaplara ayrılabilir.
Nakit kredi türünde bankaların müşterilerine nakit para vererek kullandırdıkları ticari kredilerin başlıcaları; iskonto, iştira, avans ve borçlu cari hesap krediler yer alır.

Açık krediler türünde borç alanın imzasından başka bir teminat aranmaz ve kredi açılmaz. Bu kredi türünün limiti teminatı olanlara göre daha düşük olup banka tarafından çok iyi tanınan ve mali durumları daha dikkatli, kolay izlenebilen kişi ve kuruluşlara verilir.
Nakit olmayan kredi grubunda bankaların kendi saygınlığını ortaya koyarak, müşterisinin taahhüdünü yerine getireceği konusunda üçüncü kişilere güvence vermesi olarak ifade edilir. Bu kredi grubunda önemli teminat mektupları yer alır.
KVYK sınıfı tekdüzen muhasebe sistemi hesap planının 3 ile kodlanan bölümünü oluşturur ve 300-399 kodlu muhasebe hesaplarını kapsar.

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Özellikleri Nelerdir?

Kısa vadeli yabancı kaynaklar banka kredilerini, ödenecek hesapları, ücretleri, kira ödemelerini ve ödenecek gelir vergilerini kapsar. Kısa vadeli yabancı kaynakların en önemli özelliği arasında bir şirketin kredi notunu belirlemede ayrılmaz olan ve nihayetinde o şirketin finansman sağlama kabiliyetini etkileyen hızlı oran yer alır. Kısa vadeli yabancı kaynaklar, birkaç kısa vadeli likidite önleminde kilit bileşen olarak kullanılır. Kısa vadeli yabancı kaynaklar, bir yıl içinde ödenecek bir krediyi kapsar.

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Örnekleri Neler?

Dönen varlıkların ayrılmasında kullanılan ölçüye uygun olarak ödenecek yabancı kaynakları kapsayan kısa vadeli yabancı kaynakların bazı yaygın örnekleri arasında kısa vadeli banka kredileri, ödenecek hesaplar, ücretler, kira ödemeleri ve ödenecek gelir vergileri yer alır.

Kısa vadeli banka kredileri, bir şirket ve işletmenin nakite acil ihtiyaç duyduğunda ortaya çıkar ve bu bu banka kredilerinin vadesi bir yıl içinde ödenir. Ödenecek hesaplar tedarikçilere ve hizmet sağlayıcılara olan borcu ifade eder. Ücretler, çalışanlara yapılan ödemeleri kapsar. Kira ödemelerinde yapılan kira sözleşmelerinin yıl içinde olan vadesi kısa vadeli borçlar olarak kabul edilir. Ödenecek gelir vergileri, henüz ödenmemiş hükümetten kaynaklanan vergileri ifade eder.