Mali Müşavir Nedir? Ne İş Yapar?

Muhasebe ve Finans Genel Hukuk ve Vergi KOBİ 3dk
Muhasebe ve Finans Genel Hukuk ve Vergi KOBİ

Staj ve uzmanlık süreçlerine uzun seneler emek veren, hukukun birçok alanına hakim mali müşavirler tam olarak ne iş yaparlar? Bu yazıda anlattık.

Mali Müşavir Kimdir?

Mali müşavir; devletin 3568 sayılı meslek kanunu ile defter tutmak ve beyanname vermek gibi konularda yetkilendirdiği, gerçek veya tüzel kişiler ile kurumların hesap bilgilerini düzenleyen, analiz eden, varlık, borç ve sermaye hesaplarının girişlerini yapan kişilere denir.

Mali Müşavirlerin Görevleri Nelerdir?

Bu görevler şöyle sıralanabilir:

 • Defter kaydı: İşletmenin gelir ve giderlerini ilgili defterlere işlemek.
 • Beyanname düzenleme: İşletmenin beyan etmekle yükümlü olduğu KDV, kurumlar vergisi gibi tüm beyannameleri düzenleyip imzalamak, bordro hizmeti dahilse SGK beyanlarını düzenlemek.
 • Tahkim ve bilirkişilik: Vergi, fon, gecikme faizi ve cezalarla ilgili anlaşmazlık durumunda kişi ve kuruluşlar adına vergi daireleri ile uzlaşmak, özel kurumların SGK ile ilişkilerini düzenlemek, şirketlerin ortaklık ve tasfiye işlemlerini gerçekleştirmek, Vergi İdare Mahkemeleri ve adli yargıda sermaye artırımı ve bankalara sunulan bilançoların incelenmesi vb. konularda bilirkişilik yapmak.
 • Altyapı desteği: İşletmelerin muhasebe sistemlerini kurup geliştirmek; işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamalarıyla ilgili işlerini gerçekleştirmek, hesap planları ile muhasebe programı raporlarını hazırlamak ve bu konularda danışmanlık yapmak.
 • Denetim: Talep halinde belgeye dayalı inceleme ve denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda görüş bildirip rapor düzenlemek.

Nasıl Mali Müşavir Olunur?

Mali müşavirler yüksek öğrenimin genelde işletme, iktisat, maliye ve kamu yönetimi bölümlerinden mezun olup stajlarını yaptıktan sonra bakanlığın düzenlediği sınavda başarılı olurlarsa 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun hükümlerine göre meslek icrasına hak kazanırlar.

Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğinin Kapsamı Nedir?

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 2. maddesinin b fıkrası; şu işleri yapan mali müşavirleri yeminli mali müşavir (YMM) olarak tanımlar:

 • Gerçek ve tüzel kişi işletmelerin muhasebe sistemlerini kurup geliştirmek
 • İşletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini yapmak veya bu konularda müşavirlik desteği vermek
 • Bu konularda belgeye dayalı inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili yazılı görüş verip rapor düzenlemek, tahkim ve bilirkişilik yapmak
 • Gerçek ve tüzel kişi işletmelerin tasdik işlerini yapmak

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Nedir?

Bu tabirin kısaltması olan SMMM, “serbest muhasebeci mali müşavir” ifadesinin baş harflerinden oluşur. Mesleği icra etme hakkını edinen mali müşavirler, serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) unvanını alıp kullanmaya başlar.
Mesleğinde on seneyi tamamlayıp düzenlenen sınavda başarılı olurlarsa, bu SMMM’ler yeminli mali müşavir (YMM) unvanına da erişebilirler. Yeni unvanları ile görev ve sorumluluk alanları da genişlemiş olur.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ne İş Yapar?

Mali müşavirler, firmaların muhasebesel faaliyetlerinin doğru biçimde işlemesini sağlamakla görevlidir. Dolayısıyla bu muhasebe çalışmalarının mevzuatlara uygun olup olmadığını denetler ve değerlendirirler, lüzum halinde ise hem işletmeye hem de resmi mercilere tarafsız şekilde ilgili bilgilerin sunumunu yaparlar.
Bununla birlikte firmaların finansal denetleme kurumları ile aralarındaki ilişkinin düzgün biçimde yürütülmesine de destek olurlar. Bu açıdan bakınca, mali müşavirin işinin bir nevi üst düzey muhasebecilik olduğunu söyleyebiliriz.

SMMM Mesleğinin Kapsamı Nedir?

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 2. maddesinin a fıkrası; şu işleri bir ofise bağlı olmadan yapan mali müşavirlere serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) olarak tanımlar:

 • Gerçek ve tüzel kişi işletmelerinde mevzuata göre defter tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ile beyanname düzenlemek
 • İşletmelerin muhasebe sistemlerini kurup geliştirmek
 • İşletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamalarıyla ilgili işlerini yapmak veya bu konularda müşavirlik desteği vermek
 • Aynı konularda belgeye dayalı inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili yazılı görüş verip rapor düzenlemek, tahkim ve bilirkişilik yapmak.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Kendilerini Nasıl Geliştirebilir?

SMMM görevini etkili şekilde devam ettirmek ve müşterilerini düzgünce yönlendirmek isteyen mali müşavirlerin ilk yapması gereken şey mevzuatları yakından takip etmek ve kendilerini bu alandaki yeni bilgilerle güncel tutmaktır.
Bunun yanında, sayılarla arası iyi olan, analitik düşünebilen, ayrıntıcı, ikna kabiliyeti yüksek ve başarılı insan ilişkilerine sahip mali müşavirler mesleklerinde daha hızlı yükselebilir.

YMM’ler ile SMMM’lerin Farkı Nedir?

YMM’ler, SMMM’ler gibi

 • Muhasebe ile ilgili defter tutamaz
 • Muhasebe bürosu açamaz
 • Muhasebe bürolarına ortak olamaz.

Mikro Yazılım’ın mali müşavirlere özel çözümü Mikro Müşavir ile işlerinizi hiç olmadığı kadar kolayca, verimlilikle ve hızla yönetin!