SGK e-Kesinti Uygulaması Nedir? Nasıl Kullanılır?

Hukuk ve Vergi 3dk
Hukuk ve Vergi

SGK e-kesinti uygulaması ve tarımsal kesintiye dair bilmek isteyeceğiniz her şeyi bu yazıda anlattık.

Tarımsal Kesinti Programı Nedir?

Tarımsal kesinti programı; tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerin SGK prim borçlarını, sattıkları tarımsal ürünlerin tutarlarından kesinti yapılmasını sağlayarak ödemelerine kolaylık getirmeyi amaçlayan bir sistemdir.
01.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerin prim borçlarının sattıkları tarımsal ürün bedellerinden kesinti yapılmak sureti ile tahsil edilmesine dair tebliğ 01/03/2013 tarih ve 28574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
30.01.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ değişiklikleri çerçevesinde, lisanslı depo işletmelerine tevdi edilen ürünleri temsilen oluşturulan ürün senetlerinin satış işleminden 1/1/2015 tarihine kadar kesinti yapılmayacağı hükme bağlanmıştı.16.04.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile de bu tarih 01.01.2019 tarihinden itibaren 01.01.2024 kadar uzatılacak şekilde yeniden kararlaştırılmıştır. e-Kesinti programı uygulanmadan önce tarımsal faaliyette bulunan sigortalı çiftçinin sattığı malın değerinden kesinti uygulaması, çiftçinin muaf veya emekli olmasına bakılmaksızın herkesten keyfi olarak yapılmaktaydı. Bu nedenle yıllar boyunca bu kesintiler SGK’ya bildirilmedi ve primler ödenemedi. Bu sorunların giderilmesi için tarımsal ürün değerine yapılacak tevkifat kesintileri artık e-kesinti programı ile elektronik ortamda yapılmaktadır.

SGK e-Kesinti Uygulaması Oranı Ne Kadardır?

Kesinti yapma işleminden sorumlu olanlar, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerden alınan ürün bedelinin brüt tutarı üzerinden prim borçlarından düşmek üzere ve borç tutarını geçmemek şartıyla 01.01.2014 tarihine kadar %1 oranında yapabilmiş, daha sonraki tarihlerde ise %2 oranında kesinti yapabilir hale gelmişlerdir. Tarımsal kesinti işlemlerinde müstahsil makbuzu düzenlendiği yıl dikkate alınır ve o yılda geçerli olan kesinti oranı dikkate alınır.

Tarımsal Kesinti Yapma Yükümlülüğü Olan Kişi veya Kurumlar Hangileridir? -

Bu kişi ve kurumlar şunlardır:

 • Kamu kurum ve kuruluşları ile kamuya ait ticari işletmeler
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri
 • Sair kurumlar (kooperatif, birlik ve diğer kurumlar)
 • Ticaret şirketleri
 • İş ortaklıkları
 • Dernekler
 • Vakıflar
 • Dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri
 • Sahip oldukları zirai kazanç için, bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit yapan çiftçiler
 • Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı kişiler

Kimlere Tarımsal Kesinti Uygulanmaz?

Yukarda sıraladığımız kurum veya kişiler için öncelikle bir sorgulama yapılır. Bu sorgulamanın sonucunda,

 • prim borcu olmayan
 • yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olan
 • sigortalı olan
 • emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı bağlanmış olan
 • ve tarımsal kesinti muafiyet belgesi almış olan kimselerden tarımsal kesinti yapılmaz.

e-Kesinti Başvurusu Nasıl Yapılır?

e-Kesinti uygulaması SGK tarafından kurulmuş ve uygulaması 01.10.2013 tarihinden itibaren başlamış bir sistemdir. Bu sistem, geçmişte yaşanmış birçok problemin önüne geçerek kurum ve sigortalı hesaplarına süresi içerisinde tam olarak bildirim, borçlu olan tarımsal ürün satıcılarının ve güncel borç miktarlarının tespit edilmesi, tarımsal kesintiden muaf sayılanların anlaşılması, eksik veya fazla olarak yapılmış kesinti tutarlarının hak sahiplerine iadesi gibi konuları uygulamayı kolaylaştırarak suistimalin ve mükerrerliğin önüne geçilmesini sağlaması ve işlemlerin daha kontrol edilebilir hale gelmesi gibi birçok kolaylık ve imkan sağlar.
Çiftçilerden satın alınan tarımsal ürün fiyatları üzerinden borç silinmesi için kesinti yapmakla yükümlü olanlar, e-kesinti programı aracılığı ile bildirim listelerini gönderebilmek için ilgili kurumlara (sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine) “Kullanıcı Kodu ve Geçici Kullanıcı şifresi Başvuru Formu” ve bu formda gönderilmesi gereken belgeler olarak belirtilen evraklarla başvurmaları gerekir.
Başvuru üzerine tescili yapılan kesintiden sorumlu kişi veya kurumlara 12 rakamdan oluşan “kesinti sorumlusu sicil numarası” belirlenir. “Kesinti sorumlusu sicil numarası”, tüzel kişilerde Vergi Kimlik Numarası, gerçek kişilerde kimlik numarası aracılığıyla elde edilir. Her sorumluya tahsis edilen numara farklıdır. “Kesinti sorumlusu sicil numarası” aynı zamanda kesintiyi gerçekleştirecek kişinin SGK’nın e-Kesinti sayfasındaki kullanıcı kodudur.
“Kullanıcı Kodu ve Geçici Kullanıcı şifresi Teslim Tutanağı” SGK tarafından hazırlanan sorumlu kişinin yapmış olduğu başvurusu kabul edildikten sonra tescili yapılan kesinti sorumlusuna kullanıcı kodu ve geçici kullanıcı şifresinin iletilebilmesini sağlayan bir belgedir. Bu şifre ve kod kimlik numarası veya vergi kimlik numarası kullanılarak üretilir. Bu tutanakta bildirilen kod ve şifre geçici olup tutanağı alan sorumlu kişi tarafından değiştirildikten sonra işlem yapılabilir.

Kesinti Sorumluları Bildirim Yapmazsa Ceza Alır mı?

Tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerden satın aldıkları ürünlerin fiyatları üzerinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişiler %2 oranında kesinti yapmak zorundadırlar. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca kesinti yapmak zorunda olduğu halde kesinti yapmayan veya yaptıkları kesinti tutarlarını süresi içerisinde ve tam olarak Kurum hesaplarına bildirmeyen ya da Tebliğin 7. maddesinde belirtilen Kesinti Bildirim Listesi’ni süresi içerisinde göndermeyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında işlem yapılır ve kesinti sorumlularına idari para cezası uygulanır.


e- devlet uyumlu Mikro Yazılım çözümleri ile e-müstahsil makbuzu kesebilir, arşivleme ve baskı maliyetlerini yok ederek, zamandan tasarruf edebilirsiniz.