Şirket Nasıl Kapatılır? Tasfiyeli ve Tasfiyesiz Şirket Kapama

Genel Hukuk ve Vergi 3dk
Genel Hukuk ve Vergi

Birçoğumuz kendi girişimlerimizin başarısız olduğu veya çevremizdeki kişilerin girişimlerinin başarısız olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalmışızdır. Girişimlerin beklenilen performansı vermediği bu gibi durumlarda işletmenin faaliyetleri sonlandırılabilir.
Faaliyetlerin sonlandırılması, girişimde bulunulan şirketin kapatılması yani hukuki tabiriyle şirketin tasfiyesi anlamına gelir. İşletmenin kapanma sürecinde, şirket haklarının korunması adına gerekli tüm önlemler alınmalı ve süreç dikkatli bir şekilde takip edilmelidir.

Şirket Kapatma İşlemleri Nasıl Başlatılır?

Şirket kapatmanın da bir maliyeti vardır ve zaten zarar görmüş olan şirket sahipleri kapanışı masrafsız gerçekleştirebilme beklentisi içinde olurlar. Şirketin kapatılabilmesi için hem ticaret sicil müdürlüklerine hem de vergi dairelerine şirket kapatma bildiriminde bulunulur. Bildirim sürecinde ticareti ya da işi bırakma, tasfiye edilme ve feshedilme belgeleri sicil müdürlüğüne teslim edilir.
Şahıs şirketi şirket kapatma işlemleri bu evrakların teslim edilmesiyle kolay şekilde tamamlanır. Ancak limited şirket ve anonim şirketi kapatılabilmesi için ortaklar kurulu kararı gerekir.

Şirket Kapatma Yolları Nelerdir?

Şirket kapatma işlemleri için iki farklı yol izlenebilir. Bu yöntemlerden ilki tasfiyeli şirket kapatma diğeri ise tasfiyesiz şirket kapatmadır.

Tasfiyeli Şirket Kapatma Nasıl Yapılır?

Şirketin kapatılabilmesi için hem ticaret sicil müdürlüklerine hem de vergi dairelerine şirket kapatma bildiriminde bulunulması gerektiğini belirtmiştik.
Ticareti ya da işi bırakma, tasfiye edilme ve feshedilme belgelerine ek olarak mal beyanı da ticaret sicil müdürlüğüne verilmelidir. Bu belgeler verildikten ve kurumlar tarafından onaylandıktan sonra şirketin tasfiye isteği Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanır.
Ticaret siciline tasfiyenin tescil ettirilildiği tarih tasfiye başlangıç tarihi olarak belirlenir. Böylelikle kapanma sürecine girmiş olan şirket, tüm işlemler sonuçlandırılıp resmi kayıtları silininceye kadar tüzel kişiliğini korur ve tasfiye halindeki şirket unvanı alır.
Tasfiye halindeki şirketlere temsil ve idare işlemleri için bir tasfiye memuru atanır. Tasfiye memurları, şirket adına kayıtlı aktiflerin satılması, bilanço ve envanter çıkartılarak mali değerlerin bilirkişilere tespit ettirilmesi, kamu ve özel kuruluşların alacaklılarının alacak işlemlerinin yapılması, şirket mal varlığının düzenlenmesi, vergilendirme işlemlerinin düzenli takibi gibi görevlerden sorumludur.
Bunların dışında tasfiye memurları, tasfiyenin ardından kalan meblağların adil şekilde dağıtılması, şirket belgelerinin tasfiye sonladığı tarihten itibaren 10 yıl boyunca muhafaza edilmesi gibi işlemlerle de ilgilenir. Tasfiye memurları, şirket aktiflerini paraya çevirme işlemini genel kurul kararının alınması veya şirket sermayesinin %75’inden fazlasının oy çoğunluğunun sağlanması ile yapabilir.

Tasfiye Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

Tasfiye bir yıl içerisinde sonuçlandığı takdirde, tasfiye beyannamesinin işlemlerin tamamlandığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde bağlı bulunulan vergi dairesine verilmesi gerekir. Tasfiye işlemlerinin bir yıldan uzun sürdüğü durumlarda ise, tasfiye beyannamesi tasfiye memuru tarafından verilir. Beyanname tasfiye döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın biri ile yirmi beşi arasında bağlı bulunulan vergi dairesine verilir.

Tasfiye İnceleme Dilekçesi Nedir?

Tasfiyeli şirket kapatmada son olarak, tasfiye inceleme dilekçesi hazırlanarak vergi dairesine iletilir. En geç üç ay içinde olmak üzere vergi inceleme işlemleri başlatılır ve tasfiye işlemi sona ermiş olur. Tasfiye işlemlerinin bitmesiyle şirketlerin tüzel kişilikleri sona erer ve sicilleri silinir.

Tasfiyesiz Şirket Kapatma Nasıl Yapılır?

Tasfiyesiz şirket kapatma, mahkeme yolu ile gerçekleşir. Mahkeme kararları ile devreye giren tasfiyesiz şirket kapatma sürecinde kanunen belirlenmiş nedenler mahkemeye sunulması gerekir. Şirket ortakları arasında anlaşmazlıkların oluşması, şirket borçlarının ödenemeyecek rakamlara ulaşmış olması, şirketin faaliyetini sürdürecek mali yeterlilikte olamaması gibi nedenler bulunması durumunda mahkeme, şirketin infisahına karar vererek tasfiyesiz kapatma işlemini gerçekleştirebilir.
Tasfiyesiz şirket kapatma süreci de bir yıla yakın sürebilir. Tasfiye işlemi boyunca borçlar ödenerek demirbaşlar satılır. Ancak şirketin borçlarını ödeyememesi gibi bir durum olursa kapatma süreci bir yıldan daha uzun sürebilir.