Tellaliye Sözleşmesi Nedir? Nasıl Yapılır?

Muhasebe ve Finans 2dk
Muhasebe ve Finans

Tellaliye sözleşmesi neden ve nasıl hazırlanır? Tellaliye sözleşmesine dair merak ettikleriniz bu yazıda.

Tellaliye Sözleşmesi Nedir?

Tellaliye, Arapça dilinde ‘eskimiş’ anlamında kullanılır. Kiralama ve alım satım işlemleri için gayrimenkul danışmanlarının mal sahibi ve diğer taraflar arasında aracılık yapmak üzere yaptığı ve imzaladığı sözleşmeye ise tellaliye sözleşmesi denir.
Bu yönüyle aracılık ve araçlık sözleşmesi olarak da niteleyebileceğimiz tellaliye sözleşmesi, taraflar, aracılık yapanlar ve kuruluşlar tarafından imzalanır. Bu sözleşmeye, şu adlar da verilir:

 • Taşınmaz simsarlığı sözleşmesi
 • Aracılık sözleşmesi
 • Tellallık Sözleşmesi

Tellaliye Sözleşmesinde Hangi Bilgiler Yer Alır?

Tellaliye sözleşmesi taraflar, sözleşmenin konusu ve sözleşmenin şartları olmak üzere üç temel başlıktan oluşur. Tellaliye sözleşmesinin içeriğinde açıkça belirtilmesi gereken unsurlar şöyledir:

 • Tarafların kimlikleri
 • Tarafların imzaları
 • Sözleşmenin konusu
 • Aracılık hizmetinin süresi
 • Süre uzatımı
 • Sınırlar
 • Çalışma koşulları
 • Hizmet bedelinin miktarı
 • Ödeme koşulları
 • Ödeme zamanı
 • Hizmetin ifası için gereken masraflar
 • Masrafların kim tarafından, ne zaman ve ne miktarda ödeneceği
 • Aracılık hizmeti verildiği halde iş sahibinin esas sözleşmeyi yapmaktan vazgeçmesi halinde hizmet bedelinin ödenip ödenmeyeceği

Tellaliye Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Tellallık sözleşmesinin gerçekleşmesi, önce tarafların kendi arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Taraflar, anlaşmaya vardıktan sonra aracılık hizmeti verecek kişiyle birlikte sözleşme hazırlar. Sonrasında ise sözleşme için gerekli evrak hazırlanır ve ilgili makamlara ödemeler yapılır. Bu süreçte sözleşmenin yazılı olarak hazır tutulması gerekir.

Önemli not: Tellaliye sözleşmesinin noter karşısında yapılması veya Emlak Komisyoncuları Odası’ndan cüzi bir ücret karşılığı temin edilerek düzenlenmesi gerekir.

Tellaliye Harcını Kim Öder?

Kanun, belediye sınırları ve komşu alanlar içinde belediyelere ilişkin hal, balıkhane, açık arttırma yerleri ve ilgilinin isteğine bağlı olarak belediye münadisi veya tellalı bulunan yerlerde, gerçek veyahut tüzel kişiler tarafından nedeni ne olursa olsun her türden menkul ve gayrimenkul mal ve ürünlerin satışı, tellaliye harcına tabi tutar.

Tellal Harcının Mükellefi Kimdir?


Yasaya göre, tellaliye sözleşmesi bedelinin mükellefi, mal ve mahsullerini satan gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu bilgiye göre belediyelerin yetkilendirdiği kişiler tarafından makbuz karşılığında tahsil edilmesi gerekir. Gerçek ya da tüzel kişiler satım yapacakları zaman belediyeye belediye mütealliklerine haber vermek mecburiyetindedir. Bunu yapmazlarsa harç kendilerinden yüzde 50 fazlasıyla tahsil edilir.

Tellaliye Sözleşmesiyle İlgili Önemli Yasal Hükümler

Tellaliye harç oranı ve harç ödemesi ile ilgili tüm yasal hükümleri, Belediye Gelirleri Kanunu’nda detaylarıyla görebilirsiniz. Yasanın ilgili maddeleri şöyledir:

 • Madde 68: Tellallık harcını, mal ve mahsullerini satan gerçek veya tüzel kişiler ödemekle yükümlüdür.
 • Madde 69: Telallık harcının matrahı, harcın konusuna giren satışların gayrisafi tutarıdır. Bu tutardan hangi ad ile olursa olsun hiçbir indirim yapılmaz.
 • Madde 70: Tellallık harcının nispeti, yüzde 2’dir. 100 Türk Lirası’nı aşan satışlarda aşan kısım için nispet yüzde 1’dir.
 • Madde 71: Tellallık Harcı, belediyelerce görevlendirilecek yetkililer tarafından makbuz mukabili tahsil olunur.

Bütün sözleşmelerinizi ve sözleşme işlemlerinizi Mikro Yazılım’ın sözleşme programı ile kolayca yönetebilirsiniz!