2024 Vergi Takvimi

Genel KOBİ 4dk
Genel KOBİ

Vergilerin vaktinde ödenmemesi bazı cezalarla işletmenin sağlıklı işleyişini sekteye uğratabileceği için, mali takvimler ve vergi ödemeleri tüm işletmeler için azami önem taşır. Vergilen zamanında ödenmesi ise işletmeleri hem gecikme faizinden hem de cezadan kurtarır.
2024 yılı vergi takvimi açıklandı. Hangi verginin ne zaman ödenmesi gerekiyor? Ayrıntılı vergi takvimini aşağıda inceleyebilirsiniz.

2024 Yılı Mali Takvimi

Ülkemizde 200’ü aşkın vergi türü bulunur. Elbette bu vergilerden her mükellef aynı şekilde sorumlu değildir. Vergileri ve ödenme mecburiyetlerini işletmenin yapısı, gelir miktarı ve başka bazı kriterler değiştirebilir.
Ancak bu vergilerin içinde tüm işletmeler için önemli olan 7 tanesi vardır ve bunlar, her mükellef için ödemesi zorunlu vergilerdir. Biz de yazımızda, bu önemli 7 verginin 2024 senesindeki ödenme zamanlarını sizin için tüm detaylarıyla paylaştık.

2024 Gelir Vergisi Takvimi

Mükellefin yıllık gelirlerinin tabi olduğu vergi olan gelir vergisine ticari ve zirai kazançlar, serbest meslek gelirleri, gayrimenkul sermaye iratları ve başka bazı kazanç ve irat dahildir. Gelir vergisi yılda iki kez ödenir.
Gelir vergisinin ilk taksidi 1-31 Mart 2024 tarihleri arasında; ikinci taksidi ise 1-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında ödenir.

 • Toplam gelir içindeki zirai kazançları %75 ve daha yüksek oranda olanlar için; 1. taksit Kasım 2024 sonuna kadar, 2. taksit Aralık 2024 sonuna kadar ödenir.
 • Takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin beyannameleri memleketi terkten önce gelen 15 gün, ölüm halinde ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir.

2024 Kurumlar Vergisi Takvimi

Kurumlar vergisi, adından da anlaşılacağı üzere kooperatifler, kamu kuruluşları, sermaye şirketleri, vakıflar gibi kurumlara ait vergileri ifade eder.
Bu senenin mali takviminde kurumlar vergisi 1-30 Nisan 2024 tarihleri arasında ödenir.

2024 Katma Değer Vergisi (KDV) Takvimi

KDV bir ürün, mal veya hizmetin kaynağından tüketiciye varana dek geçen süreci içeren vergidir.
Ülkemizdeki tüm ticari, zirai, serbest meslek faaliyetleriyle ilgili ürün ve hizmetler KDV’ye tabidir.

 • Katma değer vergisi beyannamesi, izleyen ayın 28. günü akşamına(23.59) kadar verilir.
 • Katma değer vergisi beyannamesi (3 aylık), 3 aylık dönemi izleyen ayın 28. günü akşamına(23.59) kadar verilir.
 • Katma değer vergisi beyannamesi (sorumlu sıfatı ile Beyan), izleyen ayın 28. günü akşamına kadar verilir.
 • Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar katma değer vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın 21’inci günü akşamına kadar (değişiklik öncesinde 24’üncü günü akşamına kadar idi) ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler. Yine vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar bir vergilendirme dönemine ait katma değer vergilerini beyanname verecekleri ayın 23’üncü günü akşamına kadar (değişiklik öncesinde 26’ncı günü akşamına kadar idi) ödemeye mecburdurlar. Bu değişiklikler, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2024 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Takvimi

Özel tüketim vergisi, yani ÖTV, zaruri olmayan belirli ihtiyaçlar (mal ve ürünler) için maktu ya da oransal olarak alınır. Bu ürünler alışkanlık yapan, lüks tüketim ve sürümü yüksek ürünlerdir.
Özel tüketim vergisi beyannamesi;

 • (I) sayılı listedeki mallar için her ayın ilk 15 günlük birinci vergilendirme döneminde aynı ayın 25. günü, kalan günlerinden oluşan ikinci vergilendirme döneminde ise ertesi ayın 10. günü saat 23.59’a kadar verilir.
 • (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listedeki mallar için izleyen ayın 15. günü saat 23.59’a kadar verilir.
 • (II) sayılı listedeki araçlardan kayıt ve tescile tabi olanlar için ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce verilir.

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Takvimi

Motorlu taşıtlar vergisi, yani MTV, kayıtlı motorlu taşıtlar ile uçak ve helikopter gibi hava araçlarına uygulanır. MTV senede iki kez ödenir.
Motorlu taşıtlar vergisi için beyanname verme yükümlülüğü yoktur. Her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk etmiş sayılır.
Birinci taksit ocak ayı sonuna kadar, ikinci taksit temmuz ayı sonuna kadar ödenir.

2024 Damga Vergisi Takvimi

Damga vergisi, her türlü yazılı anlaşma ve sözleşme için belirlenen ve devlet tarafından alınan bir vergidir.

 • Damga Vergisi Beyannamesi (sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunanlar için damga vergisi makbuz karşılığı ödenmesi gereken kâğıtlara ilişkin): İzleyen ayın 26. günü saat 23.59’a kadar verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.
 • Damga Vergisi Beyannamesi (sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar için damga vergisi makbuz karşılığı ödenmesi gereken kâğıtlara ilişkin): Damga vergisine tabi kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen 15 gün içinde beyan edilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.

2024 Emlak Vergisi Takvimi

Emlak vergisi, Türkiye’de bulunan her yapı için alınır. Taşınmaz malları kapsadığından, emlak vergisi yapının malzemesine veya konumuna göre değişiklik gösterir.
Emlak vergisi için beyanname verme yükümlülüğü yoktur. Ancak, vergi değerini tadil eden durumların bulunması halinde (mükellefin değişmesi, arsa ve arazinin ifraz ve taksimi vs.) değişikliğin vuku bulduğu bütçe yılı içerisinde, değişiklik bütçe yılının son üç ayı içinde vuku bulmuş ise olayın vuku bulduğu tarihten itibaren üç ay içinde emlakın bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye bildirimde bulunulması gerekir.
2024’te emlak vergisinin ilk taksidi Mayıs ve Haziran ayları arasında, ikinci taksidi ise Kasım ayı içinde ödenecek.


2024 yılının diğer vergilerini ödeme zamanlarıyla birlikte GİB’in 2024 Yılı vergi takvimi’ne göz atarak öğrenebilirsiniz.