Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (KKEG) Nelerdir?

Hukuk ve Vergi KOBİ 3dk
Hukuk ve Vergi KOBİ

Ticari kazancınızı doğru saptayabilmek ve vergi matrahı belirlemek için gelir ve giderlerinizi noksansız biçimde takip edip etkili bir gelir-gider yönetimi yapmalısınız. Peki hangi giderleri gelirlerinizden düşebilir, hangilerini düşemezsiniz? Gelin bu konuyu birlikte inceleyelim.

Kanuna göre Kabul Edilmeyen Giderler Nasıl Belirlenir?

Yasaya göre kabul edilmeyen giderleri, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) ve 41 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) İndirilecek Giderler ve Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler başlıkları ile listeler.
Ayrıca Kurumlar Vergisi mükellefleri için yasal düzenlemelerin haricinde Kurumlar Vergisi Kanunu’nda ‘Diğer İndirimler’ ve ‘Kabul Edilmeyen İndirimler’ başlığı altında ekler bulunur.
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ayrıca şirketin faaliyet alanı ile hacmine göre de değişiklik gösterir.

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre Kabul Edilmeyen Giderler (KKEG) Nelerdir?

Bu giderler şunlar:

 • Öz sermayeden ödenen veya hesaplanan faizler
 • Örtülü sermayeden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzer masraflar
 • Kurumlar vergisi, para, vergi ve gecikme cezalarının tamamı, ayrıca gecikme zamları
 • Ayrılan yedek akçeler
 • Menkul kıymetlerin itibari bedelinin altında satışından ortaya çıkan zararlar ve bunlarla ilgili ödenen komisyonlar
 • Transfer fiyatlandırması vasıtasıyla örtülü şekilde dağıtılan gelirler
 • Kurumların kendisinin, hissedarlarının, yöneticilerinin ve personelinin cürümlerinden doğan tazminat giderleri
 • Basın vasıtasıyla işlenen suçlardan ötürü tazmin edilen tazminat giderleri
 • Bazı taşıtlarla ilgili giderler ve amortismanlar (kiralama yoluyla veya firmaya ait olan bazı motorlu deniz taşıtları ile uçak, helikopter vs. hava araçlarından işletmenin asıl çalışma alanıyla alakalı olmayanların giderleri ile amortismanlarının indirimi olmaz)
 • Yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilen temettü (kazanç) ikramiyeleri
 • Finansman gider sınırlaması uygulaması
 • Yasal koşullara uygun olmayan bağış ve yardımlar
 • Alkol ve alkollü içeceklerle tütün ve tütün ürünlerine ait reklam ve ilan giderlerinin indirimi
 • Tüm bunlara ilaveten belgelendirilemeyen giderler

Gelir Vergisi Kanunu’na göre Kabul Edilmeyen Giderler (KKEG) Nelerdir?

Bu tür giderleri şu şekilde listeleyebiliriz:

 • Girişimci, eşi ve çocuklarının firmadan çektikleri nakit para ve aldıkları değerler
 • Girişimcinin kendisine, eşine, çocuklarına ödenen ücretlerin tamamı (aylıklar, ücretler, ikramiyeler ve tazminatlar)
 • Girişimcinin koyduğu sermaye için işlenecek faizler
 • Girişimcinin, eşinin ve çocuklarının cari hesap veya farklı biçimlerdeki alacakları üzerinden yürütülecek faizler
 • (Ek: 28/3/2007 - 5615/3 md) Bu fıkranın 1 ile 4 numaralı bentlerinde yazılı olan işlemler hariç olmak üzere, teşebbüs sahibinin, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel veya fiyatlar üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunması durumunda, emsallere uygun bedel veya fiyatlar ile teşebbüs sahibince uygulanmış bedel veya fiyat arasındaki işletme aleyhine oluşan farklar işletmeden çekilmiş sayılır.
 • Teşebbüs sahibinin eşi, ve üçüncü derece dahil olmak üzere akrabaları ve kayın hısımları ile ortağı bulunduğu şirketler, bu şirketlerin ortakları, bu şirketlerin idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından kontrolü altında bulunan diğer şirketler ilişkili kişi sayılır. Bu bent uygulamasında, imalat ve inşaat, kiralama ve kiraya verme, ödünç para alınması veya verilmesi, ücret, ikramiye ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler, her hâl ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir. İşletmeden çekilmiş sayılan farklar, ilişkili kişi tarafından beyan edilmiş gelir veya kurumlar vergisi matrahının hesabında dikkate alınmış ise ilişkili kişinin vergilendirme işlemleri buna göre düzeltilir. İlişkili kişiler ve bu kişilerle yapılan işlemler hakkında bu maddede yer almayan hususlar bakımından, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesi hükmü uygulanır
 • Teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatlar, para ve vergi cezaları
 • Her türlü alkol ve alkollü içkilerle tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderleri
 • Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ile amortismanları
 • Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri
 • Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan kısmı. (3) Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı, bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
 • Tüm bunlara ilaveten belgelendirilemeyen giderler