Mikro Yazılım 2015 te büyüme hedeflerini gerçekleştirdi

EKONOMİ Mikro Yazılım, 2015'te büyüme hedeflerini gerçekleştirdi Mikro Yazılım Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Tomuş, "Türkiye'nin önde gelen yazılım şirketlerinden Mikro Yazılım, 2015'i büyüme hedeflerini gerçekleştirerek geride bıraktı. 2016 ise Mikro Yazılım açısından yine istikrarlı bir büyümeyi işaret ediyor" diye konuştu. Alpaslan Tomuş, Mikro Yazılım olarak sundukları 'yazılım ve bilgi teknolojileri' hizmetleri hakkında sorularımızı yanıtladı. Mikro Yazılım olarak iş dünyasına sunduğunuz 'yazılım ve bilgi teknolojileri" hizmetlerinizden kısaca bahseder misiniz? İşletmelere sunduğunuz çözümler hakkında bilgi verir misiniz? Türkiye'nin ilk ve öncü kurumsal-ticari iş yazılımları üreticilerinden biri olarak 1988 yılında yüzde 100 yerli sermaye ile kurulmuş olan Mikro Yazılım, şirketlerin işlerini en üst düzeyde yönetecek ve verimli büyümelerini sağlayacak nitelikte yazılımlar geliştiriyor. Geliştirilen kapsamlı ve fonksiyonel yazılımlar, şirket varlıklarının en iyi şekilde yönetilmesine yardımcı olmayı hedefliyor. Mikro Yazılım'da üretilen yazılımlar bugüne kadar, otomotivden dağıtıma, inşaattan üretim ve perakendeye kadar her sektördeki iş yapış biçimlerini önemli ölçüde değiştirdi. 30 yıllık bilgi birikimi ve deneyimi sayesinde ^Ligün Mikro Yazılım, geniş bayi ağını da kapsayan toplam 300'den fazla iş ortağına sahip büyük bir ekosisterfı. Türkiye'nin her noktasında, müşterilerine kesintisiz destek veren Mikro Yazılım, ürün ve hizmetlerini Türkiye'de ve Türkiye sınırlarının ötesinde toplam 100 bine yakın işletmeyle buluşturmayı başardı.

Mikro Yazılım'ın bilgi birikimi, mühendislik çözümleri ve dinamik yapısı, müşteri odaklı yaklaşımı ile birleşerek, müşteri memnuniyetini yüzde 90'ın üzerinde önemli bir orana ulaştırdı. Müşteri portföyünüz hakkında bilgi alabilir miyiz? Ağırlıklı olarak hangi sektörlere yönelik hizmet veriyorsunuz? Yurtdışına yönelik faaliyetleriniz nelerdir? Mikro Yazılım, kurulduğu günden bu yana genişleyen ve büyüyen müşteri portfoyü ve bayi ağı, başlı başına ülkemizdeki yazılım pazarının geliştiğinin önemli bir göstergesi. Buğun geldiğimiz noktada, Mikro Yazılım olarak çok geniş fSpazede müşteri portföyüM sahibiz ve çok farklı sektörden pek çok şirketin kurumsal, ticari ve e-dev!et uyumlu süreçlerini hayata geçirmeye devaTsŞPCıyoruz. Bu anlamda önümüzdeki dönemde de özellikle e-devlet tarafındaki hareketli sürecin bu ilgi ve eğilimi artıracağı görüşündeyiz. Her sektörden sayıları 100 bine ulaşan müşteri portföyümüz ve Türkiye genelinde 300 iş ortağımız ve sürdürülebilir gelişim ivmemizle başarı grafiğimizin artarak devam etmesini öngörüyoıuz. Yazılım sektöründe rekabet şartlarını da gözönüne alarak değerlendirdiğimizde karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Sektörün genel değerlendirmesini yapar mısınız? Türkiye'de her yıl Bilişim 500 araştırmasını gerçekleştiren M2S Araştırma AŞ'den aldığımız verilere göre Türkiye bilişim pazannın 2014 yılında olduğu gibi 2015 yılında da yüzde 12 büyüyerek 78 milyar TL olması bekleniyor Yazılım ve hizmet pazarındaki büyüme trendinin devam etmesi yine beklentilerden birisi.

Yazılım pazarında ERR iş analitiği, mobil uygulama, veri güvenliği ve veri yedekleme alanları, hizmet pazarında ise bulut ve barındırma hizmetleri, danışmanlık, destek hizmetlerinin büyümesi öngörülüyor. Küçük ölçekli işletmeler için bulut üzerinden yazılım çözümlerinin sunulması artacak. Donanım pazarındaki itici güç akıllı telefon, sunucu ve veri depolama, taşınabilir ürünler olacak. Mikro Yazılım olarak 2015 yılını nasıl geçirdiniz, hangi yatırımlara imza attınız, kısa ve uzun vadedeki hedeflerinizi özetler misiniz? Türkiye'nin önde gelen yazılım şirketlerinden Mikro Yazılım, 2015'i büyüme hedeflerini gerçekleştirerek geride bıraktı. 2016 ise Mikro Yazılım açısından yine istikrarlı bir büyümeyi işaret ediyor. 2015 yılı pek çok açıdan farklı sektörler için belirsizlikler yılı oldu, 2015 yılı Mikro Yazılım açısından bir dönüşüm sürecinin başlangıcıydı. Uzun vadeli gelişim planımızın ilk adımlarını 2015 yılında attık ve gerek şirket gelirleri gerekse de pazar payı anlamında ciddi bir büyüme gerçekleştirdik. 2016 yılında ise müşterilerimize hizmet kalitemizi ve satış kanalımızın yetkinliklerini artıracak yeni yatırımlara devam edeceğiz. » EKONOMİ Mikro Yazılım, 2015'te büyüme hedeflerini gerçekleştirdi ^ fP r II başarı grafiğimizin artarak devam etmesini •'X fll M Yazılım sektöründe şartlarını da fl alarak değerlendirdiğimizde ASH karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Sektörün gerçekleştiren M2S Araştırma AŞ'den aldı- Pazannın Mmmmm* Yazılım ve hizmet devam etmesi lentilerden birisi.

Yazılım pazarında analitiği, mobil uygulama, veri güvenliği ve ¦Hr flHHH veri yedekleme alanları, hizmet pazarında Alpaslan Tomuş, Mikro Yazılım olarak " * ise bulut ve barındırma hizmetleri, danış- sundukları 'yazılım ve bilgi teknolojileri' manlık, destek hizmetlerinin büyümesi ön- hizmetleri hakkında sorularımızı yanıtladı. veren Mikro Yazılım, ürün ve hizmetlerini görülüyor. Küçük ölçekli işletmeler için bulut .. . . Türkiye'de ve Türkiye sınırlarının ötesin- üzerinden yazılım çözümlerinin sunulması Mikro Yazılım olarak ış dünyasına sun- . duğunuz ¦yazılım ve bilgi teknolojileri" de toplam 100 bıne yokın '§ietmeVİe artacak. Donanım pazarındaki ıtıcı guç hizmetlerinizden kısaca bahseder misi- buiuşturmoy. başardı. Mikro Yazılım'ın akıllı telefon, sunucu ve veri depolama, niz? İşletmelere sunduğunuz çözümler bil9' birikiml mühendislik çözümleri ve di- taşınabilir ürünler olacak, hakkında bilgi verir misiniz? ™mik Vapısı, müşteri odaki, yavaşım, ile ^ Yaz|i|m Q|arak ^ g ^ ^ Türkiye'nin ilk ve öncü kurumsal-ticari birleşerek, müşteri memnuniyetim yüzde geçirdinjZı hangi yatınm|ara jmza attınız, iş yazılımları üreticilerinden biri olarak 90 ın ^erinde önemli bir orana ulaştırdı.

k|sa ye uzun y^edeki hedeflerinizi özet- 1988 yılında yüzde 100 yerli sermaye ile Müşteri portföyünüz hakkında bilgi ler misiniz? kurulmuş olan Mikro Yazılım, şirketlerin işle- alabilir miyiz? Ağırlıklı olarak hangi Türkiye'nin önde gelen yazılım şirketlerinden rini en üst düzeyde yönetecek ve verimli sektörlere yönelik hizmet veriyorsu- Mikro Yazılım, 2015'i büyüme hedeflerini büyümelerini sağlayacak nitelikte yazı- nuz? Yurtdışına yönelik faaliyetleriniz gerçekleştirerek geride bıraktı. 2016 ise lımlar geliştiriyor. Geliştirilen kapsamlı ve nelerdir? Mikro Yazılım açısından yine istikrarlı bir fonksiyonel yazılımlar, şirket varlıklarının en Mikro Yazılım, kurulduğu günden bu yana büyümeyi işaret ediyor. 2015 yılı pek çok iyi şekilde yönetilmesine yardımcı olmayı genişleyen ve büyüyen müşteri portfoyü açıdan farklı sektörler için belirsizlikler yılı hedefliyor. Mikro Yazılım'da üretilen yazı- ve bayi ağı, başlı başına ülkemizdeki oldu, lımlar bugüne kadar, otomotivden dağı- yazılım pazarının geliştiğinin önemli bir 2015 yılı Mikro Yazılım açısından bir dönu- tıma, inşaattan üretim ve perakendeye göstergesi. Buğun geldiğimiz noktada, şum sürecinin başlangıcıydı.

Uzun vadeli kadar her sektördeki iş yapış biçimlerini Mikro Yazılım olarak çok geniş fSpazede gelişim planımızın ilk adımlarını 2015 yılında önemli ölçüde değiştirdi. 30 yıllık bilgi müşteri portföyuM sahibiz ve çok farklı attık ve gerek şirket gelirleri gerekse de birikimi ve deneyimi sayesinde #Ligün sektörden pek çok şirketin kurumsal, ticari pazar payı anlamında ciddi bir büyüme Mikro Yazılım, geniş bayi ağını da kap- ve e-devlet uyumlu süreçlerini hayata gerçekleştirdik. 2016 yılında ise müşterileri- sayan toplam 300'den fazla iş ortağına geçirmeye deva"P^P0ıyoruz. Bu anlam- mize hizmet kalitemizi ve satış kanalımızın sahip büyük bir ekosisterfı. Türkiye'nin her da önümüzdeki dönemde de özellikle yetkinliklerini artıracakyeni yatırımlara noktasında, müşterilerine kesintisiz destek e-devlet tarafındaki hareketli sürecin bu devam edeceğiz.

DemoTalebi

İş Ortağımız size uygulamalı Mikro Yazılım programları sunumu yapacak. Programlarımızla tanışarak, işletmenizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak ürünü tespit edebilirsiniz.

Bize Ulaşın